Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
17°
niedziela, 9.08.2020 r. imieniny: Klary, Romana, Rozyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Informacja o konsultacjach społecznych

Informacja o konsultacjach społecznych
Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 t.j.) 
                 
Prezydent Miasta Wejherowa podaje do publicznej wiadomości:
 
  • informację o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu „Strategia adaptacji do zmian klimatu miasta Wejherowa do roku 2025 z perspektywą do roku 2030” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program przebudowy systemu zagospodarowania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji w Wejherowa” (Uchwała Nr VIIIk/XV/181/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r.).
 
  • informację o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy wyłożoną do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wejherowie ul. 12. Marca 195, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie z pracownikiem Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (tel. 58 677-71-03) w celu rezerwacji stanowiska do obsługi mieszkańców.
 
  • informację o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji tj. od dnia 3 lipca 2020 r. do dnia 23 lipca 2020 r. w Skrzynce Podawczej znajdującej się na parterze w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195; uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, informację, iż organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Wejherowa.
 
 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH