Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 22.06.2024 r. imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w Wejherowie w celu znaczącego obniżenia zapotrze
Powrót

Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w Wejherowie w celu znaczącego obniżenia zapotrze

„Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w Wejherowie w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego” 

Numer Umowy o dofinansowanie Projektu:  

RPPM.10.01.01-22-0008/17-00 z dnia 5 czerwca 2017 r. z późniejszymi zmianami

Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 10 Energia

Działania 10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Gmina Miasta Wejherowa

 Źródła finansowania:

Całkowity  koszt realizacji projektu  

4 110 198,02 zł

 Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

3 413 115,26 zł  

(85,00 % wartości wydatków kwalifikowanych)

Gmina Miasta Wejherowo:

602 314,46 zł 

Okres realizacji Projektu: w latach 2018-2022

Opis projektu:

Potrzeba realizacji Projektu wynika z szeregu problemów, których źródłem jest wysoka energochłonność budynków komunalnych. Projekt zaspokaja w pełni potrzeby w zakresie termomodernizacji budynków komunalnych mieszkalnych. Obiekty te nie spełniają obecnie obowiązujących norm technicznych, sanitarnych i ochrony środowiska. Izolacyjność cieplna tych obiektów jest znikoma. Ma to znaczący wpływ nie tylko na efekt finansowo – ekonomiczny funkcjonowania, ale także znacząco wpływa na otaczające środowisko.

Przedmiotem Projektu jest kompleksowa termomodernizacja 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych tj. budynek przy ul. Judyckiego 12, budynek przy ul. Przemysłowej 42, budynek przy ul. 10 Lutego 3, budynek przy ul. Śmiechowskiej 8, budynek przy ul. Gniewowskiej 14, budynek przy ul. Gniewowskiej 16, budynek przy ul. Kopernika 22, budynek przy ul. Wniebowstąpienia 5B, budynek przy ul. Wschodniej 26, budynek przy ul. Krzyżowej 3, budynek przy ul. Kalwaryjskiej 2A, budynek przy ul. Iwaszkiewicza 33, budynek przy ul. Reformatów 13/13A, budynek przy ul. Iwaszkiewicza 31.

Zakres projektu uwzględnia wszystkie rekomendacje wskazane w audytach energetycznych sporządzonych na potrzeby projektu oraz zakres projektu w całości wynika z rekomendacji wskazanych we wspomnianych wyżej audytach.

W ramach działań termomodernizacyjnych przeprowadzone będą następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych pomiędzy lokalami a nieogrzewaną klatką schodową, dachów, stropodachów, stropów piwnicznych, stropów nad strychem, stropu nad przejazdem, ścian fundamentowych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych wyjściowych z budynku oraz drzwi do mieszkań z nieogrzewanej klatki schodowej oraz roboty odtworzeniowe. Ocieplenie ścian zewnętrznych zaplanowano od zewnątrz wraz z wykonaniem elewacji, a w kilku budynkach od wewnątrz ze względu na zalecenie konserwatorskie.

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Poprzez termomodernizację budynków zmniejszy się zapotrzebowanie na energię, nastąpi zmniejszenie emisji, CO2, SO2, NOx. Wraz ze spadkiem zużycia energii następuje ograniczenie emisji do atmosfery gazów powstających podczas spalania paliw kopalnych. Eliminując spalanie paliw kopalnych, ograniczamy zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami, co pośrednio wpływa na zmniejszenie skażenia gleb i wód, poprawę warunków egzystencji roślin i zwierząt, zarówno gospodarskich, jak i dziko żyjących, a także jakości produkowanej żywności.

Termomodernizacja budynków komunalnych wiąże się z całym szeregiem korzyści, które w wymierny i bezpośredni sposób oddziaływają na społeczność.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy