Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
środa, 20.11.2019 r. imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Rodzaje odpadów komunalnych

ODPADY SEGREGOWANE

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje:

 1. makulatura (w tym: papier i tektura) opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku i sokach itp.),
 2. tworzywa sztuczne i metale,
 3. szkło,
 4. odpady zielone  (liście, trawa i gałęzie),
 5. odpady wielkogabarytowe (w tym zużyte opony, stolarka budowlana, meble, armatura sanitarna, opakowania i inne przedmioty o dużych rozmiarach),
 6. odpady niebezpieczne (w tym baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środki do impregnacji drewna, olejów syntetycznych, benzyn, leków, opakowań po nawozach, aerozolach, zużyte opatrunki),
 7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny zawierający  wszystkie podzespoły),
 8. odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady pochodzące z remontów, budów, rozbiórek z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych),
 9. zmieszane (w tym popioły) – czyli odpady, które pozostaną po wysegregowaniu odpadów zgodnie z pkt 1 – 8 powyżej.

 

ODPADY ZMIESZANE

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne zmieszane należy do obowiązków właściciela nieruchomości, który jest odpowiedzialny za utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

W przypadku braku pojemnika na nieruchomości, przedsiębiorstwo wywozowe umożliwi właścicielom nieruchomości wynajem, dzierżawę lub kupno pojemnika na odpady komunalne zmieszane.

Dla odpadów zmieszanych z gospodarstw domowych ustala się następujące normy dla pojemników:

 1. gdy nieruchomość zamieszkuje do 4 osób – co najmniej 1 pojemnik o pojemności min. 110 l,
 2. gdy nieruchomość zamieszkuje  5-8 osób – pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 220 l,
 3. gdy nieruchomość zamieszkuje 9-12 osób – pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 330 l,
 4. gdy nieruchomość zamieszkuje 13-20 osób – pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 1100 l,
 5. gdy nieruchomość zamieszkuje więcej niż 20 osób – ilość i wielkość pojemników winna być dostosowana do potrzeb z zachowaniem wyżej wymienionych ilości oraz pojemności minimalnych.

 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI NIETYPOWYMI

 1. Odpady niebezpieczne – wrzucamy we własnym zakresie do specjalnych, oznakowanych pojemników na odpady niebezpieczne rozmieszczonych na terenie miasta lub przekazujemy do stałego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON – przy ul. Staromłyńskiej w Wejherowie) lub do specjalnego pojazdu do zbiórki odpadów objeżdżającego miasto według wyznaczonego, podawanego do publicznej wiadomości harmonogramu.
 2. Odpady wielkogabarytowe – odbierane będą dwa razy w roku, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.
 3. Odpady budowlane i rozbiórkowe - powstałe podczas drobnych robót remontowych, odbierane będą dwa razy do roku w łącznej ilości nie większej niż 160 l na lokal mieszkalny, podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych. W przypadku wytworzenia większej ilości odpadów należy je we własnym zakresie przekazać firmie posiadającej odpowiednie pozwolenia.
 4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – we własnym zakresie przekazujemy do punktów jego zbiórki (np. sklepy), a także do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub do stałego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Dodatkowo dwa razy do roku będzie możliwość przekazania odpadów w trakcie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych.
 5. Kompostowanie odpadów zielonych i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji może odbywać się na terenie nieruchomości, na której powstały, pod warunkiem wykonywania go w sposób nieuciążliwy dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH