Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
15°
wtorek, 4.08.2020 r. imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) zaczął funkcjonować od 22 grudnia 2019 r. Przekazywanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Z założenia RDK ma poprawić komunikację pomiędzy administracją publiczną a obywatelami. Jest to kolejny krok w kierunku odchodzenia od tradycyjnych form komunikacji przeważnie w formie papierowej na rzecz kontaktów telefonicznych i e-maili.

Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw informatyzacji. Przekazanie danych osobowych do RDK przez osobę, której dane dotyczą jest całkowicie dobrowolne, a przetwarzanie danych w tym rejestrze odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez tę osobę. Przekazane do RDK dane osoba, której dane dotyczą, może je w każdej chwili usunąć bądź dokonać zmiany przekazanych danych w zakresie numeru telefonu komórkowego i adresu poczty elektronicznej.

Wymagane dane osobowe, które gromadzi RDK to: 1.  imię i nazwisko; 2. numer PESEL; 3.       numer telefonu komórkowego; 4. adres poczty elektronicznej.

Dane do RDK może przekazać:  osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba, która uzyskała pełnoletność poprzez zawarcie związku małżeńskiego. Dane do RDK można wprowadzić osobiście – przez internet lub za pośrednictwem urzędnika przy okazji wizyty w urzędzie np. przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Rejestr Danych Kontaktowych to sposób, by szybko i wygodnie uzyskać informacje na przykład o: dokumentach gotowych do odbioru, rozpatrzeniu złożonych wniosków i potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w zainicjowanych przez ciebie sprawach urzędowych.

Jak wyjaśnia Mariola Pokraczyńska – kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, przekazanie swoich danych osobowych do Rejestru Danych Osobowych nie jest obowiązkowe, lecz dobrowolne. Warto to uczynić, gdyż przyśpiesza załatwianie spraw urzędowych i gwarantuje ochronę danych osobowych. Składając wniosek o wydanie lub wymianę dowodu osobistego wnioskodawca odpowiada na pytanie „Czy wyraża zgodę na przekazanie do RDK imienia i nazwiska, nr PESEL, telefonu Komórkowego i adresu e-mail”. Odpowiedź: TAK – oznacza automatyczną zgodę i nie wymaga dodatkowej osobistej rejestracji przez internet. Należy pamiętać, że taką zgodę można wyrazić tylko we własnym imieniu. 

System RDK automatycznie powiadamia o terminie odbioru dowodu osobistego lub dowodu rejestracyjnego pojazdu w odpowiednim urzędzie. Powiadamia także o zbliżającym się terminie ważności dokumentu, o unieważnieniu dowodu osobistego lub masowego unieważnienia warstwy elektronicznej przez ministra właściwego ds. wewnętrznych.

Podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

 http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2294/1

Więcej:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/co-to-jest-rejestr-danych-kontaktowych-rdk

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH