Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 28.11.2021 r. imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Powódź na razie nam nie zagraża

Powódź na razie nam nie zagraża

Podczas ostatniego posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dokonano oceny zagrożenia powodziowego na terenie miasta Wejherowa. Jak zapewnia szef Inspektoratu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Fedoruk pomiary poziomu wód rzeki Redy utrzymują się w granicy górnych stanów średnich, co nie stanowi zagrożenia powodziowego.

Jak wyjaśnia Andrzej Fedoruk monitorowanie poziomu wody w rzece Redzie odbywa się w rejonie ul. Ofiar Piaśnicy. Obecnie poziom rzeki ma ponad 80 cm, z czego wynika że do stanu ostrzegawczego, czyli 130 cm, brakuje pół metra różnicy. Stan alarmowy dla rzeki Redy w tym miejscu wynosi 160 cm. O zagrożeniu powodziowym informuje również prędkość przepływu wód, która obecnie wynosi ok. 5 m/sek, podczas gdy na początku miesiąca wskaźnik ten wynosił 3,8 m/sek. Ta prędkość przepływu nie stanowi jednak zagrożenia mogącymi wystąpić podtopieniami czy powodzią.

Ważnym punktem kwietniowego posiedzenia MZZK była sprawa postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego, katastrofy w sytuacji, gdy dochodzi do rozlania substancji chemicznej np. dużej ilości oleju lub substancji niebezpiecznych na drodze.

Obecny na posiedzeniu zastępca komendanta powiatowego PSP st. bryg. Piotr Ściebura poinformował, że zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego PSP z listopada ubiegłego roku jednostka ratownicza PSP ma obowiązek prowadzenia wyłącznie akcji ratowniczej na miejscu wypadku oraz wykonywanie ratownictwa ekologicznego i chemicznego w celu neutralizowania substancji zagrażających życiu lub zdrowiu (co wynika z ustawy o PSP art. 1 art.21). Do zadań PSP nie należy jednak sprzątanie drogi po wypadku i usuwanie substancji i odpadów powypadkowych np. rozlanego oleju. Wypełnianie ustawowych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu i przejezdności drogi należy bowiem do zarządcy drogi np. miasta czy powiatu (co wynika z przepisów ustawy o drogach publicznych).

W trakcie dyskusji z zastępcą komendanta członkowie zespołu kryzysowego wyrazili wiele wątpliwości, co do zasadności tak interpretowanych przepisów, gdyż nie zawsze instytucje podległe np. gminom posiadają odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i sprzęt, by sprostać tym oczekiwaniom. Przykładowo po zakończeniu działań ratowniczych PSP przepisy nakazują przekazanie przez straż terenu zarządcy drogi lub jednostce działającej na jego zlecenie, która ma zadanie drogę oczyścić z substancji i odpadów powypadkowych. Jeżeli na miejscu wypadku po zakończeniu akcji ratowniczej nie stawi się nikt w imieniu zarządcy drogi Straż zgodnie z wytycznymi ma powiadamiać o tym Policję z powołaniem się na art.72 Kodeksu wykroczeń w związku z art. 20 ustawy o drogach publicznych.

(Zmiany w składzie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W skład zespołu powołany został przez Prezydenta miasta Wejherowa Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Wejherowie Roman Czerwiński).

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH