Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
22°
niedziela, 18.08.2019 r. imieniny: Bogusława, Bronisława, Ilony
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Budżet Wejherowa na 2019 rok uchwalony

 Budżet Wejherowa na 2019 rok uchwalony

Podczas sesji w dniu 20 grudnia radni uchwalili budżet miasta na 2019 rok. Jak podkreślił prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, to trudny budżet - wymagający konsekwencji, dyscypliny finansowej i dużych oszczędności, ale zapewniający szybszy rozwój miasta, dzięki skupieniu się na inwestycjach. Za przyjęciem budżetu głosowało 18 radnych, a dwoje wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw.


Skupimy się na inwestycjach

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt:

- Budżet na rok 2019 zapewnia normalne funkcjonowanie miasta i realizowanie zadań samorządu. W przyszłym roku skupimy się na kolejnych inwestycjach, czyli na rozwoju Wejherowa. W stosunku do przyjętego rok temu planu na 2018 rok, planowane obecnie na 2019 rok wydatki całego budżetu wzrosną o 5%, zaś wydatki na same inwestycje o 10%. A więc tempo planowanego wzrostu inwestycji będzie 2-krotnie szybsze, niż całości budżetu. Podobnie jak w latach ubiegłych, w ciągu roku środki te będą uzupełnianie i będą rosły.

Na inwestycje przeznaczamy ogółem 42,4 mln zł, co oznacza, że każdego dnia roku, średnio zapłacimy za nie ponad 116 tys. zł. Zgodnie z konsekwentnie realizowanym, przyjętym w poprzedniej kadencji planem, priorytet stanowią zadania drogowe, na które wydamy 70% wszystkich środków. Najbardziej kosztowną, największą inwestycją w 2019 roku będzie dokończenie Węzła Wejherowo (Kwiatowa) z tunelem. Pochłonie ona aż 44 % wszystkich nakładów inwestycyjnych miasta, t.j. ponad 18,5 mln zł, w tym prawie 8 mln zł pozyskanej przez nas dotacji unijnej.

Drugą pozycją w budżecie inwestycyjnym są szkoły, to 11% wszystkich środków na inwestycje. Budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawnej nr 5 to wydatek 4,5 mln zł w 2019 roku. Ważną pozycją są remonty budynków mieszkalnych i rewitalizacja ich najbliższego otoczenia, czyli podwórek. Na ten cel przeznaczamy ponad 3 mln zł, t.j prawie 8% wydatków. Te wydatki obejmują również inwestycje służące poprawie jakości powietrza, które są oczekiwane przez mieszkańców. Oczywiście zabezpieczyliśmy środki na inwestycje sportowo-rekreacyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dziękuję radnym za współpracę, okazane mi zaufanie  i poparcie budżetu. Wspólnie realizować będziemy zadania zaplanowane w budżecie na 2019 rok. Uważam, że w 2019  roku priorytety w naszym budżecie są bardzo dobrze dobrane i korzystne dla wszystkich mieszkańców Wejherowa, a wydatki inwestycyjne w pełni uzasadnione i potrzebne. Podobnie jak poprzednio, to trudny budżet - wymagający konsekwencji, dyscypliny finansowej i dużych oszczędności, ale zapewniający szybszy rozwój miasta.


Szczegóły budżetu miasta Wejherowa na rok 2019

Przyszłoroczne dochody wyniosą 225 272 840 zł, natomiast wydatki 226 705 212 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 1 432 372 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi pożyczek i kredytów. Wskaźnik zadłużenia jest jednym z najniższych w kraju i wyniesie na koniec 2019 roku 28,2%, co nie stanowi nawet połowy 60% progu przyjmowanego za wartość dopuszczalną.

Ponad 42 mln zł na miejskie inwestycje – wydatki majątkowe,  w tym m.in:

● Budowa bezkolizyjnego węzła integracyjnego Wejherowo (KWIATOWA) – planowane zakończenie w 2019 r. za 18,5 mln zł.

● W ramach Rewitalizacji Śródmieścia -  z udziałem środków unijnych w Wejherowie realizowane będą zadania:

- Ciąg pieszo – rowerowy przy ul. Sobieskiego,

- dokumentacja projektowa dotyczącą ul. Kopernika,

- dokumentacja projektowa dotycząca zagospodarowania Parku Kaszubskiego,

- remont łącznika drogowego pomiędzy ul. Dworcową a ul. Zachodnią,

- zagospodarowanie zielonego placu pomiędzy ul. Rzeźnicką a ul. 12 Marca zwanym roboczo Parkiem Cedron.

● Bieżące utrzymanie dróg gruntowych oraz remonty dróg i chodników.

● Utwardzenie ulic przez ułożenie nawierzchni z płyt.

● Zakupu nieruchomości do zasobu Miasta Wejherowa, w tym pod drogi publiczne w trybie „spec ustawy” ZRID, pod ciągi komunikacyjne.

Inne zadania inwestycyjne:

- wykonanie dokumentacji projektowej  dotyczącej ul. Łęgowskiego,

- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącą układu drogowego Oś. Przyjaźni – ul. Inwalidów,

- dokończenie budowy ronda w ulicy Chopina wraz z przebudową ul. Nadrzecznej,

- wykonanie przystani kajakowej na rzece Reda przy ul. Ofiar Piaśnicy w ramach zadania pod nazwą „Pomorskie Szlaki Kajakowe”,

- przebudowa kanalizacji deszczowej oraz systemów oczyszczania wód opadowych
i roztopowych z elementami małej retencji

- przygotowanie do budowy zespołu otwartych basenów kąpielowych – Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”,

- kontynuacja zadań związanych z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Św. Jacka 19 na cele związane z Parkiem Miejskim w ramach zadania „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie”,

- dotacje na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach,

- dotacje na zmianę systemów grzewczych na proekologiczne.

Realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego:

● Budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu na terenie SP 9 – 180 tys. zł,

● Szkoła na kołach - budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym, zagospodarowaniem terenu o miasteczko ruchu drogowego przy SP 8 – 170 tys. zł,

● Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy wiacie piknikowej na Osiedlu Fenikowskiego etap III - remont boiska do piłki nożnej – 200 tys. zł

● Świetlica osiedlowa z zapleczem gospodarczo-sportowym do funkcjonowania Placu Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka w Wejherowie – 244.814 zł

● Boisko „Jedenastka” - etap II – 190 tys. zł

● Budowa boiska sportowego na  Oś.Sucharskiego Etap I – 200 tys. zł

Gospodarka mieszkaniowa:

- kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego,

- remonty zasobów mieszkaniowych ,

- rozbiórki substandardowej zabudowy w celu poprawy jakości przestrzeni publicznej miasta Wejherowa,

- kontynuacja prac planistycznych w zakresie sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, urbanistyczno–architektonicznych, w tym do celów regulacji terenowo.

Komunikacja miejska

W MZK sp. z o.o. planowany jest zakup 2 autobusów za ok. 2 mln zł; oraz budowę trzech nowych wiat przystankowych za około 45 tys. zł. Ponadto kontynuowany będzie wdrożony w styczniu 2018 roku projekt bezpłatnych przejazdów dzieci szkół podstawowych i gimnazjów, którego wstępny koszt na rok 2019 dla Wejherowa oszacowany został na poziomie 470 tys. zł.

Oświata

Budżet oświaty na rok 2019 zaplanowano w wysokości 65.639.877 zł, natomiast wstępna rządowa subwencja ogólna - część oświatowa to kwota 37.024.218 zł. Miasto musi zatem dopłacić do oświaty ze swoich środków ponad 28,6 mln zł. Zaplanowane wydatki oświatowe stanowią prawie 29% całości budżetu.       

Zgodnie z planem w roku 2019 rozpoczyna się budowa sali gimnastycznej w SP 5.

W projektowanej sali główna płyta boiska o wymiarach 44,5 m x 27 m będzie przystosowana do gry w piłkę ręczną, mini piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa i badmintona. Znajdą się tam również dwa mniejsze boiska do gry w mini siatkówkę i koszykówkę oraz ściana wspinaczkowa o wysokości 7 m.

Ochrona zdrowia

Realizacja zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie i innym patologiom społecznym, które jako zadania własne gminy realizują: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych i organizacje pozarządowe – łączna kwota 1.174.145 zł.

Pomoc społeczna

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019 rok zaplanowano na ponad 61 mln zł.

Kultura

Sfera kultury jest ważną przestrzenią działania na rzecz społeczności lokalnej.

Centrum naszego życia kulturalnego jest Wejherowskie Centrum Kultury – Filharmonia Kaszubska.

W roku 2019 planowana dotacja dla WCK wynosi 4 mln zł.

W 2019 roku planowane są premierowe filmy, spektakle teatralne, koncerty, cykliczne projekty festiwalowe, coroczne wydarzenia plenerowe.

Także Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie wpisuje się w przestrzeń kulturalną miasta, zaspakajając potrzeby czytelnicze i edukacyjne mieszkańców. zaplanowaliśmy 1.053.000 zł.

Sport

Zaplanowana kwota na ten cel to 420 045 zł. Zadania z tej dziedziny zostaną realizowane między innymi poprzez udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym na szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizację współzawodnictwa sportowego.

Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym z zakresu sportu w 2019 roku wynosi 265 tys. zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

Na ten cel przeznaczono 2 252 468,00 zł. W ramach tych zadań zabezpieczyliśmy środki na: funkcjonowanie Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH