Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 17.06.2024 r. imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim

Projekt pn. ”Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim” był dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013,  Priorytetu III - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działania 3.1 - Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Gmina Miasta Wejherowa w ramach współpracy z Gminą Miasta Gdyni, Gminą Miejską Rumia i Gminą Miasto Reda w dniu 30.09.2014 podpisała umowę na realizację projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim”. Dzięki wspólnym działaniom doszło do redukcji zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych trafiających do Bałtyku. Rozbudowany i zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych, oprócz podniesienia jakości wód powierzchniowych - rzek i potoków oraz wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej, przeciwdziałania podtopieniom oraz powodziom. 


W ramach projektu ”Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim” na terenie miasta Wejherowa zrealizowano następujące dwa zadania inwestycyjne:

- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie na odcinku od studni S4.8 do studni S7 wraz z wylotem do rzeki.

- Budowa kanalizacji deszczowej w drodze łączącej ulicę Sucharskiego z drogą krajową nr 6  „Węzeł  Działki” w Wejherowie.

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela w Wejherowie.

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chmielewskiego w Wejherowie.

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej w Wejherowie.

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej w Wejherowie.

 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie na odcinku od studni S4.8 do studni S7 wraz z wylotem do rzeki Redy” w ramach projektu: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz małym Trójmieście Kaszubskim” obejmowała budowę:

- kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur GRP o średnicach DN1200, DN1000 oraz DN600

- układu podczyszczającego składającego się z osadnika wirowego oraz separatora substancji ropopochodnych

- wylotu DN1200 do rzeki Redy wraz z umocnieniem skarp i dna rzeki oraz montażem zaworu zwrotnego

Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Gryfa Pomorskiego wyniosła 730 mb.

Zakończenie robót nastąpiło 31.07.2015 r.


„Budowa kanalizacji deszczowej w drodze łączącej ulicę Sucharskiego z drogą krajową nr 6  „Węzeł  Działki” w Wejherowie” w ramach projektu: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz małym Trójmieście Kaszubskim” obejmowała wykonanie:

a) nowej sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w ramach projektowanego połączenia drogowego tj. ul. Sobieskiego z ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego,

b) układu podczyszczania ścieków opadowych składającego się z osadnika zawiesiny mineralnej Ø1500 mm i pojemności 3 m3 oraz separatora substancji ropopochodnych z wkładem lamelowym o przepustowości nominalnej 20 dm3/s i maksymalnej 200 dm3/s, 

c) przebudowy istniejącego zarurowanego odcinka potoku Pętkowickiego o średnicy Ø 600 mm na rurociąg o średnicy Ø1000 mm

d) budowę wylotu ścieków deszczowych z kratą zabezpieczającą wraz z umocnieniem skarp i dna potoku Pętkowickiego brukiem kamiennym od wylotu Ø1000 mm do połączenia z rowem „A”,

e) montaż klapy zwrotnej w studni D-1

f) przebudowy istniejącego otwartego odcinka potoku Pętkowickiego po zmienionej trasie na zarurowany odcinek o średnicy Ø 600 mm wraz z likwidacją istniejącego przebiegu odcinka potoku Pętkowickiego podlegającego przebudowie, 

g) budowę przepustów rurowych na istniejących rowach melioracyjnych wraz z wykonaniem ściętych wylotów przepustów umocnionych brukiem kamiennym,

Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej w drodze łączącej ulicę Sucharskiego z drogą krajową nr 6 „Węzeł Działki” wyniosła 760 mb.

Zakończenie robót nastąpiło na 09.10.2015 r.

 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela w Wejherowie w ramach projektu: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz małym Trójmieście Kaszubskim” obejmowała budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości sieci: 213,62 mb.

Zakończenie robót nastąpiło 22.10.2015 r.

 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chmielewskiego w Wejherowie w ramach projektu: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz małym Trójmieście Kaszubskim” obejmowała wykonanie odcinków sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 104,95 mb.

Zakończenie robót nastąpiło 28.09.2015 r.

 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej w Wejherowie w ramach projektu: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz małym Trójmieście Kaszubskim” obejmowała wykonanieprzepompowni wód deszczowych przy ul. Bukowej w Wejherowie w zakresie konstrukcyjno-technologicznym wraz z instalacjami sanitarnymi włączającymi przepompownię do istniejącego układu oraz rurociągami tłocznymi. Łączna długość nowo wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej wyniosła 130,50 mb.

Zakończenie robót nastąpiło 22.10.2015 r.

 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej w Wejherowie w ramach projektu: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz małym Trójmieście Kaszubskim” obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o długości 229,05 mb oraz 12 sztuk studni kanalizacji deszczowej o średnicy 1200.

Zakończenie robót nastąpiło 12.10.2015 r.

Na terenie miasta Wejherowa łączna długość wybudowanej kanalizacji deszczowej w ramach projektu: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz małym Trójmieście Kaszubskim” wyniosła ponad 2,1 km.

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 na stronie: http://www.pois.gov.pl/ 

Instytucją Wdrażającą Priorytet III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – więcej informacji na stronie:  http://www.nfosigw.gov.pl/ 

Instytucją Pośrednicząca jest Ministerstwo Środowiska, Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – więcej informacji na stronie: http://www.mos.gov.pl/  

Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych – więcej informacji na stronie:  http://www.mrr.gov.pl/

Szczegółowe informacje o projekcie: http://www.gdynia.pl/news/inwestycje/7301_72171.html

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy