Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-4°
sobota, 17.03.2018 r. imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Cel do osiągnięcia

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z poźn. zm.) Gmina Miasta Wejherowa w 2016 roku osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

 

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 0,1 % (wymagany poziom to < 45% w 2016 r.)

 

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: makulatury, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 41,7 % (wymagany poziom to > 18% w 2016 r.)

 

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł – 86,9 % (wymagany poziom to > 42 % w 2016 r.)

                                                     

Porównanie osiągniętych poziomów w latach 2012-2015 przedstawiono na poniższych wykresach:

 

 

 źródło: Sprawozdanie roczne Prezydenta Miasta Wejherowa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – 

            Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

 

 

źródło: Sprawozdanie roczne Prezydenta Miasta Wejherowa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi –
             Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

 

 

źródło: Sprawozdanie roczne Prezydenta Miasta Wejherowa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – 

             Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH