Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
16°
sobota, 30.05.2020 r. imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Organizacje pozarządowe - rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie z Programu Wsparcia Doraźnego COVID-19
Powrót

Organizacje pozarządowe - rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie z Programu Wsparcia Doraźnego COVID-19

Organizacje pozarządowe - rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie z Programu Wsparcia Doraźnego COVID-19

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczął nabór wniosków na dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych z Programu Wsparcia Doraźnego COVID-19.  Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny.

Wnioski o dotację w ramach Programu mogą składać:

● organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,

● osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

● spółdzielnie socjalne,

● koła gospodyń wiejskich,

● spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Na jakie cele można przeznaczyć otrzymaną dotację?

● Działania wspierające (Priorytet 1) – maksymalna kwota dotacji 50 tys. zł:

Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych;

● Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2) – maksymalna kwota dotacji 40 tys. zł:

Realizacja działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;

Realizacja działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;

Zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;

Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Terminy

Wnioski będą przyjmowane od 12 maja 2020 r. do wykorzystania środków w ramach Programu lub do daty jego zakończenia.

Program będzie realizowany w ogłoszonym przez Ministra Zdrowia stanie epidemii, innych stanach nadzwyczajnych ogłoszonych w następstwie stanu epidemii oraz 90 dni po ich zakończeniu.

Jak złożyć wniosek?

● Zaloguj się lub utwórz profil w Generatorze Wniosków (generator wniosków dostępny na stronie NIW-CRSO);

● Następnie w zakładce „Konkursy” wybierz Program COVID-19 i wypełnij wniosek;

● Wyślij wniosek za pomocą przycisku ZŁÓŻ WNIOSEK.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW:

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 Wytyczne dla Wnioskodawców

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19

https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Program_COVID19_-wytyczne-dla-Wnioskodawc%C3%B3w.pdf

https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Program.pdf

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH