Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-1°
środa, 19.12.2018 r. imieniny: Beniaminy, Dariusza, Gabrieli
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Budżet Wejherowa na 2018

Budżet Wejherowa na 2018
Wejherowscy radni jednogłośnie przyjęli budżet miasta na rok 2018 zaproponowany przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. - Dziękuję za okazane mi zaufanie i poparcie – powiedział po głosowaniu prezydent podkreślając, że przyszły rok upłynie pod znakiem realizacji inwestycji drogowych, a drugą pozycję w przyszłorocznych inwestycjach stawią wydatki na zasób mieszkaniowy. 
 
Budżet miasta na rok 2018 zaproponowany przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta i przyjęty przez wszystkich 21. radnych bez wątpienia zapewnia nie tylko normalne funkcjonowanie miasta we wszystkich dziedzinach, ale przede wszystkim jego rozwój. Szczególny nacisk został położony oczywiście na dalszą budowę strategicznych dla miasta, bezkolizyjnych węzłów drogowych łączących południową i północną część miasta - Węzeł Śmiechowo (Zryw) i Węzeł Wejherowo (Kwiatowa) pochłoną prawie 60 procent środków inwestycyjnych miasta. Na powyższe inwestycje prezydent zdobył bardzo duże środki zewnętrzne, ale przeznaczone zostaną również znaczne środki własne z budżetu Wejherowa. W budżecie przewidziano duże pieniądze na sport, kulturę, pomoc społeczną, organizacje pozarządowe, a - będąca przedmiotem szczególnego zainteresowania  rodziców – wejherowska oświata jest dotowana ogromną kwotą z budżetu miasta. Podkreślić należy, że w 2018 roku, jako pierwsi i jedyni, w Metropolii Gdańskiej wprowadzamy uprawnienia do bezpłatnych przejazdów autobusami MZK Wejherowo dla uczniów szkół podstawowych.
 
Radni przyjęli również wieloletnią prognozę finansową: 14 radnych za, 4 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu.
 
Przyszłoroczne dochody wyniosą 208 716 932  zł, natomiast wydatki  215 868 545  zł. Deficyt w kwocie 7 151 613 zł  zostanie sfinansowany z wolnych środków na koniec roku w kwocie 3 052 821 oraz pożyczek i kredytów i w kwocie 4 098 792 zł.. Wskaźnik zadłużenia miasta w 2018 roku wyniesie 28,3 procenta, co nie stanowi nawet połowy 60-procentowego progu przyjmowanego za wartość dopuszczalną.
 
Wydatki uzasadnione i potrzebne 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt: 
 
- Budżet Wejherowa na rok 2018 to konsekwencja naszej wspólnej historycznej decyzji, dotyczącej budowy bezkolizyjnych węzłów drogowych łączących północną i południową część miasta. Biorąc pod uwagę cały budżet miasta, czyli wszystkie wydatki, to aż co ósma  złotówka zostanie wydatkowana na inwestycje drogowe, przede wszystkim na wspominane węzły drogowe. Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę sam budżet inwestycyjny to 73% środków przeznaczonych jest na drogi. Należy podkreślić, że nakłady drogowe w 2018 roku będą większe o ponad 75 % w stosunku do roku 2017 i wyniosą 26,4 mln zł,  co stanowi wartość rekordową w historii naszego samorządu. Przyszły rok upłynie zatem pod znakiem realizacji inwestycji drogowych, ale chcę podkreślić, że drugą pozycję w przyszłorocznych inwestycjach, 5,3 mln zł a więc prawie 15%, stawią wydatki na zasób mieszkaniowy, w tym w zakresie ochrony powierza, czyli wymianę starych pieców na ekologiczne źródła ciepła zarówno w budynkach komunalnych, jak i wspólnot mieszkaniowych oraz prywatnych. Należy też zwrócić uwagę na inwestycje sportowo-rekreacyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego, rewitalizację  Śródmieścia  oraz ważną pozycję w inwestycjach, jaką jest rozpoczęcie budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. Uważam, że w 2018 roku priorytety w naszym budżecie są bardzo dobrze dobrane i korzystne dla wszystkich mieszkańców Wejherowa, a wydatki inwestycyjne w pełni uzasadnione i potrzebne, co zostało w jednomyślnym głosowaniu uznane przez radnych. Budżet na 2018 rok to trudny budżet - wymagający konsekwencji, dyscypliny finansowej i dużych oszczędności.
 
 
INWESTYCJE - ogółem 38,5 mln zł, najważniejsze zadania:
 
Inwestycje drogowe 26,4 mln zł:
 
 • zakończenie prac budowlanych I etapu węzła ŚMIECHOWO za ponad 5,3 mln zł
 • kontynuacja budowy węzła integracyjnego  Wejherowo KWIATOWA za ponad 16,2 mln zł (z udziałem środków unijnych)
 • dokończenie budowy dwóch rond w ulicy Ofiar Piaśnicy wraz z I etapem odcinka ulicy Karnowskiego 
 • budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Chopina i Nadrzecznej wraz z przebudowa fragmentu ulicy Nadrzecznej (z dofinansowaniem z powiatu)
 • utwardzenie odcinka ulicy Gryfa Pomorskiego od nowego ronda w kierunku ul. Orzeszkowej  poprzez wymianę starych płyt betonowych na nowe płyty YOMB
 • utwardzenie kolejnych dróg przez ułożenie nawierzchni z płyt. 
 
Zasób mieszkaniowy 5,3 mln zł
 
 • wymiana starych pieców na ekologiczne źródła ciepła zarówno w budynkach komunalnych, jak i wspólnot mieszkaniowych oraz prywatnych, w ramach dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska programów KAWKA i Czyste powietrze dla Pomorza, jak też środków własnych miasta
 • kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego (ze środków unijnych)
 • inwestycje w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia (ze środków unijnych)
 • budowa budynku komunalnego
 
Ponadto planowane są remonty budynków komunalnych i udział w remontach we wspólnotach mieszkaniowych za łączną kwotę ponad 1,2 mln zł.
 
Rewitalizacja Śródmieścia (z udziałem środków unijnych)
 
 • budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Sobieskiego
 • przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ul. Kopernika 
 • przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania Parku Kaszubskiego 
 • remont łącznika drogowego pomiędzy ul. Dworcową, a ul. Zachodnią,
 • przebudowa odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza dla odwodnienia ulicy Kopernika
 • zagospodarowanie zielonego placu pomiędzy ul. Rzeźnicką a ul. 12 Marca zwanym roboczo Parkiem Cedron.
 • przebudowa ul. Zamkowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
 
Inne zadania inwestycyjne
 
 • rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie 
 • wykonanie przystani kajakowej na rzece Reda przy ul. Ofiar Piaśnicy w ramach zadania pod nazwą „Pomorskie Szlaki Kajakowe” (ze środków unijnych)
 • kontynuacja modernizacji parku im. Aleksandra Majkowskiego 
 • kontynuacja wydzielania dalszych obwodów oświetleniowych 
 • realizacja zadań z zakresu przebudowy kanalizacji deszczowej oraz systemów oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji 
 • kontynuacja prac planistycznych w zakresie sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, urbanistyczno – architektonicznych, w tym do celów regulacji terenowo.
 • planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych na nowe zadania, m.in. budowę zespołu otwartych basenów kąpielowych – Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody” oraz dalszą budowę boiska przy ul. Sikorskiego/Wschodniej
 
Zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, ponad 1 mln zł
 
 • Budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu działki Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Śmiechowskiej 36 – 144.261 zł 
 • Budowa świetlicy osiedlowej z zapleczem gospodarczo-sportowym do funkcjonowania Placu Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka w Wejherowie – 199.793 zł
 • Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy wiacie piknikowej na Osiedlu Fenikowskiego – etap II – 200.000 zł
 • Centrum Sportu Tytani, czyli budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw wraz oświetleniem zewnętrznym i monitoringiem wizyjnym za kwotę 198.976 zł
 • Budowa siłowni zewnętrznej ze stołami do ping ponga – 67.758 tys. zł
 • I etap pierwszy Budowy Boiska „Jedenastka” za kwotę  200.000 zł
 
Wykupy gruntów 2,1 mln zł
 
Przede wszystkim w związku z realizacją inwestycji drogowych.
 
Zadania projektowane:
 
 • projekt układu drogowego ul. Inwalidów - Oś. Przyjaźni
 • projekt budowy nowego połączenia od Węzła Działki do ul. Łęgowskiego wraz z włączeniem do ul. Łęgowskiego,
 • dokończenie projektowania wieży widokowej wraz z kolejką linową 
 
OŚWIATA
 
Budżet oświaty na rok 2018 to  60,7 mln zł, natomiast wstępna rządowa subwencja oświatowa to kwota 36,4 mln zł, a więc do oświaty z budżetu miasta zostanie dopłacona kwota 24,3 mln zł, co stanowi 40 procent kosztów jej utrzymania. Zaplanowane wydatki na oświatę i wychowanie stanowią prawie 30 procent całości budżetu.
 
Priorytety edukacji obejmują m.in. poprawę stanu obiektów, unowocześnianie oświatowej bazy materialnej, rozwijanie zainteresowań uczniów, dbałość o ich bezpieczeństwo i zdrowie oraz upowszechnianie aktywności fizycznej wśród uczniów i rozbudowę bazy sportowej szkół.
 
Zgodnie z obowiązującym od stycznia 2017 roku Prawem Oświatowym, poprzez podjęcie stosownych uchwał, miasto dostosowało sieć szkół do nowego ustroju szkolnego i rozpoczęło proces wygaszania gimnazjów i przekształcania sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie. 
 
W budżecie miasta na 2018 rok zabezpieczono środki na sport, kulturę, pomoc i opiekę społeczną (łącznie kwota ponad 11,3 mln zł, bez wydatków na Program 500 +) i organizacje pozarządowe.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH