Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
czwartek, 18.07.2024 r. imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi
Powrót

Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi

Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi” 

Numer Umowy o dofinansowanie Projektu:  

RPPM.09.01.01-22-0004/17-00 z dnia 24 kwietnia 2017 r. z późniejszymi zmianami

Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 9 Mobilność

Działanie 9.1. Transport miejski, Poddziałanie 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Gmina Miasta Wejherowa

Źródła finansowania:

Wartość robót budowlanych:  

27 471 013,34 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane:

20.962.774,66 zł

Dofinansowanie z Funduszu:

17.818.358,46 zł  

(85,00% wartości wydatków kwalifikowanych)

 

Okres realizacji Projektu: w latach 2017-2021

Opis projektu:

Potrzeba realizacji Projektu wynika z szeregu problemów, których źródłem jest niewystarczająco rozwinięta sieć transportowa Wejherowa, na co składa się: brak warunków dla wysokiej mobilności mieszkańców, niewystarczająca sprawność i zintegrowanie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego oraz niski poziom dostępności zewnętrznej i spójności transportowej w regionie.

Projekt polega na budowie węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi. Projekt w zakresie rzeczowym składa się z dwóch części:

- północnej w pasie drogowo-kolejowym,

- południowej, w rejonie dworca PKP i ul. Kwiatowej po stronie południowej torów,

które tworzą jedną, spójną i wzajemnie uzupełniającą się inwestycję.

W projekcie przewiduje się budowę infrastruktury pieszo-rowerowej oraz drogowej, tym parkingów dla samochodów i rowerów oraz zatok autobusowych.

W ramach realizacji Projektu zaplanowano: roboty drogowe, konstrukcyjno-inżynieryjne (budowa tunelu pod torami kolejowymi) oraz budowę systemu kanalizacji deszczowej dla parkingów, budowę oświetlenia, monitoringu.

Przeprowadzona zostanie również akcja promocyjno-informacyjna promująca transport zbiorowy i niezmotoryzowany.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności systemu transportowego na terenie obszaru powiatu wejherowskiego poprzez podniesienie efektywności transportu publicznego i indywidualnego na terenie miasta Wejherowa. Utworzenie integracyjnego węzła transportowego oraz przebudowa okolicznego układu drogowego przyczyni się do zwiększenia sprawności poruszania się poprzez możliwość przesiadania się na różne środki komunikacji.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy