Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
środa, 20.11.2019 r. imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Usługi świadczone w zamian za opłatę

  1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, w każdej ilości.
  2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych (makultura, szkło, tworzywa sztuczne i metale, odpady zielone) umieszczonych w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania odpadów, w każdej ilości.
  3. Odbieranie i zagospodarowanie zebranych popiołów (dotyczy nieruchomości ogrzewanych paliwem stałym).
  4. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych. Dwa razy w roku organizowane będą "wystawki", odpady wielkogabarytowe będzie można wówczas wystawić przy pergoli śmietnikowej lub przed posesją.
  5. Odbieranie i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Raz do roku będzie można oddać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta, w każdej ilości. Dodatkowo dwa razy w roku organizowane będą "wystawki", w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, gdzie będzie można wystawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o dużych wymiarach przy pergoli śmietnikowej lub przed posesją.
  6. Odbieranie i zagodpodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Odpady powstałe podczas drobnych robót remontowych, odbierane będą dwa razy do roku w łącznej ilości nie większej niż 160 l na lokal mieszkalny, podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych
  7. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki (zabudowa wielorodzinna) i worki (zabudowa jednorodzinna) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, takich jak: makulatura, tworzywa sztuczne i metale, szkło oraz odpady zielone.
  8. Utrzymanie pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunlanych w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
  9. Korzystanie z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZOK).
  10. Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych (m.in odzysk, recykling).
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH