Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-8°
środa, 23.01.2019 r. imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Zanieczyszczenie powietrza na terenie miasta Wejherowa

Zanieczyszczenie powietrza na terenie miasta Wejherowa

Zanieczyszczenie powietrza na terenie miasta Wejherowa związane jest z tzw. "NISKĄ EMISJĄ", czyli emisją zanieczyszczeń wydobywających się do powietrza atmosferycznego ze źródeł na niskich wysokościach (poniżej 40 m). Jest to emisja związana z działalnością człowieka, głównie przez takie źródła jak piece domowe pochodzące z indywidualnych gospodarstw domowych, w których ma miejsce spalanie odpadów lub spalanie złej jakości węgla.


Wdychając zanieczyszczenia powietrza, każdy z nas jest narażony na choroby i inne dolegliwości. Osłabiony organizm jest bardziej podatny na choroby wirusowe i bakteryjne.


W 2014 r. na stacji w Wejherowie (Plac Jakuba Wejhera) badano pył zawieszony PM10 oraz benzo(a)piren. Zarówno poziom dopuszczalny pyłu PM10 (podobnie jak w roku poprzednim) jak i docelowy benzo(a)pirenu zostały przekroczone.

Zanieczyszczenia te są bardzo ściśle ze sobą powiązane. W jednym i w drugim przypadku główną przyczyną zanieczyszczania nimi powietrza jest spalanie paliw stałych (węgla, drewna) w paleniskach domowych, często przestarzałych podłączonych do niskich kominów, w których temperatura spalania jest zbyt mała, co prowadzi do niepełnego przebiegu procesu, powodując emisję sadzy oraz zawartych w niej chemicznych związków organicznych (m.in. benzo(a)pirenu). Wysokie stężenie benzo(a)pirenu, podobnie jak w przypadku pyłów, odnotowywane są w okresie grzewczym - latem poziomy ich spadać mogą w okolice zera.

 

Wyniki pomiaru pyłu PM10 w 2014 roku (wg najwyższych stężeń) na stacji w Wejherowie

 

Stacja pomiarowa

Rodzaj pomiaru

Śr. roczna μg/m3

 

max. 24h μg/m3

Częstotliwość przekroczeń 24h

   KLASA

Wejherowo,

Plac J. Wejhera

manualny

36

174

56

C

Norma: roczne stężenie – 40μg/m3, 24h stężenie – 50 μg/m3, częstotliwość przekroczeń 35 razy/rok

 Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim 2014

 

Wyniki pomiaru benzo(a)pirenu w PM10 w 2014 roku na stacji w Wejherowie

 

Stacja pomiarowa

Rodzaju pomiaru

Stężenie średniorocznego(ng/m3)

Wejherowo, Plac J. Wejhera

manualny

6

Norma 1 ng/m3

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim 2014

 

Według rocznej oceny jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2015 jakość powietrza w mieście Wejherowo w roku 2015 poprawiła się w zakresie zanieczyszczenia PM10. Średnioroczne stężenie PM10 w 2015 r. wyniosło 28μg/m3, ilość przekroczeń wartości 50 μg/m3 wyniosła 34 (dopuszczalna norma to 35 razy).

W zakresie zanieczyszczenia PM10 osiągnięto klasę A (poziom stężeń zanieczyszczenia nieprzekraczający poziomu dopuszczalnego). Benzo(a)piren utrzymuje się na tym samym poziomie, co w roku 2014 – 6 ng/m3 (>1ng/m3 – powyżej poziomu docelowego, klasa C).

 

Wyniki pomiaru pyłu PM10 w 2015 roku na stacji w Wejherowie

 

Stacja pomiarowa

Rodzaj pomiaru

Śr. roczna μg/m3

max. 24h μg/m3

Częstotliwość przekroczeń 24h

 KLASA

Wejherowo,

 Plac J. Wejhera

manualny

28

159

34

A

Norma: roczne stężenie – 40μg/m3, 24h stężenie – 50 μg/m3, częstotliwość przekroczeń 35 razy/rok

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim za 2015 rok

 

Wyniki pomiaru benzo(a)pirenu w PM10 w 2015 roku na stacji w Wejherowie

 

Stacja pomiarowa

Rodzaj pomiaru

Stężenie średnioroczne (ng/m3)

Wejherowo, Plac J. Wejhera

manualny

6

Norma 1 ng/m3

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim za 2015 rok

 

 

Pyły zawieszone PM10 składają się z mieszaniny cząstek stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych.

Benzo(a)piren (B(a)P) to organiczny związek, który jest składnikiem zanieczyszczeń powietrza (występuje w pyle zawieszonym PM10). Charakteryzuje się dużą toksycznością przewlekłą co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.

Skutki zanieczyszczenia powietrza dla zdrowia: nawracające bóle głowy, podrażnienia śluzówek oraz błon śluzowych, uciążliwe alergie oraz zmiany skórne, zaburzenia czynności i zwiększona zachorowalność na schorzenia układu oddechowego (kaszel i trudności z oddychaniem, astma, katar sienny), pogorszenie przebiegu chorób układu krążenia (nadciśnienie, zawał), uszkodzenia wątroby, zwiększone ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, niedotlenienie organizmu,  bezpłodność – zaburzenia hormonalne, problem z płodnością i utrzymaniem ciąży, choroby układu nerwowego, mutacje DNA, uszkodzenia szpiku kostnego.   

 

Ważne!

- nie spalaj odpadów,

-ograniczaj zużycie ciepła,

- używaj paliwa węglowego dobrej i sprawdzonej jakości,

- przejdź na ogrzewanie z sieci miejskiej lub gazowe, albo przynajmniej wymień swój piec węglowy na bardziej nowoczesny,

- korzystaj z komunikacji zbiorowej lub roweru zamiast samochodu,

- nie spalaj w ogrodzie pozostałości roślinnych - przekazuj je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


Kampania edukacyjna pokazująca korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku prowadzona jest w ramach konkursu "KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji" (edycja 2014) oraz z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”.


Celem Programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w szczególności pyłów PM 2,5 i PM 10 oraz CO2.


Kwota dofinansowania wynosi do 90 % kosztów kwalifikowanych, w tym do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji. 

 


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH