Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
15°
sobota, 26.09.2020 r. imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Podłączenie do sieci kanalizacyjnej to obowiązek

Podłączenie do sieci kanalizacyjnej to obowiązek

Każdy właściciel posesji ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej sanitarnej, a posiadający szambo do regularnego opróżniania zbiornika. W Wejherowie zostaną przeprowadzone wzmożone kontrole właścicieli nieruchomości, szczególnie pod względem częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych. Strażnicy Miejscy będą kłaść również duży nacisk na konieczność przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, jeśli taka możliwość istnieje.

To, w jakim środowisku żyjemy, zależy w dużej mierze od nas samych. Przyjmuje się, że jedna osoba wytwarza około 160 litrów nieczystości płynnych na dobę. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są zobowiązani do przyłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a kiedy taka sieć nie istnieje i jej budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wówczas właścicielowi posesji przysługuje wybór między wyposażeniem nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Z przyłączenia do sieci kanalizacyjnej zwalnia jedynie posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków.

- Właściciele zbiorników bezodpływowych tzw. szamb, muszą pamiętać o ich regularnym opróżnianiu – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Nieopróżnione szamba przelewają się i ścieki trafiają do rowów, na działki, do cieków wodnych. W ten sposób zanieczyszczają środowisko, w którym przecież wszyscy żyjemy, trujemy siebie i nasze dzieci. Takie działania w świetle prawa są wykroczeniem. Strat spowodowanych w ten sposób nie da się prędko odrobić. To my decydujemy, czy chcemy żyć w brudzie i zatruwanym środowisku, czy w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu, czystym i pozbawionym fetoru ścieków.

Umowa i dowody wpłat za wywóz nieczystości

W Wejherowie zostaną przeprowadzone przez Straż Miejską kontrole właścicieli nieruchomości, szczególnie pod względem częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych. Właściciele tych nieruchomości muszą posiadać umowę i dowody uiszczania opłat za te usługi.

Podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie gospodarowania wodami obowiązującym na obszarze naszego miasta jest „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. Do osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w tym Planie ma się przyczynić realizacja działań określonych w Aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju.

Do zadań nałożonych przepisami prawa na samorządy należy m.in. realizacja zadań związanych z programem oczyszczania ścieków komunalnych i kontrola postępowania w zakresie gromadzenia ścieków przez użytkowników prywatnych.

Do zadań przewidzianych do realizacji przez mieszkańców (właścicieli nieruchomości) posiadających szamba należy regularny wywóz nieczystości płynnych. Natomiast właściciele nieruchomości nieobsługiwani przez oczyszczalnie ścieków, na terenach pozaaglomeracyjnych są dodatkowo odpowiedzialni za budowę nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących oraz budowę indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH