Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-2°
środa, 19.12.2018 r. imieniny: Beniaminy, Dariusza, Gabrieli
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Społecznie przede wszystkim!

Społecznie przede wszystkim!

W ratuszu podpisano umowę partnerską pomiędzy Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych a Gminą Miasta Wejherowa w ramach projektu „Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej - efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Jak informuje zastępca prezydenta miasta Beata Rutkiewicz celem partnerstwa jest testowanie nowych rozwiązań w zakresie realizacji zamówień publicznych, pozwalające wdrożyć w Urzędzie narzędzia, przygotowane we współpracy ponadnarodowej, umożliwiające stosowanie klauzul społecznych oraz zwiększenie liczby usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej.  W ramach projektu „Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej – efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego” planujemy wykorzystać wiedzę i doświadczenie naszego partnera, tak żeby zastosowane klauzule przyniosły wszystkim same korzyści. Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że wykorzystanie kwestii społecznych zwiększa szanse na realizację zamówień przez podmioty ekonomii społecznej, a co za tym idzie zwiększa się szanse na to, że korzyści z realizacji zamówień „pozostaną” w społeczności lokalnej. Zależy nam, żeby korzyści z zastosowania klauzul społecznych służyły mieszkańcom naszego miasta, powiatu, jak również regionu.

- Bardzo się cieszę, że możemy być partnerem tego projektu. W ramach podjętej współpracy postaramy się wspólnie opracować katalog klauzul społecznych, które pozwolą kształtować zamówienia publiczne w taki sposób, żeby poza realizacją podstawowego celu zamówienia, osiągnąć również inne społecznie korzystne cele. Dzięki temu planujemy zwiększyć efektywność wydatkowania środków publicznych, poprzez osiągnięcie tak zwanej społecznej wartości dodanej. Korzyści społeczne, które możemy osiągać dzięki stosowaniu klauzul społecznych – a na tym nam najbardziej zależy – to przede wszystkim: wsparcie podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne, stymulowanie zatrudnienia osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, zachęcanie pracodawców do działań propracowniczych. Klauzule społeczne mogą być również narzędziem uzupełniającym aktywizację i integrację zawodową osób zagrożonych społecznym wykluczeniem. – mówi Agnieszka Szulakowska, kierownik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych informując, że w ramach podpisanej umowy partner projektu „Społecznie przede wszystkim!”, którego reprezentuje Piotr Wołkowiński, odpowiedzialny za animacje i partnerstwo w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, wykona na potrzeby miasta raport o stanie potencjału lokalnego rynku pracy w Wejherowie oraz analizę racjonalności stosowania klauzul społecznych celem wdrożenia procedur zamówień publicznych uwzględniający te klauzule, które będą dostosowane do naszych potrzeb.

Wzorem krajów zachodnioeuropejskich

Piotr Wołkowiński wyjaśnia, że dyrektywa unijna 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, znacznie rozszerza możliwości zastosowania dotychczas istniejących rozwiązań dotyczących aspektów społecznych oraz wprowadza nowe instrumenty pozwalające promować poprzez zamówienia publiczne włączenie społeczne. Przepisy dyrektywy w tym zakresie zostały implementowane do naszego porządku prawnego w 2016 r. Obecnie obowiązujące przepisy prawa przewidują szereg rozwiązań pozwalających na uwzględnienie aspektów społecznych w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Korzyścią płynącą z tej formy działalności jest możliwość włączenia na rynek pracy i zdejmowanie z tzw. „garnuszka” wydatków publicznych maksimum osób. Jako przykład podał jedną z mieszkanek Poznania, która w wieku 60 lat podjęła pierwszą w życiu pracę. Długo trwało samo przekonywanie jej do tego, ale najważniejsze, że jest bardzo zadowolona z wykonywanej pracy.

Jak dodaje Piotr Wołkowiński, od dawna działają w państwach Unii Europejskiej tzw. spółdzielnie socjalne, które same dokonują wyboru i zlecania konkretnych zamówień dla małych podmiotów, monitorując przy tym przebieg ich realizacji. Na przykład w jednym z miast na granicy francusko-niemieckiej 6. osobowe stowarzyszenie wykonuje zlecenia dla 160. różnych instytucji publicznych i przedsiębiorstw, co jest bardzo efektywne ekonomicznie oraz o połowę tańsze. Wymaga to jednak szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas realizacji pierwszego zadania.

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

- Wszystko na to wskazuje, że pierwszym zamówieniem, w którym na większą skalę planujemy zastosować klauzule społeczne, będzie dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół. To wyjątkowo trudna, wymagająca, ale bardzo potrzebna praca. Zamierzamy to zrealizować w 2019 roku. Jest zatem rok na przygotowanie – mówi Maria Palach z Wejherowskiego Centrum Usług Wspólnych, które zajmuje się dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkół w naszym mieście.

Maria Palach podkreśla, że dzieci niepełnosprawnych przybywa z roku na rok. Są to dzieci zazwyczaj upośledzone umysłowo lub ruchowo. Do tej pory dowóz dzieci odbywa się taksówkami. Jest to bardzo trudne zadanie ze względu na obostrzenia prawne jak i specyfikę społeczną.

Mamy nadzieję, że wprowadzenie nowych rozwiązań przyniesie wszystkim stronom korzyści i usprawni realizację usługi.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH