Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 4.12.2021 r. imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
Powrót

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Wejherowie, przy ul. Kotłowskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 166, obr. 4, o powierzchni 5 123 m2, KW nr GD1W/00029443/3

cena wywoławcza: 1 130 000,00 zł netto

wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Opis: nieruchomość w kształcie prostokąta, regularnym, niezabudowana, teren płaski, niezagospodarowany, porośnięty trawą, pojedynczymi drzewami oraz krzewami, nieogrodzony.

Dostęp do drogi publicznej: pośredni, poprzez działki gruntu nr 150, 22/37, 23/113, 119, 121 oraz 123, obr. 4, do ul. Kotłowskiego; na rzecz nabywcy ustalonego w drodze przetargu ustanowiona zostanie odpowiednia służebność gruntowa przejazdu i przechodu polegająca na korzystaniu z ww. działek gruntu; jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie ww. służebności wynosić będzie 19 440,00 zł netto.

Warunki gruntowo – wodne: zgodnie z opinią geotechniczną sporządzoną w czerwcu 2021 r. warunki gruntowo – wodne są niekorzystne.

Uzbrojenie: w sąsiedztwie oraz w ul. Kotłowskiego przebiegają następujące sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa, teletechniczna, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.

Przeznaczenie: przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIk/VI/72/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulic Sucharskiego i Łęgowskiego (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 13.05.2011 r., Nr 55, poz. 1258), w jednostce terytorialnej 34.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Przetarg odbędzie się dnia 19 stycznia 2022 r., o godz. 9.00,w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 113 000,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 12 stycznia 2022 r. Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, a uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

            Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin nieruchomości oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 11 stycznia 2022 r., o godz. 14.30, na przedmiotowym terenie, odbędą się oględziny przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e – mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH