Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
17°
poniedziałek, 13.07.2020 r. imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta
Powrót

Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta

Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta

Radni podczas sesji (25.06) udzieli prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi absolutorium za 2018 rok. Za udzieleniem głosowało 16 radnych, 4 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Radni takim samym stosunkiem głosów udzieli prezydentowi również wotum zaufania. Wotum zaufania to nowość wprowadzona ostatnio przez przepisy.

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa:

Inwestycje największe po 1990 roku

- Rok 2018 był absolutnie rekordowy pod względem inwestycji miejskich, gdyż wydaliśmy na ten cel prawie 50 mln zł. To największa kwota wydatkowana na inwestycje w ciągu jednego roku w historii wejherowskiego samorządu po 1990 r. i dlatego zeszły rok był wyjątkowy. To tym większy sukces, że wskaźnik zadłużenia miasta spadł w stosunku do roku 2017 i wynosił na koniec 2018 roku 25,6%, przy 60% uznawanych za wartość maksymalną. Ponadto w 2018 roku nie wzrosły podatki i opłaty lokalne. Tak duże nakłady inwestycje były możliwe m.in. dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, unijnych i krajowych, których zdobyliśmy w zeszłym roku 11,7 mln zł. Zgodnie z konsekwentnie realizowaną strategią i oczekiwaniami mieszkańców największe środki zostały wydatkowane na budowę i modernizację dróg – około 36 mln, co stanowi ponad 70 % wszystkich naszych inwestycji. Połowę wydatków drogowych w 2018 roku pochłonęły dwa wielkie zadania - Węzeł Śmiechowo (Zryw) i Wejherowo (Kwiatowa). Podkreślić przy tym należy, że miasto rozwijało się również w innych dziedzinach. Podziękowania i wyrazy uznania kieruję do radnych za bardzo dobrą współpracę i wszystkich pracowników wejherowskiego samorządu. To nasz wspólny sukces.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZA 2018 ROK

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2018 rok a Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Prezydent realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Pozytywną opinię wyraziła również Komisja Rewizyjna Rady Miasta Wejherowa.

Pozytywny bilans ubiegłorocznych dokonań

Przedstawiając obszerne sprawozdanie z realizacji budżetu za 2018 rok prezydent Krzysztof Hildebrandt poinformował, że zaplanowane zaplanowane dochody budżetowe w wysokości 234 459 251,00 zł wykonano w kwocie 242 903 912,28 zł. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 261 036 130,00 zł, zrealizowano w kwocie 246 365 264,09 zł. Zadłużenie miasta na koniec 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji  wynosiło 62.065.868,-zł co stanowi 25,55% wykonanych dochodów ogółem i jest jednym z niższych wskaźników zadłużenia w Polsce.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 r.

 

● Inwestycje oświatowe

- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5,

- budowa wiaty rowerowej z częściowym zagospodarowaniem działki przy Szkole Podstawowej nr 6,

- II etap procedury zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń na cele dydaktyczne przy Szkole Podstawowej nr 5

- modernizacja  instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 na Osiedlu Kaszubskim

- zakup pieców konwekcyjno-parowych do kuchni w Szkole Podstawowej nr 8, Szkole Podstawowej nr 11 i Przedszkolu Samorządowym nr 2.

- biezące remonty i konserwacje w szkołach samorządowych za kwotę ponad 850 tys. zł.

 

● Inwestycje drogowe

Budowa i modernizacja  ulic:

- zakończona budowę I etapu węzła „Zryw”

- kontynuacja budowy węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa,

- przebudowa skrzyżowania ul. Nadrzecznej z ul. Chopina (rondo),

- budowa drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu na dz. nr 111/7 i 113/4 obr.10,

- kontynuacja budowy ul. Karnowskiego,

- uzyskanie decyzji ZRID na wybudowanie połączenia ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką.

 

Utwardzono przy pomocy płyt drogowych (1,4 mln zł) ulice:

- Gryfa Pomorskiego

- Podmiejska – kolejny etap

- Kropidłowskiej – kolejny etap

- Kochanowskiego, Szczukowskiej, Słowińców, Kępy Oksywskiej, Stolarska, Rogaczewskiego

 

Wykonana dokumentacja projektowych dla kolejnych inwestycji drogowo – komunikacyjnych:

- prace projektowe budowy ul. Łęgowskiego,

prace projektowe  układu drogowego Os. Przyjaźni - ul. Inwalidów Wojennych,

- prace projektowe budowy parkingu przy ul. Jagalskiego,

- prace projektowe budowy fragmentu ciągu pieszego wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Sobieskiego,

- prace projektowe dla zagospodarowania terenu działek nr 7 i 8 w Wejherowie przy ul. Zamkowej,

- prace projektowe dotyczące rewitalizacji ul. Kopernika i ul. Hallera w Wejherowie

 

● Prace projektowe inwestycji niedrogowych tj.

- „Wodne Ogrody” – projekt dotyczący budowy zespołu otwartych basenów kąpielowych z zapleczem kubaturowym, dojazdem, parkingiem w ramach przedsięwzięcia pn. Centrum Integracji Społecznej -Wodne Ogrody - stanowiącego element Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa,

-  infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej – Kolei Linowej dla Wejherowa z alternatywną lokalizacją stacji startowej.

 

Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych (w ramach uzyskanego  dofinansowania z „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA2018”)

- budowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Dzięcielskiego,

- budowa rodzinnego placu zabaw przy ul. Iwaszkiewicza

- budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni w Parku im. A. Majkowskiego w Wejherowie

 

Inwestycje w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego

- budow zespołu urządzeń oczyszczania biologicznego i mechanicznego wody wraz z systemem doprowadzającym wodę do stawu w Parku im. A. Majkowskiego

- uszczelnienie wału kanału pomiędzy stawem a kanałem środkowym,

- remont stawu oraz mostów nad rzeką Cedron,

- budowa toalety automatycznej

- budowa ścieżki do ul. Zamkowej

 

 ● Inwestycje zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018:

- boisko sportowe przy SP nr 11

- siłownia zewnętrzna ze stołami do ping-ponga przy SP 9

- wiata rowerowa wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu działki Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Śmiechowskiej 36 (SP nr 6)

- zagospodarowano teren rekreacyjno-sportowy przy hotelu Bliza w Wejherowie – parkour

- zagospodarowano teren rekreacyjno-sportowy – Centrum Sportu Tytani

- rozpoczęto budowę świetlicy osiedlowej z zapleczem gospodarczo-sportowym do funkcjonowania Placu Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka

- rozbudowa terenu rekreacyjnego przy wiacie piknikowej na Osiedlu Fenikowskiego – etap II,

 

Inwestycje ekologiczne:

 – modernizacja źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Miasta Wejherowa -  wsparcie dotacjami indywidualnych mieszkańców

- W celu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu miasto wsparło dotacją zmianę systemu grzewczego w proekologiczne dla Wspólnoty Mieszkaniowej „12 Marca 179 - Wniebowstąpienia 1-3a”.

- W ramach różnych działań Miasta w 2018 roku mieszkańcy Wejherowa zlikwidowali  152 stare piece na rzecz ogrzewania ekologicznego.

- Dofinansowanie przez miasto osób fizycznych usuwających azbest i wyroby zawierające azbest z terenu administracyjnego Miasta Wejherowa.

- Na terenie miasta zainstalowano sześć mierników jakości powietrza. Dane z mierników są dostępne dla mieszkańców i są publikowane na stronie internetowej powietrze.wejherowo.pl

- Prowadzona akcja edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców na stronie internetowej wejherowo.pl

- W ramach ochrony terenów wokół rzeki Redy i Cedron oraz terenów leśnych zaprojektowano wybudowanie kanalizacji deszczowej na odcinku 44 mb w ulicy Morskiej wraz z odtworzeniem terenów zielonych oraz pogłębieniem istniejącego rowu pomiędzy ul. Morską i ul. Stefczyka w ramach zadania pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wejherowa”.

- Zrewitalizowano dwa zbiorniki leśne na potoku Pętkowickim.

 

Wydatki na oświatę
w 2018 roku wynosiły 62.478.764 zł, co stanowi prawie 24 % całości wydatków budżetowych.

Część oświatową subwencji ogólnej otrzymano od rządu w wysokości 36.217.250 zł, co wystarczyło na pokrycie 60 proc. wydatków oświatowych.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH