Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
18°
poniedziałek, 15.08.2022 r. imieniny:Marii, Napoleona, Stelii
Biuletyn Informacji Publicznej

Prawo wodne

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zgodnie z ustawą Prawo wodne

 

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018r. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz.1566) nakładające obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie podlegają osoby fizyczne i prawne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych  w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust. 1 pkt. 1 Prawo wodne).

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

 

I. Do uiszczenia opłaty zobowiązane są:

1. osoby fizyczne

2. osoby prawne

3. jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości i ich części, albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa

4. jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania robót oraz stawiania obiektów wpłynęły na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 

II. Opłatę ustala się, jeżeli zostają spełnione łącznie następujące 4 warunki:

 

1. powierzchnia nieruchomości powyżej 3500m2,

2. wykonywanie określonych czynności na terenie nieruchomości tj. wykonywanie robót oraz tworzenie obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem,

3. lokalizacja nieruchomości na obszarze nieujętym w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,

4. wyłączenie powyżej 70% nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, co skutkuje zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej.

 

Opłata uzależniona jest od wielkości powierzchni trwale związanej z gruntem (zabudowanej) wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej, przez którą rozumie się nawierzchnię urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin oraz retencję wód opadowych.

 

III. Jak ustalić wysokość opłaty:

 

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy z opłaty zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe. Do opłat stosuje się przepisy działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

 

IV. Składanie oświadczeń

Podmioty będące w posiadaniu nieruchomości o powierzchni przekraczającej 3500 m2na terenie Miasta Wejherowo, spełniające pozostałe kryteria określone w dziale II, proszone są niezwłocznie złożyć oświadczenie o ponoszeniu opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia powierzchni naturalnej retencji terenowej do Urzędu Miejskiego w Wejherowie (druk w załączeniu - zob. na dole).

 

Zgodnie z art.552 ust 2b pkt 2 Prawo wodne,  podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za ww. usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia, za poszczególne kwartały, w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich: http://kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/611-skladanie-oswiadczen-przez-podmioty-obowiazane-do-ponoszenia-oplat-za-uslugi-wodne

Kolejne Oświadczenia za 2019 rok należy złożyć bez wezwania po zakończeniu każdego kwartału danego roku, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału:

  • za I kwartał, tj. okres od 1 stycznia – 31 marca 2019 r. oświadczenie należy złożyć do 30 kwietnia 2019r.
  • za II kwartał, tj. okres od 1 kwietnia – 30 czerwca 2019 r. oświadczenie należy złożyć do 31 lipca 2019r.
  • za III kwartał, tj. okres od 1 lipca – 30 września 2019 r. oświadczenie należy złożyć do 31 października 2019r.
  • za IV kwartał, tj. okres od 1 października – 31 grudnia 2019 r. oświadczenie należy złożyć do 31 stycznia 2020r.

Na podstawie złożonego oświadczenia tut. Organ prześle do podmiotu obciążanego opłatą stosowną informację z naliczeniem opłaty.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu się z pracownikami Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie

Osoba do kontaktu Justyna Machalińska–Murawska tel.: 58 677 71 20

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH