Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
14°
niedziela, 31.05.2020 r. imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Kolejna sesja Rady Miasta Wejherowa

Kolejna sesja Rady Miasta Wejherowa

24 września obradowali wejherowscy radni. Przyjęli m.in. uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok przeznaczając dodatkowe środki na: budowę nawierzchni ulic z płyt drogowych, elementy zagospodarowania terenu obok nowo budowanej sali gimnastycznej przy SP 5, działalność WCK, gospodarkę wodami opadowymi oraz zabezpieczyli środki na ewentualną ugodę z przedszkolami niepublicznymi.

Podmioty prowadzące w Wejherowie przedszkola niepubliczne wysunęły wobec Miasta roszczenia związane z wyrównaniem dotacji na działalność otrzymanych w latach 2009-2016.

 - Roszczenia przedszkoli nie wynikają z nieprawidłowości po stronie Urzędu Miejskiego. Dotacje były naliczane zgodnie z zaleceniami m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, o które zwróciły się władze miasta w związku z niejasnymi przepisami. Taka metoda obliczenia dotacji jak w Wejherowie, była zresztą przyjęta przez zdecydowaną większość samorządów w Polsce, zgodnie z ówczesną powszechną interpretacją przepisów. To, że obecnie samorządy mają z tym problem, gdyż po wielu latach pojawiają się bardzo odmienne interpretacje przepisów w wyrokach sądów świadczy wyłącznie o słabości i niestabilności polskiego prawa. Nie jest nasza winą, że sądy po wielu latach inaczej interpretują przepisy, przecież nikt nie mógł tego przewidzieć. Najlepszy dowód jest taki, że ustawodawca sam w końcu doprecyzował niejasne przepisy zmieniając je od 1 stycznia  2017 roku.  – wyjaśnia zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz Urząd Miejski w Wejherowie zawsze wydaje środki dopiero jak ma pewność, że jest to zgodne z prawem, a jeśli są wątpliwości tego nie robi. Poza tym zawsze wydaje je oszczędnie. Dlatego w minionych latach dotacje były naliczane w taki, a nie inny sposób. Ponieważ władze miasta są skłonne do kompromisu prowadzą z 17.  niepublicznymi przedszkolami negocjacje w celu polubownego rozwiązania sporu. Aby te negocjacje zakończyć i ewentualnie zawrzeć ugodę w sprawie wyrównania dotacji należ zabezpieczyć środki w łącznej kwocie 6,56 mln zł, które mogłyby być wypłacane w transzach przez 5 lat. Początkowe oczekiwania przedszkoli za lata 2009-2016 wynosiły ponad 12,5 mln zł.

 

Radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. Zmian budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019.
 2. Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa.
 3. Zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie wierzytelności w zakresie dotacji wypłacanych przez Gminę Miasta Wejherowa w latach 2009-2016.
 4. Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta.
 5. Określenia stawek w podatku od nieruchomości.
 6. Nadania nazwy „Rondo Jana Piepki” rondu położonemu przy ulicy 12 Marca, na zbiegu z ulicą Władysława Sikorskiego w Wejherowie.
 7. Wybór ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020-2023.
 8. Powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Wejherowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wejherowie realizacji zadania własnego Gminy Miasta Wejherowa.
 9. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego w rejonie ulicy Ofiar Piaśnicy.
 10. Udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego.
 11. Udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu.
 12. Zmiany uchwały dotyczącej regulaminu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Wejherowa.
 13. Zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Wejherowie zlokalizowanych poza pasem drogowym oraz powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia ustalania opłat na tych parkingach.
 14. Nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych od Polskich Kolei Państwowych S.A.
 15. Sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa.
 16. Nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej.
 17. Zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobą fizyczną.
 18. Zmiany uchwały dotyczącej ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa.
 19. Określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 20. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa.
 21. Przekazaniu Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Wejherowie w sprawie uchwały z 2011 roku dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 22. Określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Miasta Wejherowa składników mienia komunalnego do korzystania.
 23. Udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie.
 24. Przystąpienia Gminy Miasta Wejherowa do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH