Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 17.06.2024 r. imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa Pomorza

„Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa Pomorza poprzez utworzenie Parku Kulturowego w Wejherowie”

Projekt dotyczył renowacji Kalwarii Wejherowskiej.
Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 
Beneficjent: Gmina Miasta Wejherowa
 
Całkowita wartość projektu wynosiła: 13 098 140,05 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 9 345 496,01 zł. co wyniosło 73,96% wydatków kwalifikowalnych.
Termin realizacji: 2006-2008
 
Celem projektu było zachowanie i modernizacja obiektów o podstawowym znaczeniu dla kultury regionalnej. Realizacja projektu przyczyniła się do przywrócenia oryginalnych cech zabytków, które często przez nieumiejętną konserwację zatraciły swoje pierwotne elementy, zachowania i udostępnienia dziedzictwa kulturowego w regionie, wzrostu świadomości społeczeństwa o kulturze, istniejących zabytkach kalwarii oraz spuściźnie kulturowej Kaszub (intensyfikacja informacji kulturowo-turystycznej).
 
Przedmiotem projektu był szereg zadań obejmujących nie tylko rewaloryzację istniejącej substancji zabytkowej, ale również stworzenie odpowiednich struktur do komfortowego i bezpiecznego dostępu, uwzględniając zwiększającą się liczbę turystów i konieczność ochrony dóbr kultury przed dewastacją.

Projekt obejmował:

a) zadania dotyczące zachowania technicznej trwałości obiektów zabytkowych:

 • renowację 25 kaplic Kalwarii Wejherowskiej (zabezpieczenie murów i sklepień, renowacja kaplic, odnowa barokowych malowideł i rzeźb, wzmocnienie osuwających się zboczy, na których usytuowane są kaplice), kubatura odrestaurowanych kaplic – 7.016,08 m3, powierzchnia odrestaurowanych kaplic - 918 m2,

 • renowację płyty nagrobnej panny Keyserlingk na Wzgórzu Golgoty.

b) zadania poprawiające dostępność i funkcjonalność obiektów zabytkowych:

 • odtworzenie i naprawa dróg leśnych (4,9 km) wraz z wyprofilowaniem, wzmocnieniem, częściowym odnowieniem oraz naprawą ciągów licznych schodów,

 • stworzenie systemu oświetlenia dróg i alej wraz z iluminacją obiektów zabytkowych - 130 zewnętrznych punktów świetlnych,

 • stworzenie nowych parkingów i miejsc postojowych dla turystów zmotoryzowanych i rowerów - 72 miejsca parkingowe (60 miejsc dla samochodów osobowych i 12 miejsc dla autobusów),

 • stworzenie i odtworzenie obiektów małej architektury na terenach Kalwarii w granicach obecnego Parku Krajobrazowego (ławki, zaplecze sanitarne, zdroje uliczne - 3 sztuki, itp.), w tym pielęgnacja drzewostanu - pomniki przyrody,

 • w zakresie dojazdu wykonanie ciągów komunikacyjnych, wprowadzenie oznakowania oraz wykonanie chodników,

 • zainstalowanie systemu antywłamaniowego i przeciwpożarowego kaplic (monitoring),
 • odnowienie ścieżek rowerowych na trasie przecinającej drogę kalwaryjną,
 • odrestaurowanie obiektów - sztukateria wnętrz - 7 obiektów, obrazy olejne - 16 sztuk, malowidła na tynku - 8 sztuk, portale sztukatorskie - 6 sztuk, portale kamienne - 2 sztuki, rzeźby drewniane - 4 sztuki, rzeźby kamienne - 7 sztuk, ołtarze drewniane - 4 sztuki, ołtarze kamienne - 4 sztuki, kaplice kamienne wewnętrzne - 4 sztuki.

c) zadania promujące dziedzictwo kulturowe Pomorza:

 • zorganizowanie punktu informacyjnego o Kalwarii Wejherowskiej i regionie w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej (zakup wyposażenia) - w hollu wejściowym,

 • przygotowanie na terenie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej ekspozycji ze zdjęciami i kopiami dokumentów historycznych (adaptacja pomieszczenia i zakup wyposażenia) - w sali nr 1.17,

 • utworzenie Punktu Informacji Kulturowo-Turystycznej wraz z salą ekspozycyjną w Ratuszu, w której znajdować się będzie makieta Kalwarii (adaptacja pomieszczenia, zakup makiety, wykonanie na ścianie mapy Kalwarii w technice s-grafitto),

 • utworzenie strony internetowej.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy