Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-1°
sobota, 23.02.2019 r. imieniny: Damiana, Romana, Romany
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Cel do osiągnięcia

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z poźn. zm.) Gmina Miasta Wejherowa w 2017 roku osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

 

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania –2,5% (wymagany poziom to < 45% w 2017 r. );

 

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: makulatury, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 43,4 % (wymagany poziom to > 20 % w 2017 r.);

 

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł – 81,5 % (wymagany poziom to > 45 % w 2017 r.).

 

Porównanie osiągniętych poziomów w latach 2012-2017 przedstawiono na poniższych wykresach:

źródło: Sprawozdanie roczne Prezydenta Miasta Wejherowa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH