Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 16.06.2024 r. imieniny: Aliny, Anety, Benona
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCIGmina Miasta Wejherowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wejherowo.pl

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1,
w takim zakresie jak:

Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),

Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),

Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.

Przygotowanieoświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-05

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt pisemny, mailowy lub telefoniczny. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: Wojciech Dzieliński

Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: zi@um.wejherowo.pl

Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: 58 677-70-61

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:

Można złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Prezydent Miasta Wejherowa, Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, telefon 58 677 70 00

Inne informacje, określone w Dz. U. 2023 poz. 82 z późn. zm. - art. 10 ust. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:

2006-01-10

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji:

2020-09-20

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:

https://achecks.org/checker/index.php

Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Urząd Miejski w Wejherowie mieści się w dwóch budynkach: Budynek Ratusza przy Placu Jakuba Wejhera 8 w Wejherowie oraz Budynek administracyjny przy ul. 12 Marca 195 w Wejherowie. Bezpośrednia obsługa interesantów Urzędu Miejskiego w Wejherowie odbywa się w Budynku administracyjnym przy ul. 12 Marca 195 w Wejherowie. W budynku zastosowano rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne zapewniające dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów i norm, m.in. bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa PPOŻ oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych (m.in. wejście do budynku zapewniające swobodny dostęp bezpośrednio
z chodnika (podjazd dla wózków), automatyczne drzwi wejściowe do budynku, winda zapewniająca dostęp co całego Urzędu osobom niepełnosprawnym ruchowo, toaleta na parterze dostosowana dla osób niepełnosprawnych, kancelaria ogólna i punkt informacyjny mieszczą się na parterze budynku, możliwość załatwienia wszystkich spraw przez interesantów Urzędu Miejskiego w Wejherowie w punktach obsługi zlokalizowanych na parterze budynku). Interesanci Urzędu mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Urząd Miejski w Wejherowie nie udostępnia tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Urząd Miejski w Wejherowie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20) zapewnia możliwość tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi na co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą (termin uzgadnia Urząd z osobą uprawnioną, na zasadach określonych
w ustawie) oraz wskazać metodę komunikowania się (wskazanie potrzeby dostępu do świadczenia usług tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN). Po otrzymaniu takiej informacji Urząd ma obowiązek zamówić specjalistyczną usługę tłumacza z rejestru tłumaczy prowadzonego, zgodnie
z ustawą, przez Wojewodę Pomorskiego. Szczegółowe informacje na temat usługi dostępne są na stronie www.wejherowo.pl

Koordynator do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Gminie Miasta Wejherowa:

Diana Wajchert

Urząd Miejski w Wejherowie

Pl. Jakuba Wejhera 8

84-200 Wejherowo

dostepnosc@um.wejherowo.pl

(58) 677-71-34

 

Do zadań Koordynatora oraz pozostałych członków Zespołu roboczego do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Gminie Miasta Wejherowa należy w szczególności:  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski i pozostałe jednostki organizacyjne Gminy;

  2. przygotowanie i koordynacja planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku
    o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

  3. monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

  4. przedstawienie Prezydentowi Miasta Wejherowa raportu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do dnia 31 stycznia 2025 roku;

  5. wsparcie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa we wdrożeniu rozwiązań wymaganych ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy