Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
14°
czwartek, 28.10.2021 r. imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Ogłoszenie przetargowe

Ogłoszenie przetargowe

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, położonych w Wejherowie, przy ul. Marynarki Wojennej 54, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 160, obr. 17, o powierzchni 872 m2, KW nr GD1W/00043701/4 oraz dz. nr 161, obr. 17, o powierzchni 829 m2, KW nr GD1W/00034655/0,

 

cena wywoławcza: 671 000,00 zł netto

cena wywoławcza jest ceną netto, sprzedaż części zabudowanej tj. dz. nr 160 zwolniona z podatku VAT, do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie proporcjonalnie doliczony podatek VAT ze stawką 23%, za sprzedaż części niezabudowanej, tj. dz. nr 161

 

Opis: działka gruntu nr161 niezabudowana,w kształcie prostokąta, teren pochylony w kierunku północno – wschodnim, niezagospodarowany, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami oraz krzewami, nieogrodzony;

działka gruntu nr160 zabudowana budynkiem mieszkalnym, w kształcie prostokąta, teren pochylony w kierunku północno – wschodnim, niezagospodarowany, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami oraz krzewami, częściowo ogrodzony; na działce znajdują się również pozostałości po budynkach gospodarczych.

Budynek mieszkalny oznaczony numerem ewidencyjnym 93, o powierzchni użytkowej 167,14 m2. Budynek wybudowany w 1954 r., w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt wyposażony w następujące instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, teletechniczną, kanalizacyjną. Ogrzewanie z pieców kaflowych.

Budynek wymaga kapitalnego remontu. Standard wykończenia pomieszczeń: stolarka drzwiowa drewniana – zniszczona, stolarka okienna – częściowo drewniana, częściowo PCV – zniszczona, posadzki – drewniane, częściowo wykładzina PCV, panele podłogowe oraz dywanowe, ściany – tynki zwykłe malowane – zniszczone, w jednym z pomieszczeń panele PCV, częściowo kafle (pom. kuchenne i łazienka), widoczne pęknięcia, odpryski farby, zacieki, zagrzybienie, sufity – malowane, częściowo zniszczone kasetony, widoczne zacieki, schody – w bocznej klatce schodowej drewniane, malowane, instalacja elektryczna – starego typu, instalacja wodno – kanalizacyjna – biały montaż zniszczony.

Wyżej opisany budynek wpisany pod numerem 242 do Gminnej Ewidencji Zabytków. Budynek przeznacza się do ochrony i zachowania. Ochronie podlega bryła, układ konstrukcyjny budynku, detal architektoniczny, rozplanowanie i proporcje otworów okiennych i drzwiowych. Dopuszcza się harmonijną rozbudowę budynku przy zachowaniu proporcji brył i kompozycji elewacji. Obowiązuje zakaz nadbudowy budynku, montażu okien połaciowych i budowy lukarn. Oprócz wyznaczonego w planie zakresu ochrony obowiązują dla niego ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych z zakresu ochrony zabytków, w tym prawa budowlanego.

Uzbrojenie: w ul. Marynarki Wojennej znajdują się następujące sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa, teletechniczna, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.

Przeznaczenie: przedmiotowy kompleks nieruchomości położony jest na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIIIK/XXV/341/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie (część B) (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 17.05.2021 r., poz. 1755), w jednostce terytorialnej 33MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej. Przedmiotowy kompleks nieruchomości znajduje się również w następujących obszarach:

  1. w strefie konserwatorskiej ochrony krajobrazu – strefie ochrony otoczenia zespołu zabytkowego „układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa”, wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 957 (decyzja nr 818 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26 lutego 1979 r., zmieniona decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. o sygn. DOZ-OAiK-6700/415/11),
  2. Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
  3. ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych „Cedron”.

 

Przetarg odbędzie się dnia 1 grudnia 2021 r., o godz. 9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 67 100,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 24 listopada 2021 r. Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, a uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto kompleksu nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

            Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin nieruchomości oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 17 listopada 2021 r., o godz. 14.15, na przedmiotowym terenie, odbędą się oględziny przy udziale pracowników Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e – mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH