Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 22.06.2024 r. imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania

„Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania – dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
W ramach realizacji projektu Gmina Miasta Wejherowa otrzyma kwotę 667 365,10 złotych , która w 85 % zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej a w 15 % ze środków budżetu Państwa.

Projekt ten jest kontynuacją szerszego projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a dotyczącego indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonego w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Wprowadzona od 1 września 2009 roku rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół przewiduje, iż indywidualizacja pracy z uczniem w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjno-wychowawczych będzie stałym elementem nowej jakości procesu kształcenia i wychowania. Nowa podstawa programowa zakłada, iż celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest kształtowanie u uczniów i uczennic postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy