Powrót

Zmiany w regulaminie

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

MIASTA WEJHEROWA na rok 2019

 

§ 1.

1. Budżet obywatelski to forma konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu miasta Wejherowa na wskazane i wybierane przez mieszkańców projekty mieszczące się w kompetencjach gminy.

2. Środki budżetu obywatelskiego służyć mają podnoszeniu jakości życia w Wejherowie.

3. Środki budżetu obywatelskiego mogą być przeznaczone na projekty inwestycyjne zlokalizowane na nieruchomościach będących w posiadaniu Gminy Miasta Wejherowa i nieinwestycyjne będące w zakresie zadań własnych gminy, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.

4. (wykreślony)

5. Uprawnionymi do wzięcia udziału w procesie przeprowadzania budżetu obywatelskiego są mieszkańcy Wejherowa, którzy do końca roku poprzedzającego rok realizacji budżetu obywatelskiego ukończyli 16 lat.

§ 2.

1. Prezydent Miasta Wejherowa w drodze Zarządzenia:

a)       powołuje Komisję ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia na terenie miasta Wejherowa procedury budżetu obywatelskiego;

b)       określa pulę środków planowanych do wydatkowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego w podziale na projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne.

2. Wdrażanie budżetu obywatelskiego zostanie poprzedzone akcją informacyjno-edukacyjną prowadzoną przez Urząd Miejski w Wejherowie.

§ 3.

1. O rozpoczęciu zgłaszania propozycji projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego ogłasza Prezydent Miasta Wejherowa na stronie internetowej Gminy Miasta Wejherowa.

2. Zgłoszenia propozycji projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonuje się w ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia procesu zbierania projektów na formularzu zgłoszeniowym  stanowiącym załącznik nr 2, zawierającym poparcie co najmniej uprawnionych 50 osób, zgodnie z § 1 ust. 5. Każdy uprawniony może poprzeć więcej niż jedną propozycję.

3. Wypełnione formularze zgłoszeń winny być przekazywane w oryginale do kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

4. (wykreślony) 

§ 4.

1. Ocenę prawidłowości i wykonalności zgłoszonych propozycji projektów prowadzić będzie powołana przez Prezydenta Miasta Wejherowa Komisja ds. budżetu obywatelskiego. Wypełnione formularze zgłoszeń będą poddawane ocenie formalnej pod kątem spełniania kryteriów określonych w § 3 ust. 2-4 oraz  § 1 ust. 5 oraz analizie techniczno-finansowej i ocenie możliwości realizacji zaproponowanych przedsięwzięć.

2. W przypadku niejasności dotyczących opisu projektu Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

3. Zgłoszenia, których autorzy nie dostarczyli informacji pozwalających dokonać analizy techniczno-finansowej nie podlegają dalszemu procedowaniu.

4. Komisja przedkłada wyniki analizy, o której mowa w ust. 1, Prezydentowi Miasta Wejherowa wraz z wnioskami dotyczącymi prawidłowości złożenia projektów oraz ich wykonalności z szacunkową wyceną i możliwym terminem realizacji. W przypadku zgłoszeń, które w ocenie Komisji ds. budżetu obywatelskiego są niemożliwe do realizacji albo są niezgodne z przepisami albo zostały nieprawidłowo złożone, informacja musi zawierać wyjaśnienie powodów takiej oceny.

5. Po zatwierdzeniu wyników analiz przez Prezydenta Miasta Wejherowa lista zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego zamieszczana jest na stronie internetowej Gminy Miasta Wejherowa oraz dostępna w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

6. Zgłoszenia, które pozytywnie przeszły ocenę formalną oraz analizę techniczno-finansową, stanowią listę projektów zakwalifikowanych do poddania pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego, która publikowana jest w sposób określony w ust. 5.

§ 5.

1. Głosowanie zarządza Prezydent Miasta nie wcześniej niż 7 dni od opublikowania listy projektów, o których mowa w § 4 ust. 6,  ustalając datę rozpoczęcia głosowania.

2. Do udziału w głosowaniu na projekty zakwalifikowane do budżetu obywatelskiego uprawnieni są mieszkańcy wymienieni w §1 ust. 5.

3. (wykreślony)

4. Każdy głosujący może oddać maksymalnie dwa głosy, w tym jeden na projekt inwestycyjny i jeden na projekt nieinwestycyjny.

5. Głosowanie odbywa się elektronicznie na stronie internetowej Gminy Miasta Wejherowa

oraz w formie pisemnej we wskazanych punktach przez minimum 14 dni, licząc od dnia,

o którym mowa w ust. 1. W celu umożliwienia głosowania osobom nieposiadającym dostępu do

internetu, tworzy się punkty głosowania w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

 

6. Głosowanie przeprowadza się poprzez wypełnienie interaktywnego formularza do głosowania dostępnego na stronie internetowej Gminy Miasta Wejherowa lub poprzez oddanie karty do głosowania dostępnej w wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Wejherowa punktach do głosowania w formie papierowej.

 

7. Integralną częścią formularza jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu obywatelskiego oraz oświadczenia potwierdzającego fakt bycia osobą uprawnioną do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego.

 

8. Nie złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7, uniemożliwi wzięcie udziału w głosowaniu

 

9.Formularz głosowania zawiera listę projektów inwestycyjnych oraz listę projektów nieinwestycyjnych poddanych pod głosowanie wraz z szacunkowym kosztem projektu, dane głosującego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia oraz informacje na temat prawidłowego oddania głosu.

 

10. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku X przy nazwie projektu.

 

11. Ustala się zasady ważności oddanych głosów: Głosowanie mieszkańca uznaje się za nieważne jeżeli zachodzi co najmniej jedna okoliczności:

a) głosujący nie zaznaczy żadnego pola na karcie z żadnej z list lub wybierze więcej niż jeden projekt inwestycyjny i/lub jeden projekt nieinwestycyjny;

b) mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu papierowym;

c) mieszkaniec zagłosuje ponownie bez względu na formę głosowania;

d) dane mieszkańca są niepoprawne lub niepełne;

e) brak podpisu na karcie papierowej.

12. Szczegóły wzoru karty do głosowania określi Prezydent Miasta Wejherowa drogą Zarządzenia.

13. Szczegóły techniczne obsługi głosowania, weryfikacji ważności głosów zostaną określone przez Komisję ds. budżetu obywatelskiego.

§ 6.

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja ds. budżetu obywatelskiego sporządza protokół zawierający:

a)  pulę środków planowanych do wydatkowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego w podziale na projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne oraz wysokość kwot przeznaczonych na pojedynczy projekt,

b)  liczbę oddanych głosów,

c)  liczbę głosów zdobytych przez poszczególne projekty,

d)  listę projektów zakwalifikowanych do realizacji wraz z szacunkowymi kosztami.

1a. Komisja do spraw budżetu obywatelskiego przedkłada wyniki głosowania Prezydentowi Miasta Wejherowa.

1b. Informacja o wynikach głosowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Wejherowa, po ówczesnym zatwierdzeniu ich przez Prezydenta Miasta Wejherowa.

 

2. Środki otrzymują projekty w podziale na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne, na które zagłosowała największa liczba mieszkańców. Środki przyznawane są kolejnym projektom, zgodnie z ich szacunkową wyceną, aż do wyczerpania wszystkich środków przypadających na budżet obywatelski. Przyznanie środków oznacza zakwalifikowanie projektu do realizacji.

2a. Projekty będą realizowane w roku następującym po roku przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego, po zatwierdzeniu budżetu Miasta Wejherowa na ten rok.

3. W przypadku projektów, które otrzymały tyle samo punktów, a kwota nie jest wystarczająca do realizacji dwóch projektów, wybiera się ten z większą kwotą szacunkowej wyceny.

4. Wybrane w głosowaniu projekty Prezydent Miasta Wejherowa kieruje do realizacji w drodze Zarządzenia, wskazując komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Wejherowie lub jednostki organizacyjne Gminy Miasta Wejherowa odpowiedzialne za ich wdrażanie.

5. Informacja o zakwalifikowanych do realizacji projektach oraz odpowiedzialnych za ich wdrażanie jednostkach zostanie opublikowana w sposób określony w § 4 ust. 5.

§ 7.

Harmonogram wdrażania budżetu obywatelskiego określa Zarządzeniem Prezydent Miasta Wejherowa.

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ