Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 16.06.2024 r. imieniny: Aliny, Anety, Benona
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy

Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo – Ogrodowo – Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki  Kaszubsko-Pomorskie w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu” 

Numer Umowy o dofinansowanie Projektu:  

RPPM.08.03.00-22-0028/15-00 z dnia 6 lipca 2016 r.

Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 8 Konwersja

Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Beneficjent (Lider): Powiat Wejherowski

Partner: Gmina Miasta Wejherowo

 

Źródła finansowania:

Całkowity  koszt realizacji projektu  

3 844 130,83 zł

  Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

1 468 031,67 zł  

(60% wartości wydatków kwalifikowanych)

 

 Powiat Wejherowski:

 2 171 659,16 zł

Gmina Miasta Wejherowo:

     204 440,00 zł 

 

 

Okres realizacji Projektu: w latach 2015-2018

 

Opis sytuacji sprzed remontu:     

Kluczowym zidentyfikowanym problemem, który zostanie rozwiązany dzięki realizacji projektu jest –zbyt małe wykorzystanie atrakcyjności turystycznej Powiatu Wejherowskiego, kumulującego na swoim terenie zasoby dziedzictwa kulturowego Kaszub

Obiekty budowlane objęte przedmiotowym projektem położone przy
ul. Zamkowej 2 i 4 w Wejherowie, powstały w II połowie XIX wieku i są pozostałością oficynowej zabudowy towarzyszącej pałacowi Keyserlingków. Obiekty te współtworzą zabytkowe założenie pałacowo – ogrodowo - parkowe wraz z innymi jego elementami. Budynki planowane do adaptacji to obiekty parterowe z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczone. Drewniana dwuspadowa konstrukcja dachu pokryta jest dachówką ceramiczną. Na chwilę
obecną obiekty nie są użytkowane w żaden sposób, a ich zły stan techniczny wymaga podjęcia działań naprawczych.

 

Rysunek. Stan istniejący obiektu przy ul. Zamkowej 2, 4 w Wejherowie

Źródło: opracowanie własne 

Najcenniejszym zasobem Powiatu Wejherowskiego jest dziedzictwo kulturowe Kaszub, w tym spuścizna pozostawiona przez prof. Gerarda Labudę – historyka, mediewisty, specjalizującego się w historii Pomorza i Kaszub. Imponujący księgozbiór pozostawiony przez historyka szczególnie w aspekcie historii regionu, w ocenie lokalnej społeczności oraz władz powiatowych stanowi potencjalny produkt turystyczny w oparciu, o który rozwijać może się turystyka kulturowa i historyczna.

Obecnie dostęp do woluminów profesora jest znacznie ograniczony. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie udostępnia księgozbiory historyka, jedynie przy wcześniejszym zarezerwowaniu wizyty. Tym samym, nie każdy z zainteresowanych, szczególnie turystów ma otwarty dostęp i szansę na wgląd do materiałów. Na chwilę obecną w Muzeum funkcjonuje jedynie skromna wystawa biograficzna prof. G. Labudy (ekspozycja stała), która nie oddaje w pełni jego dorobku naukowego, a także jego badań prowadzonych nad historią Kaszub i Pomorza. Taka sytuacja wynika szczególnie z problemów lokalowych Muzeum.

Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie jest szczególnie ważne z perspektywy rozwoju ruchu turystycznego w oparciu o dziedzictwo kulturowe Kaszub i Pomorza.

 

Przedmiot Projektu:

Przedmiotowy projekt obejmuje adaptację istniejącego budynku przy
ul. Zamkowej 2 oraz 4 należącego do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt umożliwiający obsługę turystyczną i kulturalną w Powiecie Wejherowskim.
W zakres projektu wchodzi również zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Zakres rzeczowy realizowany będzie we współpracy Powiatu Wejherowskiego oraz Gminy Miasta Wejherowa.

Ponadto, aby w budynku realizowane były cele związane z obsługą ruchu turystycznego planowane jest wyposażenie obiektu (poszczególnych sal
i pomieszczeń) tak, aby jak zaprezentować wnętrze budynku w sposób podkreślający wkład prof. Gerarda Labudy w rozwój społeczności kaszubskiej,
a także prezentując historię oraz tradycje regionu kaszubskiego. 


Rysunek. Wizualizacja Książnicy prof. G. Labudy w Wejherowie

Źródło: dokumentacja techniczna 

 

Rysunek. Wizualizacja holu w Książnicy prof. G. Labudy w Wejherowie

Źródło: dokumentacja techniczna 

 

Rysunek. Wizualizacja czytelni w Książnicy prof. G. Labudy w Wejherowie

Źródło: dokumentacja techniczna 

 

Cel Projektu:

Głównym celem przedsięwzięcia, a zarazem podstawowym dążeniem w ramach projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej Powiatu Wejherowskiego
w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego Kaszub
. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki adaptacji obiektu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na Książnicę prof. Gerarda Labudy, gdzie znajdować się będą zbiory historyka z elementami medialnymi i interaktywnymi nawiązującymi do historii Kaszub. 

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie osiągnięcie celów długookresowych. Pozytywne oddziaływania projektu w okresie długoletnim to przede wszystkim:

  • Wzrost ruchu turystycznego w Powiecie Wejherowskim,
  • Poprawa jakości życia mieszkańców i wzrost dobrobytu mieszkańców,
  • Umocnienie tożsamości miejsca oraz tożsamości kulturowej mieszkańców Kaszub,
  • Polepszenie wizerunku Powiatu Wejherowskiego i Wejherowa,
  • Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu Wejherowskiego,
  • Poprawa spójności wewnątrz-regionalnej w województwie pomorskim.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy