Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
poniedziałek, 6.02.2023 r. imieniny:Amandy, Bogdana, Doroty
Biuletyn Informacji Publicznej
 • Strona główna
 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego
Powrót

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego

Projekt: 

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - część użytkowana na Przedszkola i biura oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa - obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie.”

Numer Umowy o dofinansowanie Projektu: 

RPPM.10.01.01-22-0009/17-00 z dnia 23 czerwca 2017 r.


Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 10 Energia

Działanie 10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT

Poddziałanie 10.1.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent (Lider): Powiat Wejherowski

Partner:  Gmina Miasta Wejherowo

 

Źródła finansowania:

Wartość projektu ogółem  2 776 642,83 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

 1 644 687,81 zł (67,94 % wartości wydatków kwalifikowanych)

w tym:

 

Powiat Wejherowski:

1 026 661,69 zł

Gmina Miasta Wejherowo:

618 026,12 zł

Wydatki niekwalifikowalne:

355 978,78 zł

 Wkład własny razem:  

775 976,24 zł

w tym:

 
 Powiat Wejherowski:  478 997,38 zł
 Gmina Miasta Wejherowo: 296 978,86 zł


Okres realizacji Projektu: 01.04.2021 – 30.11.2022 Przedmiot Projektu: Przedmiotem przedsięwzięcia będą działania polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych z realizacją wszelkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej. Budynki (powiatu
i miasta) zostaną poddane kompleksowej modernizacji energetycznej, na którą składać się będą m.in.: wymiana instalacji c.o. oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, ocieplenie ścian zew., uzupełnienie izolacji podziemnej
o izolację przeciwwilgociową, docieplenie stropów;termomodernizacja przegród budowlanych – ściany zew., podłogi, wymiana stolarki budowlanej okiennej, modernizacja systemu c.o. i c.w.u. Działaniami projektowymi zostaną objęte budynki, które posiadają audyty energetyczne: Budynek Powiatu Wejherowskiego - część użytkowana na Przedszkola i biura, ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynek użyteczności publicznej – obiekt sportowy z krytą pływalnią przy Zespole Szkól  nr 3, ul. Nanicka 22 w Wejherowie. Łączna pow. budynków to 4544 m2. Cel Projektu: Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, efektywniejsze gospodarowanie zasobami sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego i poprawie stanu środowiska regionu/ województwa pomorskiego.Realizacja projektu kompleksowej termomodernizacji budynków w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego będzie znacząco oddziaływać w następujących sferach:

 • Przyrodnicza – obniżenie emisji CO2, podwyższenie efektywności energetycznej dla budynku użyteczności publicznej.
 • Społeczna – podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Wejherowa w zakresie efektywności energetycznej.
 • Gospodarcza – obniżenie kosztów eksploatacji budynku użyteczności publicznej.

Efektem realizacji zadania będzie zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej w zabudowie, co z kolei skutkować będzie poprawą efektywności energetycznej regionu oraz redukcją emisji zanieczyszczeń do powietrza. Przeprowadzone prace przyniosą wymierne efekty, przede wszystkim w postaci: Zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych
o 2208 tys. kWh/rok oraz en. końcowej 1 738,7 tys. kWh/rok.Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 646,56 tony równoważnika CO2/rok. Cele szczegółowe:

 • wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym na terenie powiatu wejherowskiego;
 • obniżenie globalnej emisyjności obiektów publicznych w powiecie wejherowskim;
 • poprawa jakości powietrza – obniżenie emisji CO2 i pyłów zawieszonych PM10;
 • zwiększenie efektywności energetycznej sektora publicznego poprzez termomodernizację 2 budynków użyteczności publicznej;
 • obniżenie energochłonności obiektów użyteczności publicznej poprzez zmniejszenie zużycia energii pierwotnej;
 • pełnienie wzorcowej roli przez sektor publiczny w zakresie efektywnego gospodarowania energią.

 Kompleksowe przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej pozwoli na znaczne ograniczenie strat energetycznych oraz wpłynie na racjonalizację poziomu energii zużywanej przez przedmiotowe budynki.Zmniejszenie strat ciepła w budynkach, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia energii ograniczą nadmierną emisję do atmosfery pyłów i gazów cieplarnianych. Poprawa efektywności energetycznej przedmiotowych obiektów na terenie Miasta Wejherowa przełoży się bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze oddziaływania inwestycji, co jest zgodne z nadrzędnym celem projektu.Przedmiotowy projekt przyczyni się do uzyskania efektów realizacji Osi Priorytetowej 10 RPO WP 2014-2020, jakim jest zmniejszeniem zużycia energiicieplnej i elektrycznej w zabudowie, co z kolei skutkować będzie poprawą efektywności energetycznej regionu oraz redukcją emisji zanieczyszczeń dopowietrza.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH