Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 16.10.2021 r. imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta
Powrót

Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta

Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta
Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Miasta Wejherowa

- COVID-19 utrudniał nam życie, ale nie zatrzymał rozwoju Wejherowa – tak prezydent Krzysztof Hildebrandt podsumował 2020 rok. Radni podczas sesji w dniu 15 czerwca udzieli prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi absolutorium za 2020 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 16. radnych, 2. było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Radni udzieli prezydentowi również wotum zaufania: 16. za, 2. przeciw, 1 wstrzymujący się od głosu.

 

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa:

COVID-19 utrudniał nam życie, ale nie zatrzymał rozwoju Wejherowa

- Rok 2020 niewątpliwie upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa. Okazał się niezwykle trudnym czasem dla całego kraju, również dla naszego miasta. Staraliśmy się zapewnić – przy ograniczeniach finansowych i obostrzeniach pandemicznych – normalne funkcjonowanie i rozwój Wejherowa. Zwiększyliśmy wysiłki w pozyskiwaniu środków na inwestycje poza budżetem miasta. W 2020 r. pozyskaliśmy 12,6 mln zł dotacji, prawie 8% więcej niż w 2019 roku. Wdrożyliśmy program oszczędnościowy, m.in. zmniejszyliśmy zatrudnienie o kilkanaście osób w urzędzie i instytucjach samorządowych. Sytuacja zmusiła nas do wspierania rozwoju kredytami i emisją obligacji na tzw. wkład własny w inwestycjach, aby nie stracić wspominanych dotacji i nie spowalniać inwestycji. Należy podkreślić, że zadłużenie miasta utrzymuje się na bezpiecznym poziomie i nie należy do wysokiego. Wskaźnik zadłużenia wzrósł z 27,3% na 28,66 % na koniec 2020 roku, zaś za maksymalny wskaźnik przyjmuje się 60%.

Nasze działania były skuteczne. W ich efekcie wydatki na szeroko rozumiane inwestycje wzrosły o prawie 5 % w stosunku do roku 2019 i w 2020 wynosiły 40,6 mln zł. Zrealizowaliśmy zdania, które służą wszystkim mieszkańcom, a kolejne zostały rozpoczęte. Priorytetem pozostają drogi, na które wydaliśmy 55 % wszystkich środków inwestycyjnych.

Pandemia spowodowała wstrząs w samorządowych finansach, m.in. ubytki w dochodach z tytułu podatków PIT i CIT. Miasto musiało ponieść nieplanowane koszty walki z rozprzestrzenieniem się i skutkami pandemii. Pomimo trudnej sytuacji staraliśmy się wspierać przedsiębiorców w zakresie czynszów najmu i podatków od nieruchomości.

COVID-19 pogłębił i tak trudną już wcześniej sytuację finansową wywołaną niedofinansowanie oświaty przez rząd, brakiem rekompensaty skutków zmian w ustawie o podatku PIT z 2019 roku oraz istotnym wzrostem kosztów wielu produktów i usług. Do oświaty w zeszłym roku musieliśmy dołożyć aż 35,2 mln zł, najwięcej w historii. W momencie przyjmowania budżetu na rok 2020 byliśmy zmuszeni planować wydatki ostrożnie, rezygnując często z planowanych wcześniej, ważnych dla rozwoju miasta inwestycji, czy też ograniczając dotychczasowe wsparcie dla kultury, rekreacji i sportu.

Możemy jednak powiedzieć, że chociaż COVID-19 utrudniał nam życie, jednak nie zatrzymał rozwoju miasta. Wspólnie daliśmy radę! Podziękowania i wyrazy uznania kieruję do wszystkich, z którymi współpracowałem w 2020 roku, w szczególności do pracowników wejherowskiego samorządu. Chcę podkreślić i podziękować radnym, którzy angażowali w bardzo dobrą współpracę na rzecz miasta, a przede wszystkim radnym Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo i Koalicji Obywatelskiej.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZA 2020 ROK

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Wejherowa i Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu za 2020 rok. Po analizie „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za rok 2020” oraz innych dokumentów stwierdzono, że prezydent Krzysztof Hildebrandt realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

272 074 699,78 zł – dochody budżetowe w 2020 r.

281 369 954,46 zł – wydatki budżetowe w 2020 r.

Wydatki majątkowe, inwestycje – 40 609 230,37 zł

Pozyskane środki zewnętrzne, dotacje inwestycyjne unijne i krajowe – 12 577 521,14 zł


Inwestycje drogowe w 2020 roku, 55% wydatków

Zakończono Metropolitalny Węzeł Integracyjny Kwiatowa z dużym parkingiem przy dworcu PKP i tunelem pod torami kolejowymi

Wybudowano parking przy szpitalu, obok ul. Jagalskiego

Utwardzono ulice płytami drogowymi, m.in. ul. Południową

Rozpoczęto budowę połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ul. Strzelecką

Podpisano umowę na budowę ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego

Rewitalizacja Śródmieścia

Oddano do użytku Park Cedron – teren pomiędzy ul. Wałową i rzeką Cedron

Rozpoczęto przebudowę ul. Kopernika i podwórek przy tej ulicy

Podpisano umowę na  rewitalizację Parku Kaszubskiego pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Strzelecką

Podpisano umowę na  budowę ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron w Wejherowie

Inne zadania

Oddano do użytku halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 5

Przeprowadzono modernizacje w budynkach Przedszkola Samorządowego nr 2

Przebudowano budynek przy ul. św. Jacka 19

Rozpoczęto przebudowę i remont budynku na cele związane z kulturą pn. „Kamienica Sztuki”

Wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych i sygnalizację świetlną na ul. Karnowskiego

Prowadzono zagospodarowanie cmentarza komunalnego

Rozpoczęto budowę zespołu otwartych basenów kąpielowych – Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”,

Podpisano umowę na przebudowę parkingu leśnego i budowę przystani kajakowej wraz z infrastrukturą w Wejherowie” w ramach realizacji projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe- Meandry Północy, rzeka Reda – miasto Wejherowo”,

Dofinansowano prace związane z poprawą stanu technicznego i estetycznego zabytku tj. budynku przy ul. 12 Marca 250

Miasto kontynuowało w ub. roku wymianę starych pieców na proekologiczne systemy grzewcze w mieszkaniach komunalnych. Ponadto w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku mieszkańcy złożyli w sumie 50 wniosków do programu "Czyste Powietrze" na likwidację pieców i instalację proekologicznego ogrzewania.

Przeprowadzono termomodernizację kolejnych budynków komunalnych przy ul. Wniebowstąpienia 5B, ul. Judyckiego 12 i ul. Przemysłowej 42

 

W 2020 r. przygotowywana była dokumentacja projektowa dla kolejnych inwestycji m.in.:

Przebudowa ul. Zamkowej wraz z parkingiem i remontem brzegów rzeki Cedron

Przebudowa ul. Budowlanych

Budowa ul. Stefana Żeromskiego

Przebudowa ul. Hallera

Zagospodarowanie terenu łącznika ul. Strzeleckiej z ul. Kalwaryjską

Budowa łącznika pomiędzy ul. Kopernika a ul. Dworcową

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Cedron

 

Wejherowski Budżet Obywatelski – realizacja inwestycji w 2020 roku

budowa wiat rowerowych i miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 8

budowa wiat rowerowych przy Szkole Podstawowej nr 9

budowa wiat rowerowych i miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 11

budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej na Os. Sucharskiego, przy ul. Mostnika

zakup sprzętu ratowniczego niezbędnego podczas akcji ratowniczych, gaśniczych, zabezpieczeń imprez kulturalnych i sportowych oraz materiały promujące bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży dla strażaków z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie

 

Trwały postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców kolejnych projektów inwestycyjnych z budżetu obywatelskiego:

budowa boiska "Jedenastka” – etap II

budowa placu rekreacyjnego na os. Tysiąclecia "Wejherek - od przedszkola do seniora”

budowa boiska do piłki nożnej przy Osiedlu Dzięcielskiego

O Wejherowskim Budżecie Obywatelskim w 2020 roku więcej pisaliśmy tutaj: 

http://www.wejherowo.pl/artykuly/podsumowanie-wejherowskiego-budzetu-obywatelskiego-2020-a7667.html

 

Oświata

Ponad 75,8 mln zł wyniosły wydatki na oświatę w 2020 roku, co stanowi 26,95 % całości wydatków budżetowych miasta. Prawie połowę tej kwoty, 35,2 mln zł musiało dołożyć miasto ze swoich środków, gdyż subwencje i dotacje na oświatę otrzymywane od rządu z budżetu państwa są zbyt niskie i pokrywają tylko nieco ponad połowę kosztów.

Pomoc społeczna

Budżet MOPS w wykonaniu za rok 2020 wynosił ponad 98 mln zł, z czego na zadania zlecone, powierzone oraz realizację projektów ze środków unijnych wydaliśmy prawie 89 mln zł, na zadania własne ponad 10 mln zł.

Wydarzenia kulturalne, sportowe i rozrywkowe

Wydarzenia o charakterze kulturalno-rozrywkowym i sportowo-rekreacyjnym ze względu na
panującą pandemię koronawirusa nie odbywały się już od pierwszego kwartału 2020 r. W 2020 r. nie udało się przeprowadzić większości imprez, część odbywała się zdalnie poprzez internet.

Miasto wspierało w czasie pandemii finansowo kluby i stowarzyszenia sportowe oraz stowarzyszenia kulturalno-społeczne.

 

Zobacz zdjęcia z 2020 roku:

http://www.wejherowo.pl/galerie-zdjec/podsumowanie-inwestycji-w-wejherowie-w-2020-roku-g2126.html

 

 

 

 

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH