Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 20.10.2018 r. imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Prezydent Miasta Wejherowa zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 08 lutego 2016 r. do 09 marca 2016 r. 

Do udziału w konsultacjach uprawnienie są:

 • mieszkańcy Miasta Wejherowa,
 • mieszkańcy typowanego obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego,
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Forma konsultacji:

 • spotkanie konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej Wejherowskiego Centrum Kultury znajdującej się poziomie parteru obiektu (wejście od ul. Hallera), ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo o godzinie 16:00;
 • spacer studyjny odbędzie się w dniu 20 lutego 2016 r. Spotkanie z interesariuszami rewitalizacji o godzinie 12:00 przed budynkiem Wejherowskiego Centrum Kultury, ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo.

Uwagi, opinie i propozycje do obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zbierane są w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag w terminie od 08 lutego 2016 r. do 09 marca 2016 r. Uwagi, opinie i propozycje do obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji można dostarczyć poprzez wypełniony formularz zgłaszania uwag:

 • zamieszczony na stronie www.wejherowo.pl/rewitalizacja 
 • przesłany drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@wejherowo.pl
 • przesłany pocztą na adres: Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo
 • złożony bezpośrednio do kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek: 7:30-17:00, wtorek – piątek: 7:30-15:30.

Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, uwag, opinii i propozycji oznacza akceptację zaproponowanego w diagnozie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania uwag jest Pani Anna Jabłońska, samodzielne stanowisko ds. planowania w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8,  pokój nr 6, 84-200 Wejherowo, tel. 58 677 70 10.

UWAGA:

Nie będą rozpatrywane:

 • uwagi, opinie i propozycje z datą wpływu przed 08 lutym 2016 r. i po 09 marca 2016 r.,
 • niepodpisane czytelnym imieniem i nazwiskiem, 
 • przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania). 

Załączniki:

 1. Załącznik graficzny przedstawiający obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.
 2. Formularz zgłaszania uwag.
 3. Delimitacja obszaru rewitalizacji. 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH