Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
24°
niedziela, 25.07.2021 r. imieniny: Jakuba, Krzysztofa, Walentyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Sesja pomimo trudności

Sesja pomimo trudności

Podczas sesji Rady Miasta Wejherowa 17.03 przyjęto wiele ważnych uchwał, m.in. radni podjęli niezbędne decyzje w sprawie wprowadzenia do tegorocznego budżetu kwoty prawie 19 mln zł zaoszczędzonych w 2019 roku. Środki te są konieczne do zapewnienia normalnego funkcjonowania miasta – uzupełniają braki w budżecie na rok 2020 oraz są przeznaczone na nowe zadania. Ponadto radni zmienili uchwałę w sprawie metody naliczana opłat za odpady komunalne tak, aby ułatwić mieszkańcom korzystanie z preferencyjnej, zryczałtowanej stawki dla 1. i 2.osobowych gospodarstw domowych. Sesja przebiegała sprawnie.

Sesja rady miasta odbyła się zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w zakresie ograniczania rozprzestrzenianiem się koronawirusa, m.in. na sali obrad znajdowało się mniej niż 30 osób, a więc dużo mniej niż dozwolone 50 osób. Według zaleceń, w sesji nie wzięli udziału mieszkańcy, co było podyktowane troską o ich zdrowie. Miasto musi funkcjonować i konieczne było podjęcie wielu ważnych decyzji, a nie wiadomo kiedy znów radni będą mogli się spotkać. Podczas sesji zmieniono również statut miasta, aby bardziej elastycznie można było zwoływać sesje w nadzwyczajnych okolicznościach.

Informacja na temat koronawirusa

Na początku sesji prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przedstawił działania miasta dotyczące walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. Podkreślił, że wejherowski urząd i instytucje miejskie realizują zadania postawione przez rząd i współpracują z właściwymi służbami, a także wpierają jak to jest możliwe mieszkańców.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt, zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz i sekretarz miasta Bogusław Suwara, szeroko omówili ograniczenia i zalecenie wynikające m.in. z rozporządzania Ministra Zdrowia z 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, wskazując działania podjęte przez miasto i zasady działania miejskich instytucji w tych nadzwyczajnych okolicznościach.

Z wielu działań miasta podkreślić należy:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie uruchomił telefon dyżurny 58 677 79 63 przeznaczony wyłącznie dla samotnych osób w podeszłym wieku powyżej 65 roku życia, nie posiadających rodziny, nie mogących poruszać się samodzielnie i nie mających możliwości zabezpieczenia swoich potrzeb w ramach pomocy sąsiedzkie
 • MOPS uruchomił również specjalny numer telefonu: 572 240 482, pod którym - od poniedziałku do piątku w godz. 8-19 - można uzyskać wsparcie psychologiczne.
 • Miasto nie pobiera opłat za parkowanie w  Strefie Płatnego Parkowania, aby zachęcić do podróż własnym samochodem, co obecnie jest bezpieczniejsze i nie trzeba dotykać parkomatów.

 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt:

 - Z wielkim niepokojem wszyscy śledzimy rozwój epidemii koronawirusa. Prognozy rozwoju sytuacji wskazują, że czeka nas bardzo trudny okres. W obliczu zagrożenia koronawirusem musimy zachowywać się spokojnie i rozważnie, bez niepotrzebnej paniki, w sposób odpowiedzialny stosować się do zaleceń postępowania, wykazać zrozumienie i zdyscyplinowanie dla decyzji i wprowadzanych ograniczeń. Bardzo ważne jest, abyśmy jako mieszkańcy byli wspólnotą, wykazali się solidarnością i empatią. Zwróćmy uwagę na osoby samotne, zwłaszcza Seniorów, czy nie potrzebują naszej pomocy. Wspierajmy tych, którzy gorzej znoszą stres i trudności związane z zagrożeniem. Bądźmy dla siebie życzliwi i bardziej troskliwi. Bądźmy razem, aby przejść przez te nadzwyczajne i nieznane z najnowszej historii wydarzenia. Normalność wróci. Życzę Państwu zdrowia i spokoju.

Więcej o sprawie pisaliśmy tu:

http://www.wejherowo.pl/artykuly/komunikat-dotyczacy-pracy-urzedu-stanu-cywilnego-wydzialu-spraw-obywatelskich-oraz-dzialalnosci-gospodarczej-a7133.html

http://www.wejherowo.pl/artykuly/w-wejherowie-zamkniete-miejskie-place-zabaw-a7132.html

http://www.wejherowo.pl/artykuly/mops-uruchamia-telefon-dyzurny-dla-osob-samotnych-a7131.html

http://www.wejherowo.pl/artykuly/pomoc-sasiedzka-a7128.html

http://www.wejherowo.pl/artykuly/potrzebna-jest-pomoc-psychologa-zadzwon-a7130.html

http://www.wejherowo.pl/artykuly/uwaga-pasazerowie-zmiany-w-komunikacji-miejskiej-a7129.html

http://www.wejherowo.pl/artykuly/od-poniedzialku-parkowanie-w-wejherowie-bez-oplat-a7126.html

http://www.wejherowo.pl/artykuly/komunikat-zakladu-uslug-komunalnych-w-wejherowie-a7122.html

http://www.wejherowo.pl/artykuly/komunikat-dotyczacy-funkcjonowania-urzedu-miejskiego-w-wejherowie-a7119.html

http://www.wejherowo.pl/artykuly/koronawirus-zamkniete-placowki-oswiatowe-i-instytucje-kultury-a7117.html

Informacje będą przekazywane na bieżąco w miejskich publikatorach.


Najważniejsze są zmiany w budżecie

Do tegorocznego budżetu wprowadzona została kwota prawie 19 mln zł zaoszczędzonych w 2019 roku. Środki te uzupełniły braki praktycznie we wszystkich dziedzinach funkcjonowania miasta, chociaż nadal wstępują niedobory, np. w oświacie - samorządowcy czekają na środki rządowe. Ponadto pieniądze zostały przeznaczone na nowe zadania jak m.in.:

 • połączenie drogowe ul. Strzeleckiej z ul. Sucharskiego,
 • wykupu gruntów pod nowe inwestycje  drogowe,
 • parking przy ul. Jagalskiego na potrzeby szpitala,
 • nawierzchnie ulic z płyt drogowych,
 • zmiana systemów ogrzewania i termomodernizacja budynków mieszkalnych, 
 • remonty komunalnych lokali mieszkalnych,
 • zakup nowych urządzeń na miejskie place zabaw.

Radni podjęli uchwałę o udzieleniu dotacji dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie na zakup trzech pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych wraz ze statywami jezdnymi oraz o dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i robót  budowlanych przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków – elewacja kamienicy przy ul. 12 Marca 250.

W przyjętej zmianie „Programu współpracy na rok 2020 Gminy Miasta Wejherowa  z organizacjami pozarządowymi …” miasto zwiększyło środki przeznaczone dla wsparcie dla klubów i stowarzyszeń sportowych prawie o połowę, z kwoty 812.000 zł do kwoty 1.182.000 zł.


Ułatwienia w naliczaniu opłat za odpady

Zmiana dotyczy wprowadzenia bardziej dogodnych dla mieszkańców okresów rozliczania zużycia wody uprawniającego do skorzystania przez małe gospodarstwa domowe ze stawek ryczałtowych za odbiór odpadów komunalnych (tzn. 24 zł za jedną osobę i 45 zł za dwie osoby, jeśli zużycie wody na jedną osobę na miesiąc nie przekracza 4 m3),  zamiast naliczania opłat od powierzchni lokalu. Zmiana jest wynikiem spotkań z mieszkańcami i zarządcami budynków oraz wniosków, które wpływały do urzędu i ułatwi wejherowianom skorzystanie z tych preferencyjnych stawek. Będzie to stanowiło duże udogodnienie dla mieszkańców i zarządców budynków, zwłaszcza spółdzielni mieszkaniowych.

 

Uchwały przyjęte przez Radę Miasta Wejherowa w dniu 17.03.2020 r.

 1. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020.
 2. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa.
 3. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Wejherowie.
 4. Uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 5. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Wejherowa..
 6. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 7. Uchwała w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji Szpitalom Pomorskim Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na zakup trzech pomp infuzyjnych dwu-strzykawkowych wraz ze statywami jezdnymi dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie.
 8. Uchwała w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków – kamienicy przy ul. 12 Marca 250 w Wejherowie.
 9. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego.
 10. Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobami fizycznymi.
 11. Uuchwała w sprawie sprzedaży udziału w części wspólnej nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego 306 w Wejherowie na rzecz osób fizycznych.
 12. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa.
 13. Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej.
 14. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń.
 15. Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa.
 16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym..
 17. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Miasta Wejherowa na rok szkolny 2019/2020.
 18. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
 19. Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.
 20. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy na rok 2020 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
 21. Uchwała w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2019 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
 22. Uchwała w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019”.
 23. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miasta Wejherowa.
 24. Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców.
 25. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wejherowa na rok 2020

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH