Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 16.06.2024 r. imieniny: Aliny, Anety, Benona
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Klub Integracji Społecznej Śródmieście

Projekt: „Klub Integracji Społecznej Śródmieście”

 

Numer umowy o dofinansowanie Projektu: RPPM.06.01.01-22-0001/17-00 z dnia 06.06.2017 r.

 

Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.1. Aktywna Integracja

Poddziałanie 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT

 

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:

Europejski Fundusz Społeczny

 

Beneficjent: Gmina Miasta Wejherowa

 

Źródła finansowania:

Całkowita wartość projektu: 4.212.701,53 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3.580.796,30 PLN

Wkład własny ogółem: 631.905,23 PLN, w tym Gmina Miasta Wejherowa: 509.335,23 PLN oraz Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie: 122.570,00 PLN.

 

Okres realizacji Projektu: od 01.09.2017 r. do 31.10.2023 r.

 

Opis Projektu:

Projekt jest skierowany przede wszystkim do osób ze środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących zdegradowany infrastrukturalnie obszar miasta Wejherowa.

 

W ramach realizacji Projektu przewiduje się utworzenie Klubu Integracji Społecznej „Śródmieście”, będącego filią działającego od ponad 10 lat Klubu działającego przy MOPS Wejherowo. KIS „Śródmieście” będzie się mieścił w centrum obszaru zdegradowanego miasta gdzie będzie skupiał aktywność społeczną mieszkańców i będzie działał na rzecz obszaru rewitalizowanego. Przez cały okres funkcjonowania Klubu przewiduje się objęcie bezpośrednim wsparciem do 295 osób. Działania będą prowadzone w 3 głównych zakresach:

  1. Aktywizacja społeczna – skierowana do bezpośrednich uczestników projektu w zakres której wchodzić będzie m.in.: poradnictwo psychologiczne (indywidualne i grupowe), poradnictwo prawne, poradnictwo społeczne, warsztaty z zakresu „Szkoły dla rodziców”, warsztaty z zakresu edukacji finansowej, edukacji żywienia, warsztaty ze stylistą, warsztaty z savoir vivre, poradnictwo socjalne.

  2. Aktywizacja zawodowa – skierowana do bezpośrednich uczestników projektu w zakres której wchodzić będzie m.in. poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, warsztaty komputerowe, staże zawodowe, warsztaty z zakresu Ekonomii Społecznej (wyjazdy studyjne do podmiotów Ekonomii Społecznej). W ramach w/w zakresu nawiązane zostało partnerstwo z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie.

  3. Aktywizacja środowiskowa – skierowana do bezpośrednich uczestników projektu, ich rodzin oraz społeczności lokalnej obszaru objętego wparciem w zakres której wchodzić będą przede wszystkim akcje społeczne mające na celu integrację różnych grup i umocnienie w nich poczucia przynależności lokalnej. Dodatkowo w ramach aktywizacji środowiskowej dla uczestników projektu zapewniona zostanie opieka nad osobami zależnymi (dziećmi i osobami dorosłymi).

 

Przy realizacji działań planowane jest nawiązywanie współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Wejherowa, których wsparcie przyczyni się do osiągnięcia zakładanych rezultatów.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy