Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
piątek, 4.12.2020 r. imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Oferta pracy: Inspektor ds. drogowych w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Powrót

Oferta pracy: Inspektor ds. drogowych w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oferta pracy: Inspektor ds. drogowych w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

Plac Jakuba Wejhera 8

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektor ds. drogowych w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 

ZK.2110.1.2020

 

1.       Wymagania niezbędne:

1)       wykształcenie: wyższe

2)       wymagany profil (specjalność): budownictwo,

3)       doświadczenie zawodowe: minimum 3-letni staż pracy w zakresie posiadanej specjalności,

4)       obligatoryjne uprawnienia – budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej: drogowej bez ograniczeń,

5)       umiejętności zawodowe – umiejętność samodzielnego prowadzenia i koordynowania procesu inwestycyjnego, znajomość prawa budowlanego, umiejętność kosztorysowania,

6)       osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)       nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

8)       Inne –przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

 

2.       Wymagania dodatkowe: brak

 

3.       Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku: Przygotowywanie zadań inwestycyjnych do realizacji, koordynacja międzybranżowa, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi, koordynacja prac projektowych, sporządzanie budżetu, rozliczanie zadań inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań, organizowanie narad z inwestorami branżowymi i wykonawcami. Kompletowanie materiałów na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Przygotowywanie danych do SIWZ.

 

4.       Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

-         praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

 

5.        Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny własnoręcznie podpisany,

2)       kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej  się o zatrudnienie lub CV zawierające: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

3)       kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy (w przypadku pozostawania w stosunku pracy np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia),

4)       kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

5)       oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,

6)       oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)       oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

 

Proces naboru kandydatów składa się z dwóch etapów.

- Etap I : analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do etapu drugiego naboru,

- Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna na tym stanowisku.

W uzasadnionych przypadkach Komisja może przeprowadzić selekcję jedynie na podstawie przedstawionych dokumentów przez kandydatów, odstępując od przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej ul. 12 Marca 195 lub pocztą na adres Urzędu: 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195 w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Nabór ZK.2110.1.2020 na stanowisko Inspektor ds. drogowych w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie” do dnia  27 listopada 2020 roku do godz. 15.30. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

W związku ze stanem epidemii konieczne jest sprawdzenie aktualnych możliwości składania pism osobiście w siedzibie Urzędu – aktualna informacja dostępna na stronie www.wejherowo.pl.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo.pl/ oraz na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie: Plac Jakuba Wejhera 8 i  ul. 12 Marca 195.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie we wrześniu 2020 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH