Powrót

Zmiany w regulaminie

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
MIASTA WEJHEROWA

I.  

1. Budżet obywatelski to forma konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu miasta Wejherowa na wskazane i wybierane przez mieszkańców projekty mieszczące się w kompetencjach gminy.

2. Środki budżetu obywatelskiego służyć mają podnoszeniu jakości życia w Wejherowie.

3. Środki budżetu obywatelskiego mogą być przeznaczone na projekty inwestycyjne zlokalizowane na nieruchomościach będących w posiadaniu Gminy Miasta Wejherowa i nieinwestycyjne będące w zakresie zadań własnych gminy, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.

4. Uprawnionymi do wzięcia udziału w procesie przeprowadzania budżetu obywatelskiego są mieszkańcy Wejherowa, którzy do końca roku poprzedzającego rok realizacji budżetu obywatelskiego ukończyli 16 lat.

II.  

1. Prezydent Miasta Wejherowa w drodze Zarządzenia:

2. Wdrażanie budżetu obywatelskiego zostanie poprzedzone akcją informacyjno-edukacyjną prowadzoną przez Urząd Miejski w Wejherowie.

III.

1. O rozpoczęciu zgłaszania propozycji projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego ogłasza Prezydent Miasta Wejherowa na stronie internetowej Gminy Miasta Wejherowa.

2. Zgłoszenia propozycji projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonuje się w ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia procesu zbierania projektów na formularzu zgłoszeniowym zawierającym poparcie co najmniej uprawnionych 50 osób. Każdy uprawniony może poprzeć więcej niż jedną propozycję.

3. Wypełnione formularze zgłoszeń winny być przekazywane w oryginale do kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

4. Wzór formularza zgłoszenia, sposób i miejsca jego udostępniania oraz terminy i szczegółowe zasady składania wypełnionych formularzy określa Zarządzeniem Prezydent Miasta Wejherowa.

IV. 

1. Ocenę prawidłowości i wykonalności zgłoszonych propozycji projektów prowadzić będzie powołana przez Prezydenta Miasta Wejherowa Komisja ds. budżetu obywatelskiego. Wypełnione formularze zgłoszeń będą poddawane ocenie formalnej pod kątem spełniania określonych w pkt III kryteriów oraz analizie techniczno-finansowej i ocenie możliwości realizacji zaproponowanych przedsięwzięć.

2. W przypadku niejasności dotyczących opisu projektu Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

3. Zgłoszenia, których autorzy nie dostarczyli informacji pozwalających dokonać analizy techniczno-finansowej nie podlegają dalszemu procedowaniu.

4. Komisja przedkłada wyniki analizy Prezydentowi Miasta Wejherowa wraz z wnioskami dotyczącymi prawidłowości złożenia projektów oraz ich wykonalności z szacunkową wyceną i możliwym terminem realizacji. W przypadku zgłoszeń, które w ocenie Komisji ds. budżetu obywatelskiego są niemożliwe do realizacji albo są niezgodne z przepisami albo zostały nieprawidłowo złożone, informacja musi zawierać wyjaśnienie powodów takiej oceny.

5. Po zatwierdzeniu wyników analiz przez Prezydenta Miasta Wejherowa lista zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego zamieszczana jest na stronie internetowej Gminy Miasta Wejherowa oraz dostępna w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

6. Zgłoszenia, które pozytywnie przeszły ocenę formalną oraz analizę techniczno-finansową, stanowią listę projektów zakwalifikowanych do poddania pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego.

V.

1. Głosowanie zarządza Prezydent Miasta nie wcześniej niż 7 dni od opublikowania listy projektów, ustalając datę rozpoczęcia głosowania.

2. Do udziału w głosowaniu na projekty zakwalifikowane do budżetu obywatelskiego uprawnieni są mieszkańcy Wejherowa, którzy do końca roku poprzedzającego rok realizacji budżetu obywatelskiego ukończyli 16 lat.

3. Wzór karty do głosowania ustala Prezydent Miasta Wejherowa w drodze Zarządzenia.

4. Każdy głosujący może oddać maksymalnie dwa głosy, w tym jeden na projekt inwestycyjny i jeden na projekt nieinwestycyjny.

5. Głosowanie odbywa się elektronicznie na stronie internetowej Gminy Miasta Wejherowa oraz w formie pisemnej we wskazanych punktach przez minimum 14 dni, nie wcześniej niż 7 dni od opublikowania listy projektów.

6. W celu umożliwienia głosowania osobom nieposiadającym dostępu do internetu, tworzy się punkty głosowania w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

7. Szczegóły techniczne obsługi głosowania, oddawania głosów oraz weryfikacji ważności głosów i uprawnień do głosowania zostaną określone przez Komisję ds. budżetu obywatelskiego.

VI.

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja ds. budżetu obywatelskiego sporządza protokół zawierający:

a)  pulę środków planowanych do wydatkowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego w podziale na projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne oraz wysokość kwot przeznaczonych na pojedynczy projekt,

b)  liczbę oddanych głosów,

c)  liczbę głosów zdobytych przez poszczególne projekty,

d)  listę projektów zakwalifikowanych do realizacji wraz z szacunkowymi kosztami.

2. Środki otrzymują projekty w podziale na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne, na które zagłosowała największa liczba mieszkańców. Środki przyznawane są kolejnym projektom, zgodnie z ich szacunkową wyceną, aż do wyczerpania wszystkich środków przypadających na budżet obywatelski. Przyznanie środków oznacza zakwalifikowanie projektu do realizacji.

3. Projekty będą realizowane w roku następującym po roku przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego, po zatwierdzeniu budżetu Miasta Wejherowa na ten rok.

4. W przypadku projektów, które otrzymały tyle samo punktów, a kwota nie jest wystarczająca do realizacji dwóch projektów, wybiera się ten z większą kwotą szacunkowej wyceny.

5. Wybrane w głosowaniu projekty Prezydent Miasta Wejherowa kieruje do realizacji w drodze Zarządzenia, wskazując komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Wejherowie lub jednostki organizacyjne Gminy Miasta Wejherowa odpowiedzialne za ich wdrażanie.

6. Informacja o zakwalifikowanych do realizacji projektach oraz odpowiedzialnych za ich wdrażanie jednostkach zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminy Miasta Wejherowa oraz dostępna w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

VII.

Harmonogram wdrażania budżetu obywatelskiego określa Zarządzeniem Prezydent Miasta Wejherowa.

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ