Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 20.05.2024 r. imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta
Powrót

Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta

Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta

Na sesji w dniu 30 kwietnia br. radni udzielili prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi wotum zaufania i absolutorium za 2023 rok. Tym samym radni zamknęli rok 2023 i zakończyli swoją działalność, gdyż była to ostatnia sesja Rady Miasta Wejherowa w kadencji 2018-2024.

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa:

- Miniony rok, mimo trudności, był dla Wejherowa czasem dużych i strategicznych inwestycji. Oddane do użytku Wodne Ogrody, realizacja kluczowych inwestycji drogowych, program rewitalizacji, budowa budynku komunalnego, projekty edukacyjne i proekologiczne, a także wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych – tak wyglądał 2023 rok w Wejherowie. Na realizację inwestycji skutecznie pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 26 mln zł. W ich efekcie wydatki inwestycyjne wzrosły o ponad 23 % w stosunku do roku 2022 i w 2023 wynosiły 75 mln zł, największą kwotę w historii miasta. Należy wspomnieć, że w 2023 roku polskie samorządy nadal borykały się z problemami finansowymi. W dalszym ciągu odczuwalne były skutki zmian w przepisach podatkowych, co negatywnie wpłynęło na wysokość dochodów bieżących miasta. Dodatkowo wysoka inflacja znacząco podwyższyła koszty realizowanych inwestycji, a ceny energii elektrycznej spowodowały wysokie kosztów utrzymania miasta. Ponadto wzrosły wydatki na oświatę, do której musieliśmy dołożyć aż 39,5 mln zł, ze środków własnych przeznaczonych na inne zadania, gdyż nie otrzymaliśmy od rządu subwencji oświatowej w pełnej wysokości.

Należy podkreślić, że zadłużenie miasta utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Na koniec roku 2023 wskaźnik zadłużenia gminy wyniósł 35,7 % ,zaś za maksymalny wskaźnik przyjmuje się 60%.

 

INWESTYCJE DROGOWE

Wydatki na drogi w 2023 r. wyniosły 55% wszystkich inwestycji, m.in.:

● zakończono budowę ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego,

● zakończono budowę ul. Parkowej i ul. Zamkowej wraz z parkingiem,

● realizowano kolejny etap budowy Węzła Śmiechowo (Zryw), w ramach którego wykonano drogę wewnętrzną na os. Sikorski Park,

● kontynuowano budowę przedłużenia ul. Karnowskiego do dawnej drogi krajowej nr 6 i przebudowę ul. Budowlanych,

● kontynuowano budowę ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego,

● rozpoczęta została budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy wraz z kładką rowerową nad rzeką Reda oraz przebudową ul. Niskiej w Wejherowie,

● realizowano budowę ul. Staromłyńskiej w Wejherowie – Etap 1A, przebudowa infrastruktury podziemnej,

● budowa nowych i naprawa istniejących dróg miejskich, w tym utwardzanie ich płytami drogowymi odcinka ul. Podmiejskiej,

● kontynuowano wykonywanie dokumentacji projektowych na nowe zadania, m.in. przebudowę ul. Roszczynialskiego wraz z budową zbiornika retencyjnego.

 

INNE INWESTYCJE

● Zakończono budowę zespołu otwartych basenów kąpielowych Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”.

● Kontynuowano budowę budynku komunalnego przy ulicy Łęgowskiego w Wejherowie, w 2023 roku wydaliśmy 9,7 mln zł na tę inwestycję mającą na celu zapewnienie 78 lokali komunalnych.

● W ramach rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa: zagospodarowano podwórka przy ulicy Klasztornej 2 i 4 oraz Kościuszki 13, sfinalizowano prace związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, przeprowadzono działania analityczne zmierzające do sporządzenia tzw. uchwały krajobrazowej

 

EKOLOGIA

● Na terenie miasta Wejherowa nasadzono 237 sztuk drzew oraz 731 sztuk krzewów.

● Zorganizowano cykliczną akcję „KLIMATycznie w Wejherowie”, w ramach której odbyły się liczne przedsięwzięcia takie jak m.in.:

→ „Sprzątanie świata” dla uczniów szkół i przedszkoli,

→ Piknik Ekologiczny w Parku Miejskim dla mieszkańców,

→ Konkurs na najbardziej ukwiecony i zazieleniony ogród i balkon na terenie miasta Wejherowa,

→ spektakl edukacyjny „Cztery pory roku” dla uczniów szkół podstawowych (kl. I-III) w ramach edukacji ekologicznej,

→ prelekcje i warsztaty o tematyce ekologicznej realizowane przez jednostki miejskie: m. in. tworzenie tzw. jeżostref w Parku Miejskim, teatrzyk Kamishiba,

→ ochrona płazów w okolicy osiedla Fenikowskiego, w ramach akcji przeniesiono 976 ropuch.

● Działania Zakładu Usług Komunalnych w Ekofabryce - edukacja i akcje ekologiczne dla mieszkańców Wejherowa z zakresu ochrony środowiska, gospodarki o obiegu zamkniętym, recyklingu i upcyklingu oraz zmian klimatu, m.in.:

→ organizacja Galerii Wejherowskie Klamoty, na koniec roku łączna kwota przekazana na organizacje pożytku publicznego przekroczyła 106 tys. zł,

→ współpraca z instytucjami oraz organizacjami pożytku publicznego, szycie legowisk dla schroniska dla bezdomnych zwierząt, malinowe szycie z Fundacją 3Maliny, a także zawody Wejher Cross Games,

→ udział w akcji „Przygarnij bratka”, rozdawanie woreczków na warzywa i owoce uszytych przez pracowników Ekofabryki jak również zbiórkę doniczek,

→ działania w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Edukacja bez ograniczeń” (warsztaty krawieckie, upcyklingowe, EkoKultura dla instytucji kultury, film o segregacji z dziećmi z wadami słuchu).

● W 2023 r. prowadzone były pomiary jakości powietrza za pomocą 6 mierników, które na bieżąco są publikowane na stronie internetowej: www.powietrze.wejherowo.pl. Mierniki znajdują się na ul. Konopnickiej, ul. Partyzantów, ul. Nanickiej, ul. Mostnika, ul. Ofiar Grudnia 1970 oraz przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Paderewskiego.

● Prowadzone były działania mające na celu dofinansowanie osób fizycznych, usuwających azbest i wyroby zawierające azbest z terenu Wejherowa. W roku 2023 poddano unieszkodliwieniu 1,3 ton wyrobów azbestowych.

● W Urzędzie Miejskim kontynuowano prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla mieszkańców Wejherowa w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącego obsługi programu „Czyste Powietrze”. Zakres usług obejmował informację o programie, pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o rozliczenie dofinansowania.

 

OCHRONA ZABYTKÓW

W 2023 roku miasto pozyskało z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wstępną promesę dofinansowania wydatków na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabytkowego budynku będącego własnością Gminy Miasta Wejherowa przy ul. Bukowej 1A, w którym obecnie funkcjonuje Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Bł. Alicji Kotowskiej.

 

OŚWIATA

Łącznie wydatki na oświatę w 2023 roku wynosiły 94.662.565 zł, co stanowi 29 % całości wydatków budżetowych miasta. Otrzymana z rządu subwencja oświatowa w wysokości 48.219.213 zł oraz inne środki w kwocie 6.948.654 zł wystarczyły na pokrycie zaledwie 58% wydatków oświatowych. Resztę środków, czyli ok. 39,5 mln zł miasto musiało dołożyć ze środków własnych przeznaczonych na inne zadania.

 

→ W celu poprawy stanu obiektów oświatowych i unowocześniania bazy oświatowej w 2023 roku w ramach projektu „Dostępna Szkoła” m.in.: w Szkole Podstawowej nr 11 zamontowany został podnośnik pionowy, zmodernizowano schody przy wejściu głównym, wymieniono drzwi do 4 sal lekcyjnych i 4 sal rewalidacyjnych, przystosowano sanitariat dla osób z niepełnosprawnością, zaś w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2: dostosowano schody wewnętrzne do Modelu Dostępnej Szkoły, w tym: wymieniono powierzchnię schodów, oporęczowanie i barierki, wytyczono i oznaczono dojście do budynku oraz dostosowano windę jako wejście dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększono kontrast w ciągach komunikacyjnych, utworzono sanitariat dla osób z niepełnosprawnościami, wymieniono drzwi do 7 toalet, zapewniono kontrast barwny w 3 salach specjalistycznych.

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W 2023 roku miasto wspierało rozwój kultury fizycznej i sportu poprzez udzielenie dotacji na realizację zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 28 podmiotom w łącznej wysokości prawie 600 tys. zł.

 

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na pomoc społeczną w 2023 roku wyniosły ponad 55 mln zł, z tego prawie 15 mln zł to zadania własne Gminy Miasta Wejherowa.


Kolejne remonty dróg w Wejherowie

Ponadto podczas sesji absolutoryjnej na wniosek prezydenta Krzysztofa Hildebrandta radni przyjęli uchwałę o dodatkowym remoncie, oprócz 10 ulic i innycch inwestycji zaplanowanych wcześniej na 2024, w tym ulic: Kasprowicza, Szczukowskiej, Obrońców Wybrzeża i Kusocińskiego oraz poczynienia przygotowań a następnie przebudowy ulic: Staffa, Brzechwy, Bolduana i Obrońców Poczty Gdańskiej.  To efekt prowadzonych rozmów i konsultacji Prezydenta z wieloma mieszkańcami m.in. w trakcie minionej kampanii wyborczej, który na bieżąco wsłuchuje się oczekiwania i głosy wejherowian. Jest to realizacja programu wyborczego Wolę Wejherowo w zakresie inwestycji lokalnych, w szczególności dróg osiedlowych.


 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy