Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-3°
piątek, 22.02.2019 r. imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

45 sesja Rady Miasta Wejherowa - absolutorium

45 sesja Rady Miasta Wejherowa - absolutorium

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi Krzysztofowi Hildebrandtowi za rok 2017 nie uzyskała bezwzględnej większości 11 głosów, ale też nie została odrzucona głosami przeciwnymi (10 głosów za, 4 przeciw, 7 wstrzymujących). Fakt nie podjęcia uchwały w sprawie absolutorium nie rodzi żadnych konsekwencji formalnych. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielnie absolutorium. Wcześniej radni zdecydowaną większością głosów (16 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący) przyjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017 przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta

Zaplanowane dochody budżetowe w wysokości 212 351 366 zł zostały wykonane w 100%. Natomiast wydatki budżetowe zaplanowane na kwotę 229 999 419 zł zostały zrealizowane w wysokości 210 654 925,83 zł. Zadłużenie miasta na koniec 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz emisji obligacji stanowi 25,89%  wykonanych dochodów ogółem. Jest to jeden z niższych wskaźników zadłużenia wśród polskich miast.

W zakresie  bieżącego funkcjonowanie miasta, samorząd we wszystkich dziedzinach, jak: oświata, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, komunalny zasób mieszkaniowy, transport publiczny, usługi komunalne i utrzymanie czystości oraz porządku, kultura, sport i rekreacja, wspieranie przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc pracy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, praca administracji, itd. funkcjonował normalnie, prawidłowo i bez większych zakłóceń realizował swoje zadania. Staraliśmy się odpowiadać na potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz zapewnić najwyższy standard, oczywiście na miarę posiadanych środków.

Inwestycyjne podsumowanie 2017 roku w Wejherowie

Budowa węzłów komunikacyjnych, inwestycje drogowe i sportowe, walka ze smogiem, realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego, wiele nowych projektów – to najważniejsze dokonania inwestycyjne wejherowskiego samorządu w 2017 roku. Urząd Miejski realizował ogółem blisko 50 różnych zadań inwestycyjnych. Dużym sukcesem prezydenta Krzysztofa Hildebrandta w zeszłym roku było zamknięcie trudnych negocjacji i podpisanie - jako pierwsi na Pomorzu - porozumienia z PKP PLK w sprawie uczestnictwa kolei w budowie tuneli pod torami kolejowymi w ramach węzłów komunikacyjnych Śmiechowo (Zryw) i Nanice. Daje to  realną perspektywę zakończenia tych inwestycji, gdyż kolej posiada odpowiednie środki.

 

WEJHEROWO W BUDOWIE

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa

- Ze względu na rozmach inwestycyjny miasto znajduje się obecnie w historycznym momencie.  Rozpoczęta w 2017 roku budowa bezkolizyjnego Węzła Wejherowo (Kwiatowa) oraz trwająca budowa Węzła Śmiechowo (Zryw) - to wielkie, strategiczne inwestycje, które rozwiążą problemy komunikacyjne mieszkańców. Są to ambitne i trudne zadania, dlatego zaplanowane zostały na kilka lat i będą realizowane przez miasto etapami. Nikt wcześniej nie podjął się tak dużego, tak bardzo kosztownego i wymagającego wielu wyrzeczeń ze strony miasta, wyzwania. Rozpoczęte zadania zamierzam z sukcesem zakończyć tak, aby wszyscy wejherowianie odnieśli z nich korzyści. Mam dalsze plany na przyszłość, a wiele nowych zamierzeń inwestycyjnych jest już przygotowywanych. Wspólnie zamieniamy Wejherowo!

 

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU - wydatki majątkowe wyniosły ponad 26, 4 mln zł:

 

Inwestycje drogowe zakończone:

 • Węzeł Śmiechowo (Zryw) wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 
 • Przebudowa ul. Westerplatte/Paderewskiego
 • Budowa ul. Ofiar Grudnia 1970
 • Nawierzchnie z płyty drogowych m.in.: ul. Kropidłowskiej, ul. Śmiechowska, ul. Grottgera, ul. Mokwy, ul. Podmiejska, ul. Rejtana

 

Inwestycje drogowe w trakcie realizacji:

 • Węzeł integracyjny Wejherowo (Kwiatowa) - budowa metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej
 • Przebudowa odcinka ul. Ofiar Piaśnicy (budowa dwóch rond na skrzyżowaniu z ulicami Lelewela i Graniczną oraz na skrzyżowaniu z ul. Karnowskiego) wraz z  fragmentem ul. Karnowskiego

 

Dokumentacja projektowa drogowa zakończona:

 • Przebudowa skrzyżowania ul. Nadrzecznej z ul. Chopina (rondo)
 • Turystyczny Szlak Północnych Kaszub (na terenie miasta Wejherowo)

 

Dokumentacja projektowa drogowa w trakcie realizacji:

 • Projekt układu drogowego ul. Inwalidów Wojennych - ul. Sobieskiego - Oś. Przyjaźni
 • Budowa odcinka ul. Staromłyńskiej - etap uzyskiwania pozwolenia na budowę
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Łęgowskiego
 • Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Sobieskiego - etap uzyskiwania pozwolenia na budowę
 • Przebudowa ul. Zamkowej wraz z parkingiem
 • Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką – etap uzyskiwania pozwolenia na budowę
 • Dokumentacja projektowa na budowę układu drogowego 12 Marca – Reformatów i parking
 • Pomorskie Szlaki Kajakowe

 

Inwestycje oświatowe:

 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie - etap uzyskiwania pozwolenia na budowę
 • Wymiana podłogi i założenie wykładziny sportowej na całej powierzchni sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5
 • Rozbudowa monitoringu szkoły przy Szkole Podstawowej nr 5
 • Rozbudowa monitoringu szkoły przy Szkole Podstawowej nr 6
 • Działania zmierzające do zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na cele dydaktyczne (Szkoła Podstawowa nr  5)
 • Rozbudowa monitoringu szkoły przy Szkole Podstawowej nr 8
 • Położenie nawierzchni sztucznej z polipropylenu na płytę lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 8
 • Wykonanie bieżni (rozbiegu do skoczni w dal) przy boisku Szkoły Podstawowej nr 8
 • Rozbudowa monitoringu szkoły przy Szkole Podstawowej nr 9
 • Wykonanie systemu wentylacji w kuchni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej systemu oddymiania w budynku przy Oś. Kaszubskim 28 (przedszkole)

 

Inwestycje związane z kanalizacją deszczową:

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej
 • Remont dwóch zbiorników na Potoku Pętkowickim
 • Konserwacja rowów melioracyjnych na długości 2020 mb m.in. rów od Mostnika do Węzła Działki, od Chmielewskiego do Trepczyka
 • Realizacja programu przebudowy systemu zagospodarowania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji w Wejherowie

 

Inne inwestycje zrealizowane:

 • Wykonanie zadaszenia ekspozycji przy ulicy Zamkowa 6
 • Stworzenie przestrzeni kulturalno-edukacyjnej wokół zabytkowego młyna wodnego z końca XIX wieku

 

Inne inwestycje w trakcie realizacji:

 • Rewitalizacja parku im. Majkowskiego
 • Ograniczenie niskiej emisji (likwidacja starych pieców) w Wejherowie
 • Wyodrębnienie ciągów oświetleniowych

 

Inne prace projektowe w trakcie realizacji:

 • Budowa budynku komunalnego na ul. Łegowskiego – etap uzyskiwania pozwolenia na budowę (79 mieszkań)
 • Budowa budynków socjalnych na terenie Górki Bolszewskiej
 • Budowa hali kortów tenisowych
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie Parku Cedron – etap uzyskiwania pozwolenia na budowę
 • Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych  -  Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody” - etap uzyskiwania pozwolenia na budowę
 • Budowa infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej - etap uzyskiwania pozwolenia na budowę

 

Projekty zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego "Aktywna Nanicka: tenis – siatka - kosz” 
 • Budowa boiska pomiędzy ul. Wschodnią i ul. Sikorskiego
 • Budowa Centrum Sportu Tytani na os. Kaszubskim
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy hotelu Bliza

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH