Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 26.05.2024 r. imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Biuletyn Informacji Publicznej
 • Strona główna
 • Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa
Powrót

Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa

„Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa”

Inwestycja finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Oś Priorytetowa 3 Funkcje miejskie i metropolitalne, Działanie 3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej, Poddziałanie 3 .2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne.
Całkowita wartość projektu: 19.510.730,49 PLN
Wartość wkładu Unii Europejskiej: 13.484.607,83 PLN
Termin realizacji: 2008-2011

Przedmiotem projektu była rewitalizacja obszaru zdegradowanego Śródmieścia Wejherowa o pow. 45,62 ha obejmująca 2.576 jego mieszkańców. Celem była aktywizacja społeczna i gospodarcza Śródmieścia Wejherowa oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznych miasta.

Projekt zakładał kompleksowe przekształcenia rewitalizacyjne, zarówno infrastrukturalne, jak i społeczne. Był to projekt zintegrowany, złożony z pięciu zadań wybranych z Lokalnego Programu Rewitalizacji dotyczących przestrzeni publicznej:

3.1. Modernizacja ulicy Wałowej wraz z terenami przyległymiZakres prac obejmował:

 • budowę nowych nawierzchni jezdni,
 • chodników i miejsc postojowych,
 • budowa parkingów (łącznie 301 miejsc postojowych),
 • gospodarkę drzewostanem,
 • montaż oświetlenia i elementów małej architektury,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę kanalizacji dla potrzeb monitoringu wizyjnego,
 • rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego (montaż 2 kamer).

Łącznie w ramach projektu przebudowanych zostało 1,2 km dróg, pow. terenów utwardzonych 21.395,7m², pow. zieleni 2.693m².

3.2. Rewitalizacja Parku Miejskiego wraz z amfiteatrem

Przedsięwzięcie polegało na rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego i przywróceniu walorów historyczno-przyrodniczych Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego. Po przeprowadzeniu inwestycji zachowane zostało powiązanie kompozycyjne obiektu z centrum miasta oraz Kalwarią Wejherowską.

Zakres prac obejmował:

 • odtworzenie dawnych ciągów pieszych oraz poprowadzenie nowych ścieżek poza historycznym terenem założenia,
 • gospodarkę drzewostanem pod kątem stanu zdrowotno-technicznego drzew oraz kolizji przestrzennych z projektowanymi obiektami,
 • nowe nasadzenia drzew i krzewów,
 • założenie nowych trawników z automatycznym systemem nawadniania,
 • budowę dwóch odcinków pomostu w miejscach podmokłych o dł. 315 m,
 • montaż oświetlenia wzdłuż ścieżek,
 • umieszczenie ławek i koszy na śmieci.

W wyniku realizacji projektu powstały:

 • drogi pieszo-jezdne o łącznej długości 1 035 mb i szer. 3,0 m,
 • ścieżki piesze o długości 320 m i szer. 3,0 m,
 • ścieżki piesze o długości 640 m i szer. 2,5 m,
 • ścieżki piesze o długości 150 m i szer. 1,8 m,
 • altana widokowa (1 komplet),
 • nowe nasadzenia:
  • 10 dębów błotnych,
  • 10 cyprysików,
  • 12 robinii akacjowych kolistych:
   • rośliny kwietnikowe na pow. 276 m2,
   • krzewy różane – 1 680 szt.,
 • pergola stalowa – 1 komplet,
 • system nawadniający zieleń – 1 komplet.
 • Projekt obejmował także pielęgnację drzewostanu – około 150 szt. starych drzew.

3.3. Rozbudowa sieci placów zabaw i miejsc rekreacji

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostały prace w obrębie placów zabaw na terenie przy ul. Północnej oraz na terenie Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego. Na placu przy ul. Północnej powstał placu zabaw, na którym znajdują się: pociąg duży lokomotywa, piaskownica statek, 2 huśtawki dwuosobowe, zestaw gimnastyczny na bazie sześciokąta, 2 szt. sprężynowców – tzw. kiwaków – w kształcie konika i motoru. Dookoła placu posadowiono ławki.

Zagospodarowanie rekreacyjne Parku Miejskiego objęło cztery strefy: plac zabaw dla dzieci młodszych, plac zabaw dla dzieci starszych, miejsce z urządzeniami sportowymi dla młodzieży oraz ścieżkę zdrowia. Na placach zabaw umieszczono różnorodne zestawy służące do wspinania się, huśtania i zjeżdżania oraz przewijak dla niemowląt stanowiący udogodnienie dla przebywających w parku rodziców z małymi dziećmi.

Pomiędzy placem zabaw dzieci starszych a placem zabaw dzieci młodszych znajduje się otwarty rów melioracyjny. Nad rowem wykonano dwa łukowe mostki drewniane o rozpiętości (długości) 4,39 m i szerokości 1,58 m każdy.

Na ścieżce zdrowia ustawiono różnego rodzaju urządzenia sprawnościowe: drabinki, poręcze, równoważnie, zestawy do wspinania, podciągania i innych ćwiczeń ruchowych. W południowej części parku stworzono miejsce na ognisko.

3.4. Zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację półkolonii

Organizacja półkolonii dla dzieci z wykorzystaniem zrewitalizowanej przestrzeni parkowej

3.5. Organizacja Europejskich Spotkań Trup Teatralnych Działających w Plenerze

Występy teatralne w zrewitalizowanej przestrzeni Śródmieścia mające na celu ożywienie, zmianę wizerunku i stereotypu tej części miasta, aktywne uczestnictwo mieszkańców i turystów w działaniach kulturalnych, edukacja i popularyzacja sztuki.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy