Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
14°
piątek, 19.10.2018 r. imieniny: Michaliny, Michała, Piotra
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Rewitalizacja miasta

Rewitalizacja miasta

Na XXIX Zwyczajnej Sesji Rady Miasta przyjęty został „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2008-2015”. Prezentując go radnym prezydent Krzysztof Hildebrandt powiedział:  - Dziś decydujemy o przyszłości naszej i naszych dzieci. Podnosząc atrakcyjność miasta poprzez inwestycje w sferze kultury i rekreacji oraz przebudowując Śródmieście możemy podnieść komfort życia i ofertę dla wszystkich naszych mieszkańców oraz przyciągnąć do Wejherowa turystów, co jest największą szansą ożywienia gospodarczego. Wielkiego przemysłu i wielkich supermarketów u nas nie będzie, bo nie ma na to miejsca. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2008-2015” wypełnia znaczną część tej wizji rozwoju miasta. Tak będzie wyglądało nowe centrum kultury za 3 lata Celem programu jest zmiana wizerunku Śródmieścia i podniesienie jego atrakcyjności oraz ożywienie gospodarcze Wejherowa. Nie obejmuje samego tylko Śródmieścia, ale też Park Miejski, część terenów leżących po północnej stronie torów kolejowych, tereny nad Cedronem – aż do jego ujścia do Redy. Liczy aż 19 różnorodnych zadań. Naukowcy przygotowujący program twierdzą, że mimo dużego zakresu terytorialnego i merytorycznego jest on bardzo ambitny, spójny i możliwy do szybkiej realizacji. Do najważniejszych elementów rewitalizacji należy zadanie „Wzrost atrakcyjności miasta Wejherowa poprzez budowę Filharmonii Kaszubskiej – regionalnego centrum kultury”. - Nie jest to program tylko na papierze. Już rozpoczęliśmy jego realizację, wiedząc, że czekają do wzięcia środki unijne. Przez ostatnie dwa lata przystosowaliśmy plany zagospodarowania przestrzennego dna potrzeby realizacji programu, opracowaliśmy projekty techniczne. Nawet została już podpisana umowa z wykonawcą I etapu przebudowy ul. Wałowej i terenów przyległych, które to zadanie ma kosztować 8,4 mln zł – wyjaśnił zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski kierujący przygotowaniem programu. Główne wejście do Filharmonii - wizualizacja projektu Wartość przygotowanych projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji wynosi ponad 100 mln zł. Najwięcej, ok. 70 mln zł pochłonie budowa filharmonii. Władze miasta mają zamiar pozyskać na realizację programu środki zewnętrzne. Całość programu rewitalizacji podzielono na 4 wnioski unijne, 2 z nich zostały już złożone. Prezydent Kozłowski wyjaśnia też, skąd miasto weźmie środki na wkład własny do tych zadań. - Nic nie jest przypadkowe. Od kilku lat przygotowywaliśmy się do realizacji programu, m. in. redukując zadłużenie miasta. Dzisiaj jest ono minimalne, więc możemy wziąć kredyt na wkład własny. Właśnie teraz należy to uczynić kiedy można pozyskać dotacje unijne, a na nowy obiekt WCK „Filharmonię Kaszubską”, także środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Potem już takiej możliwości nie będzie. Dla porównania Wojciech Kozłowski przypomniał sytuację sprzed kilku lat, kiedy to miasto spłacało kredyty na kanalizację sanitarną i obligacje na zakup nowych autobusów, co - uwzględniając możliwości ówczesnego budżetu miasta - można porównać do proponowanego obecnie obciążenia budżetu przez spłatę kredytu. Spłacając obligacje i kredyty zrealizowawano wówczas wiele ważnych zadań, zbudowano basen i lodowisko, powstawały drogi i place zabaw, trwały remonty, itp.  - Nikt nie powinien żywić obaw, że przez najbliższe lata będziemy inwestować tylko w Śródmieściu. Inwestycje nadal będą prowadzone w całym mieście. Dzięki rewitalizacji możliwe jest ożywienie gospodarcze i wzrost dochodów miasta, dzięki czemu łatwiej nam będzie spłacać kredyt inwestycyjny. Kultura, nowy WCK może być kołem zamachowym naszej gospodarki, bo tak stało się w wielu miejscach - podsumował Kozłowski.Po głosowaniu, w którym radni niemal jednogłośnie opowiedzieli się za programem (przy jednym głosie wstrzymującym) prezydent Hildebrandt gorąco podziękował Panu Ministrowi Kazimierzowi Plocke za pomoc w pozyskaniu pieniędzy z Ministerstwa Kultury na „Filharmonię Kaszubską” mówiąc:- Żaden poseł, jak długo jestem prezydentem, tak bardzo nam nie pomagał, jak poseł Plocke. Z historii prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji W 2004 r. powołano horyzontalny zespół zadaniowy ds. rewitalizacji. W czerwcu 2004 r. opracowano założenia i wstępną koncepcję rozwoju Śródmieścia Wejherowa. Dokument opracowała niemiecka firma BauBeCon GmbH ARSA Bomerski & Piątkowski. We wrześniu 2006 r. w Urzędzie Miejskim w Wejherowie odbyła się konferencja, w której uczestniczył m.in. dr inż. arch. P. Lorens. Przedstawiono wtedy wstępny program kompleksowej rewitalizacji i poinformowano, iż podjęto prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego miasta we fragmentach związanych z programem rewitalizacji. Na początku 2007 r. nawiązana została współpraca z Politechniką Gdańską - Wydziałem Architektury, z zespołem dr hab. inż. Arch. Piotra Lorensa w celu opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2008-2015” zgodnego z wytycznymi ogłoszonymi przez Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego. W okresie od kwietnia 2007 r. do maja 2007 r. miały miejsce konsultacje społeczne (odbyło się 5 warsztatów z udziałem zainteresowanych osób) i badania ankietowe społeczności lokalnej. Powstał projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji. Do-kument liczy prawie 100 stron. 14 listopada Rada Miasta uchwaliła ten dokument. Ostatnie posiedzenie Komisji RM ds rewitalizacji Projekty programu wybrane w konsultacjach społecznych1. Modernizacja ulicy Wałowej wraz z terenami przyległymi (wraz z parkingami). 2. Zagospodarowanie terenów os. Srebrna. 3. Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Gimnazjum Nr 1. 4. Rewaloryzacja kompleksu Pałacu Przebendowskich. 5. Uregulowanie spraw własnościowo-terenowych. 6. Likwidacja zabudowy gospodarczej, tymczasowej i substandardowej. 7. Przeniesienie ruchu tranzytowego poza Centrum - zmiana przebiegu drogi woj. nr 218. 8. Budowa nowych parkingów w obszarze Śródmieścia. 9. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Cedron. 10. Budowa ścieżek rowerowych. 11. Rewitalizacja parku miejskiego wraz z amfiteatrem. 12. Realizacja nowego gmachu Wejherowskiego Centrum Kultury. 13. Realizacja programów profilaktyczno-socjoterapeutycznych w środowiskach szczególnie zagrożonych rozwojem patologii. 14. Utworzenie Centrum Integracji Społecznej. 15. Utworzenie sieci małych świetlic socjoterapeutycznych. 16. Rozbudowa placów zabaw w parku miejskim i nowych miejsc rekreacji. 17. Budowa i adaptacja obiektów przypałacowych na działania archiwizacyjne i edukacyjno-kulturalne. 18. Organizacja Europejskich Spotkań Trup Teatralnych, działających w plenerze. 19. Rozbudowa sieci taniej bazy noclegowej.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH