Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
czwartek, 20.02.2020 r. imieniny: Anety, Lehca, Leona
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Jest lepiej, ale konieczne dalsze działania

Jest lepiej, ale konieczne dalsze działania

W Ratuszu podczas konferencji prasowej podsumowano efekty realizacji  tzw. "uchwały antysmogowej" tzn. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego przez Radę Miasta  w 2015 roku. W ciągu ostatnich lat w Wejherowie średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM 10, jak i częstotliwość dziennych przekroczeń poziomu PM 10 powietrza w ciągu roku znacząco, nawet dwukrotnie, spadły i znajdują się poniżej dopuszczalnej normy. Na najbliższe lata zaplanowano kolejne intensywne działania w celu dalszej poprawy czystości powietrza.

- Władze miasta prowadzą działania w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i jego ochrony w sposób kompleksowy, wielokierunkowy i systematyczny. To nie tylko wymiana starych pieców na bardziej ekologiczne źródła ciepła, o których najwięcej  się mówi, ale wiele innych działań. Ich podstawą jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który został przyjęty przez Radę Miasta Wejherowa w 2015 r., zaś jego aktualizacja nastąpiła 25 kwietnia 2017 r. uchwałą Rady Miasta Wejherowa nr VIIk/XXXI/367/2017. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej śmiało można nazwać uchwałą „antysmogową”. - wyjaśnia zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz - Uchwała ta została opracowana przez zespół ekspertów i była poprzedzona licznymi analizami z zakresu zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza na obszarze miasta. Dokument zawiera harmonogram 38 konkretnych działań na lata 2015-2020,  z perspektywą do roku 2030), które są w trakcie realizacji. Ich szacunkowa wartość to 180,7 mln zł do 2020 roku, z perspektywą 277 mln zł do roku 2030.

Zadania są realizowane wg kompetencji przez różne jednostki m.in. przez Gminę Miasta Wejherowo, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Pomorską Spółkę Gazowniczą, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Powiat Wejherowski, MZK, PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. 

Rezultaty uchwały "antysmogowej"

Cele szczegółowe Planu Gospodarki Niskoemisyjnej podzielone są na kilka sektorów, jak energetyka,  budownictwo,  transport i edukacja  ekologiczna, którym przyporządkowane są konkretne działania. Niektóre z działań zostały zrealizowane nawet szerzej niż były zaplanowane.

 

 

Najważniejsze działania zrealizowane lub w trakcie realizacji

w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza

 

SEKTOR BUDOWNICTWO:

 • likwidacja ponad 250 starych pieców i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi źródłami ciepła (gaz, sieć OPEC) w budynkach prywatnych, wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych,
 • termomodernizacja budynków spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych,
 • wymiana oświetlenia z tradycyjnego na energooszczędne w obiektach prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowo.

 

SEKTOR TRANSPORT:

 • budowa bezkolizyjnego, zintegrowanego węzła komunikacyjnego (przesiadkowego) Wejherowo Śródmieście (Kwiatowa) wraz z trasami dojazdowymi,
 • budowa I i II etapu bezkolizyjnego, zintegrowanego węzła komunikacyjnego (przesiadkowego) Wejherowo Śmiechowo (Zryw) wraz z trasami dojazdowymi,
 • utwardzenie kolejnych dróg (w celu redukcji wtórnego unosu pyłu),
 • budowa nowych tras rowerowych, ścieżek rowerowych i pieszych,
 • wymiana oświetlenia ulicznego z tradycyjnego na energooszczędne (183 źródła),
 • wymiana 5 autobusów na nowoczesne w MZK Wejherowo,
 • wprowadzanie bezpłatnych przejazdów autobusami  MZK Wejherowo dla uczniów szkół podstawowych.

 

SEKTOR EDUKACJA EKOLOGICZNA:

 • Urząd Miejski w Wejherowie, WZNK,Straż Miejska-publikacje na stronie internetowej (np. zakładka "Czyste Miasto Wejherowo") oraz w Nowinach, kampanie informacyjne w ramach programów likwidacji niskiej emisji (KAWKA I i II, Czyste Powietrze Pomorza 2016-2018), spektakle ekologiczne dla dzieci, bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami,
 • Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chyloni" - strona internetowa i inne publikacje, konkursy i warsztaty (lekcje) ekologiczne dla dzieci i młodzieży oraz uniwersytetów trzeciego wieku, bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami,
 • OPEC: Dni Otwarte w Ciepłowodni Nanice, publikacje, współprace ze szkołami i uniwersytetami trzeciego wieku, bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami,

SEKTOR ENERGETYKA, DZIAŁANIA INNE:

 • inwestycje Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (modernizacja sieci ciepłowniczej, nowe przyłączenia budynków, montaż nowej instalacji odpylania istniejących kotłów węglowych w ciepłowni Nanice),
 • zapisy w 34 zmianach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sprzyjające ekoprojektowaniu i efektywności energetycznej.

 

 

Dane dostępne dla wszystkich

Najważniejszy jest efekt ekologiczny podejmowanych działań tzn. zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Wejherowie. W celu jego oceny opieramy się na obiektywnych danych Wojewódzkiego Inspektoratu  Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ)  jest niezależną od samorządu państwową służba ochrony środowiska, która w sposób obiektywny przy użyciu profesjonalnego sprzętu bada stan powietrza, a wyniki publikuje w oficjalnych raportach. Profesjonalna stacja pomiarowa WIOŚ zainstalowana w centrum Wejherowa posługuje się metodą manualną (referencyjną, grawimetryczną), którą wykorzystuje się zarówno w Polsce i Europie. Stosowana metoda jest najbardziej wiarygodna, cechuje się dużą dokładnością i dlatego na jej podstawie wykonuje się wszelkie miarodajne raporty. Miejsca pomiaru nie mogą być dowolnie dobrane. Kryteria lokalizacji stacji pomiarowych określa rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu, tak, by uzyskiwany w danej lokalizacji wynik był jak najbardziej reprezentatywny.

Wszystkie roczne raporty dotyczące oceny jakości powietrza są publikowane od 2002 r. na stronie internetowej WIOŚ i dostępne dla wszystkich mieszkańców. Natomiast od 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska publikuje na bieżąco na swojej stronie internetowej dane o zanieczyszczeniu powietrza.  

Efekt ekologiczny

Poniżej prezentujemy dane za okres od przygotowania i przyjęcia uchwały "antysmogowej" do końca lutego 2018 r. (z uwagi na metodę pomiaru wyniki za marzec b.r. nie są jeszcze dostępne).

 

- W ciągu ostatnich czterech lat w Wejherowie średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM 10, jak i częstotliwość dziennych przekroczeń poziomu PM 10 w ciągu roku znacząco spadły i znajdują się poniżej dopuszczalnej normy. Poza tym znacząco spadło stężenie PM10 i ilość przekroczeń w kolejnych sezonach grzewczych - tu dla porównania przyjęto okresy od 1 października do 28 lutego następnego roku. - podkreśla wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech KozłowskiPodejmowane w Wejherowie działania są profesjonalne, przemyślane i długofalowe, a co najważniejsze przynoszą efekty. Na najbliższe lata zaplanowano kolejne intensywne działania w celu dalszej poprawy czystości powietrza zgodnie z uchwałą "antysmogową", przede wszystkim w celu zmniejszenia stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu. Podsumowując: jest lepiej, ale przed nami jeszcze bardzo dużo pracy.

 

PM 10 – podstawowy element zanieczyszczenia powietrza, pył zawieszony stanowiący mieszaninę cząstek w powietrzu o średnicy do 10 mikrometrów. Mogą zawierać substancje toksyczne takie jak benzo(a)piren czy metale ciężkie. Pył ten może docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego (pomiar uśredniony z 24 godzin) wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego (pomiar uśredniony z roku kalendarzowego) wynosi 40 µg/m3. Jednostka to mikrogramy pyłu na  metr sześcienny powierza; µg –1 mikrogram to jedna milionowa grama (0,000001 g).

Jeżeli poziom przekroczy wartość 200 µg/m3 oznacza to, że mamy poziom informowania - jakość powietrza jest zła i należy ograniczyć aktywność na powietrzu. W przypadku poziomu powyżej 300 µg/m3 mamy poziom alarmowy – jakość powietrza jest bardzo zła i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, najlepiej pozostać w domu, szczególnie osoby chore. W każdym z tych przypadków z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska jest wysłana informacja do wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego, które w sposób ustalony pracują z władzami lokalnymi.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH