Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
poniedziałek, 6.02.2023 r. imieniny:Amandy, Bogdana, Doroty
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa

Projekt „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”

 

Numer Umowy o dofinansowanie Projektu:  RPPM.08.01.01-22-0011/17-00 z dnia 06 czerwca 2017 r.

 

Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 08. Konwersja

Działanie: 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne

Poddziałanie: 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT

 

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Beneficjent: Gmina Miasta Wejherowa

 

Wartość projektu ogółem: 19.723.613,94 PLN

Wydatki kwalifikowane: 19.368.019,96 PLN

Przyznane dofinansowanie: 15.550.708,20 PLN

Poziom dofinansowania: 80,29%

Wkład własny: 3.817.311,76 PLN

Wydatki niekwalifikowane: 355.593,98 PLN

Wydatki kwalifikowane objęte instrumentem elastyczności: 332.358,32 PLN (1,72 %).

 

Okres realizacji Projektu: 01.09.2017 – 29.12.2022 r.

 

Opis Projektu:

W ramach projektu przewidziano wykonanie następujących zadań:

1. Adaptacja lokalu przy ul. Kopernika 22 na potrzeby Klub Integracji Społecznej oraz adaptacja lokalu o powierzchni ok 18 m2 na potrzeby stworzenie miejsca służącego wspieraniu osób wchodzących na rynek działalności gospodarczej.
 
2. Zagospodarowanie terenu miejskiego: Park nad rzeką Cedron i Park Kaszubski. 
Planuje się stworzyć w historycznym centrum Wejherowa mały nowy park miejski o powierzchni biologicznie czynnej ok. 1 364 m2. Stworzony zostanie teren zielony - miejsce rekreacji i wypoczynku przyjazne mieszkańcom. Teren będzie uporządkowany, wyposażony w małą architekturę, zostaną wytyczone ścieżki piesze umożliwiające dojście do poszczególnych elementów kompozycyjnych parku, powstaną place zabaw dla różnych grup wiekowych wyposażone w atrakcyjne urządzenia zabawowe. Ponadto zostanie uporządkowany i zagospodarowany istniejący w śródmieściu Park Kaszubski. Planuje się zagospodarowanie tam miejsca wypoczynku dla mieszkańców.
 
3. Budowa powiązania drogowego łączącego ul. Parkową z ul. Mickiewicza w Wejherowie (ul. Św. Anny). 
Ulica Św. Anny stanowić będzie ciąg pieszo-jezdny z ograniczonym ruchem pojazdów. Zaplanowano utwardzenie terenu, lokalizację miejsc postojowych, małą architekturę oraz zieleń.
 
4. Zielone podwórka.
W ramach ww. zadnia planuje się:
 
A. Modernizacja wybranych elementów części wspólnych w komunalnych budynkach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia (np. renowacja elewacji budynków, uporządkowanie nieruchomości poprzez nowe zagospodarowanie terenu sprzyjające integracji mieszkańców) - element realizowany w partnerstwie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi (28) i Wejherowską Spółdzielnią Mieszkaniową wyłonionymi w ramach otwartego naboru.
 
B. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej między ul. 12 Marca – Reformatorów oraz pomiędzy ul. Dworcową i Kopernika, remont ul. Hallera, ul. Kopernika, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Dworcową z Spacerową (170 mb), remont kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza/10 Lutego.
 
5. Dwa ciągi pieszo-rowerowe: przy ul. Sobieskiego i wzdłuż rzeki Cedron. 
Zadanie obejmie zagospodarowanie terenu polegające na dokończeniu pasażu pieszego wykonanie zieleni, małej architektury, oświetlenia pasażu, odwodnienia terenu.

 

W ramach instrumentu elastyczności ("Aktywni +") przewiduje się prowadzenie punktu, który będzie skupiał lokalne inicjatywy dotyczące procesu rewitalizacji. W ramach zadania wspierane i finansowane będą przede wszystkim inicjatywy związane z zagospodarowaniem terenów zieleni i przestrzeni publicznych, realizacją wspólnych koncepcji dot. małej architektury, wspólnymi inicjatywami artystycznymi i innymi inicjatywami pochodzącymi bezpośrednio od mieszkańców obszaru objętego wsparciem.

 

Obszar rewitalizacji obejmuje teren o pow. 71,23 ha. Zamieszkuje go 6112 osób.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Wejherowa oraz ugruntowanie funkcji miasta jako regionalnego ośrodka metropolii. Celem rewitalizacji jest także poprawa jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców Wejherowa poprzez zwiększenie atrakcyjności centralnego obszaru miasta, odnowę historycznej tkanki miejskiej przy podniesieniu wartości obecnych i nadaniu jej nowych funkcji.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH