Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 17.06.2024 r. imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, rzeka Reda - miasto Wejherowo
Powrót

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, rzeka Reda - miasto Wejherowo


Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy, rzeka Reda – miasto Wejherowo

 

Numer Umowy o dofinansowanie Projektu: RPPM.08.04.00-22-0013/18-00z dnia 27 listopada 2019 r.

Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa: 8. Konwersja

Działanie: 8.4: Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Beneficjent: Gmina Miasta Wejherowa

 

Wartość projektu ogółem: 2.166.983,38 PLN

 

Wydatki kwalifikowane: 1.475.000,00 PLN

 

Przyznane dofinansowanie: 830.837,10 PLN

 

Poziom dofinansowania: 56,33%

 

Wkład własny – wydatki kwalifikowane: 644.162,90 PLN

 

Okres realizacji Projektu: 30.04.2020 – 29.12.2023 r.

 

Opis Projektu:

 

Przedmiotem projektu jest budowa przystani kajakowej na rzece Reda w Wejherowie, kładki rowerowej na rzece Reda, budowa infrastruktury towarzyszącej (m.in. miejsc wypoczynku) oraz infrastruktury drogowej. Projekt stanowi element większego Regionalnego Przedsięwzięcia Strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe” zdefiniowanego w RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż.

 

Cele Projektu:

 

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu bezpośredniego jakim jest wzrost potencjału turystycznego Gminy Miasta Wejherowa ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wodnej.

 

Cele szczegółowe to m.in.:

 

  • integracja turystyki kajakowej jako produktu turystycznego z innymi elementami oferty turystycznej i kulturalnej województwa pomorskiego,

  • zwiększenie zainteresowania turystyką kajakową,

  • rozwój sieci przystani kajakowych na obszarze województwa pomorskiego,

  • ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

  • ograniczenie zjawiska „dzikiej turystyki” i jej negatywnych efektów środowiskowych.

 

Planowane efekty:

 

Projekt przyczyni się do stworzenia kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego, w tym związanego z położeniem regionu.

 

Projekt realizowany przez Gminę Miasta Wejherowa wraz z projektami realizowanymi w ramach działania przez inne podmioty na terenie województwa pomorskiego umożliwi stworzenie spójnej oferty turystycznej.

 

Projekt wpłynie na wzrost estetyki przestrzeni publicznej przez co podniesie się atrakcyjność miejsca zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy