Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 28.11.2021 r. imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Biuletyn Informacji Publicznej

Szanowni Mieszkańcy,

Prezydent Miasta Wejherowa zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej zagospodarowania Parku Kaszubskiego położonego pomiędzy ulicami Sobieskiego i Strzelecką w Wejherowie. Gmina Miasta Wejherowa dąży do stworzenia atrakcyjnego, zielonego i przyjaznego mieszkańcom miejsca wypoczynku. Zagospodarowanie Parku Kaszubskiego zostanie przeprowadzone w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, na które Gmina Miasta Wejherowa otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego na tym terenie znajduje się park - teren zieleni objęty odnowa konserwatorską.

Ankieta w szczególności skierowana jest do mieszkańców najbliższej okolicy Parku Kaszubskiego.

Prosimy o wypełnienie ankiety do 31 stycznia 2018 r.

4. Czy bywa Pani/ Pan w Parku Kaszubskim i w jakim celu? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
a) tylko przechodzę
b) spaceruję
c) uprawiam sport i inne formy rekreacji
d) bywam na placu zabaw
e) inne
f) nie odwiedzam tego miejsca
5. Jeżeli bywa Pani/Pan w Parku Kaszubskim to jak często?
a) bardzo często (kilka razy w tygodniu)
b) często (kilka razy w miesiącu)
c) rzadko (około raz w miesiącu)
d) bardzo rzadko (około raz na kwartał)
e) prawie wcale ( około 1 raz w roku)
f) wcale
7. Czy uważa Pani/ Pan, że Park Kaszubski jest miejscem bezpiecznym?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) trudno powiedzieć
d) raczej nie
e) zdecydowanie nie
9. Czy uważa Pani/Pan, że na terenie Parku Kaszubskiego powinno się dodatkowo (oprócz istniejącego obelisku) upamiętniać dawną funkcję tego miejsca (cmentarz ewangelicki został zamknięty po II wojnie światowej , a potem zlikwidowany przez ówczesne władze państwowe)?
a) TAK
b) NIE
12. Jakie elementy zagospodarowania chciałby Pani/Pan, aby pojawiły się w Parku Kaszubskim? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
a) ławki
b) oświetlenie
c) monitoring
d) rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci
e) elementy siłowni zewnętrznej obok istniejącego placu zabaw
f) kwietniki, klomby, rabaty
g) inne

METRYCZKA

13. Wiek (podkreśl właściwą odpowiedź):
do 10 lat
11-20 lat
21-40 lat
41-65 lat
powyżej 65 lat
14. Płeć (podkreśl właściwą odpowiedź):
a) kobieta
b) mężczyzna
15. Sytuacja zawodowa (podkreśl właściwą odpowiedź):
a) uczeń/student
b) sektor publiczny
c) sektor prywatny
d) emeryt/rencista
e) bezrobotny
16. Mieszka Pani/Pan na terenie miasta (podkreśl właściwą odpowiedź):
a) od urodzenia
b) nie od urodzenia, ale powyżej 5 lat
c) poniżej 5 lat

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH