Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
16°
wtorek, 7.07.2020 r. imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

Podobnie jak ostatnio, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności z uwagi na pandemię koronawirusa odbyła się (16.06) kolejna sesja Rady Miasta Wejherowa. Najważniejszym tematem było udzielenie absolutorium za rok 2019 i wotum zaufania Prezydentowi Wejherowa, ponadto radni przyjęli szereg uchwał zwianych z bieżącym funkcjonowaniem miasta, jak i jego rozwojem.

Radni ponownie obradowali w nowo wybudowanej Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 tak, aby zapewnić duże odległości pomiędzy poszczególnymi osobami. Radni wchodzi na salę pojedynczo w wyznaczanych godzinach, żeby nie gromadzili się przed drzwiami i w przejściu. Wszyscy mieli na sobie maseczki, wypełnili specjalną ankietę bezpieczeństwa i została im przez ratownika medycznego zmierzona temperatura przed wejściem na salę. Sesja odbyła się bez udziału publiczności. Obrady przebiegały sprawnie.

 Najważniejszym tematem było udzielenie absolutorium za rok 2019 i wotum zaufania Prezydentowi Miasta Wejherowa, o którym informowaliśmy już w osobnej publikacji, a ponadto radni przejęli uchwały w sprawie m.in.:

 1. Zmiany w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020 i wieloletniej prognozy finansowej oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 2. Udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego.
 3. Nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej od osoby prawnej.
 4. Zbycia nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Wejherowa.
 1. Sprzedaży czterech nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa.
 2. Zasad wynajmowania lokali użytkowych oraz wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa.
 3. Przekazania w formie darowizny nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa na rzecz Powiatu Wejherowskiego
 4. Przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi o stwierdzenie nieważności w części Uchwały Nr VIIk/XXXIV/387/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2017 r.
 1. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Powiatu Wejherowskiego w drodze darowizny.
 1. Zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń.
 2. Rozpatrzenia skargi.
 3. Nadania nazwy „Park Cedron” parkowi miejskiemu w Wejherowie.
 4. Przyjęcia „Sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku” oraz „Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku"
 5. Zmiany porozumienia z dnia 15 lipca 2011 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Wejherowa w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Wejherowa.
 6. Przedłużenia umowy w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH