Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 26.05.2024 r. imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Biuletyn Informacji Publicznej

Sekretarz

Bogusław Suwara

Sekretarz Miasta Wejherowa

Ratusz, pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
I piętro, pokój 14
tel. (58) 677 70 20
fax. (58) 677 70 29
email: sekretarz@wejherowo.pl

Do zadań Sekretarza należy:

 1. zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu, realizacji jego działań oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy,
 2. organizowanie i planowanie pracy Urzędu, nadzór nad jego działalnością z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg dokumentów,
 3. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami Urzędu,
 4. kontrolowanie postępowania administracyjnego w Urzędzie z punktu widzenia jego terminowości i zgodności z prawem,
 5. prowadzenie kontroli wewnętrznej Urzędu, w tym w szczególności dotyczących realizacji decyzji organów Miasta i Prezydenta oraz przestrzegania regulaminów wewnętrznych, a także nadzór nad realizacją wniosków z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie,
 6. nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z realizacją uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta - odpowiednio do zakresu działania Wydziałów,
 7. zapewnienie obsługi biurowej organom samorządowym, kolegium i zespołom działającym przy Prezydencie bądź Radzie,
 8. opracowywanie propozycji zmian struktury organizacyjnej Urzędu oraz opracowywanie projektów regulaminów, instrukcji, zarządzeń i decyzji Prezydenta,
 9. prowadzenie całości spraw związanych z interwencjami oraz interpelacjami senatorów i posłów RP oraz radnych kierowanych do Prezydenta, we współpracy z innymi wydziałami i komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 10. koordynowanie oraz kontrolowanie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie,
 11. we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski kierowane do Urzędu,
 12. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Prezydenta,
 13. w zakresie powierzonym przez Prezydenta - organizowanie pracy kolegium Prezydenta, koordynowanie współpracy Prezydenta z Radą, radnymi i zarządami Osiedli oraz Urzędem, w tym m.in. przygotowanie w uzgodnieniu z Zastępcami Prezydenta i Skarbnikiem, tematyki i materiałów na posiedzenia kolegium Prezydenta,
 14. nadzorowanie dokumentowania pracy Prezydenta i Rady oraz przygotowywanie sprawozdań z działalności Prezydenta i Urzędu oraz realizacji uchwał Rady, Rad Osiedli i zarządzeń Prezydenta,
 15. nadzór nad archiwum zakładowym,
 16. opracowywanie projektów podziału wydziałów na stanowiska pracy,
 17. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
 18. kontrola dyscypliny pracy,
 19. organizacja i koordynowanie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
 20. kontrola gospodarowania mieniem na terenie Urzędu,
 21. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy