Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
czwartek, 18.04.2024 r. imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta
Powrót

Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta

Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta

16 czerwca br. odbyła się jedna z ważniejszych sesji w roku, podczas której radni udzielili prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok.


Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa:

2022 był kolejnym rokiem pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów

- Rok 2022 upłynął pod znakiem szalejącej drożyzny i największego od 25 lat kryzysu w Polsce, czego doświadczyła ogromna większość społeczeństwa. Po pandemii koronawirusa musieliśmy zmierzyć się z nową sytuacją – wojną na Ukrainie. Do tego doszły liczne zawirowania gospodarcze, finansowe i polityczne.

Bardzo odczuwalny był bardzo duży wzrost cen energii, różnych usług i towarów, kosztów robót budowlanych itd., co spowodowało szybki wzrost wydatków, również z budżetu miasta. Ponadto w roku 2022 wydatki na oświatę rosły w dużo większym stopniu niż wysokość subwencji otrzymanej z budżetu państwa i efekcie do oświaty dołożyliśmy aż 38,3 mln zł, które musieliśmy zabrać z innych zadań np. remontów dróg osiedlowych. Nadal zmagamy się z bardzo negatywnymi skutkami zmian w przepisach podatkowych, które spowodowały znaczny i nie rekompensowany ubytek dochodów samorządów, co zupełnie nie odpowiada szybko rosnącym wydatkom. Były to czynniki zewnętrzne, na które my nie mamy wpływu.

W efekcie był to kolejny rok pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów, ale w Wejherowie wspólnie daliśmy radę. Pomimo tych ogromnych problemów staraliśmy się utrzymać rozwój Wejherowa, w szczególności chronić inwestycje. Realizowaliśmy rozpoczęte i nowe zdania, które wpisują się w długofalowe projekty i zamierzenia. W ten sposób urzeczywistniamy wizję Wejherowa jako miasta przyjaznego i atrakcyjnego dla mieszkańców. Nasze miasto pięknieje, poprawiają się warunki życia i komfort zamieszkania

Wydatki na szeroko rozumiane inwestycje w 2022 roku wzrosły o ponad 1/3 w stosunku do roku 2021. W 2022 roku na inwestycje wydaliśmy prawie 61 mln zł.  Największe środki,  ok. 55 % wydaliśmy na drogi, które niezmienne stanowią priorytet.

Było to możliwe tylko dlatego, że kontynuowaliśmy intensywne wysiłki w celu pozyskania dofinasowania zewnętrznego poza budżetem miasta w postaci dotacji unijnych i rządowych, które umożliwiły nam działania na dużą skalę. W 2022 r. pozyskaliśmy rekordowe 27,1 mln zł dotacji, co stanowi aż ponad 44% wydatków inwestycyjnych.

Z uwagi na znaczny ubytek dochodów własnych spowodowany zmianami przepisów i duży wzrost kosztów wynikający z inflacji, rozpoczynaliśmy praktycznie tylko inwestycje z dofinasowaniem zewnętrznym. Niestety, znacząco ogranicza to nasze możliwości finansowe, zwłaszcza w zakresie remontów ulic osiedlowych, na co obecnie nie mamy wpływu.

Chociaż nie było to łatwe, staraliśmy się utrzymać realizację zadań w zakresie kultury, sportu i rekreacji oraz ochrony zdrowia. W szczególności wspieraliśmy poprzez udzielenie dotacji organizację społeczne, kluby i stowarzyszenia działające na rzecz mieszkańców.

Należy podkreślić, że zadłużenie miasta utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Wskaźnik zadłużenia wynosił 29,38 %  na koniec 2022 roku, zaś za maksymalny wskaźnik przyjmuje się 60%.

 

INWESTYCJE DROGOWE:

● W 2022 roku na inwestycje miasto wydało prawie 61 mln zł.  Największe środki,  ok. 55 % - ponad 33 mln zł wydano na drogi, które niezmienne stanowią priorytet w budżecie miasta.

● Zakończono realizację zadania pod nazwą „Budowa nowego połączenia drogowego łączącego drogi powiatowe ul. Strzelecką – ul. Sucharskiego w Wejherowie”.

● Przekazano dotację Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej  nr 147G (Tartaczna -Przemysłowa) – etap II

● Kontynuowano budowę ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego.

● Rozpoczęto realizację kolejnego etapu przedsięwzięcia pn. „Budowa bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa oraz drogę krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi (Węzeł Zryw)”.

● Rozpoczęto budowę nowego odcinka ul. Karnowskiego i przebudowę ul. Budowlanych w Wejherowie

● Rozpoczęto budowę ul. Parkowej i ul. Zamkowej wraz z zagospodarowaniem działek sąsiednich na miejsca postojowe.

● Prowadzono prace polegające na budowie nowych i naprawie istniejących dróg miejskich m.in. utwardzenie płytami drogowymi ul. Techników, ul. Baczyńskiego wraz z częścią ul. Leśmiana, dojazd do garaży od ul. P. Skargi, wykonano remont Alei Świątkiewicza, przygotowano miejsca postojowe na działce gminnej przy ul. Wałowej (z przewagą miejsc dla osób niepełnosprawnych), a także uzupełniono kruszywem drogi gruntowe o łącznej długości około 10,0 km.

● Wykonano oświetlenie uliczne na fragmencie ul. Krofeya.

 

REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA:

● Trwała rewitalizacja Parku Kaszubskiego.

● Udzielono dotacji trzem wspólnotom mieszkaniowym na łączną kwotę 341 000 złotych na remonty zabytkowych budynków: ul.Hallera 19, ul. Wniebowstąpienia 19, ul. 3 Maja 22.

● Wybudowano ul. Św. Anny wraz z remontem parkingu przy ul. Mickiewicza i przebudowano przejścia dla pieszych w ul. Parkowej.

● Wybudowano łącznik pomiędzy ul. Kopernika a ul. Dworcową.

● Zagospodarowano teren pomiędzy ul. Strzelecką a ul. Kalwaryjską.

● Zakończono przebudowę ul. Kopernika.

● Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Cedron.

 

INNE INWESTYCJE:

● Kontynuowano budowę zespołu otwartych basenów kąpielowych Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”.

● Wykonano prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na: remoncie elewacji wraz z  zagospodarowaniem podwórka nieruchomości  przy  ul. Hallera 19, remoncie elewacji wraz z dociepleniem oraz remontem schodów zewnętrznych przy ul. Św. Jacka 9,  remoncie dachu  przy ul. 3 Maja 5.

 

EKOLOGIA:

● W 2022 r. zorganizowano  cykliczną akcję „KLIMATycznie w Wejherowie”, w ramach której odbyły się:

→ przekazanie sadzonek drzew i krzewów do posadzenia na swoich posesjach chętnym mieszkańcom w ramach programu „Kwitnące drzewa i krzewy dla Wejherowa”,

→ akcja „Sprzątanie świata”,

→ Piknik Przyrodniczy w Parku Miejskim dla mieszkańców miasta,

→ tworzenie tzw. Jeżostref w Parku Miejskim oraz na terenie ogrodu Nadleśnictwa,

→ spektakl edukacyjny pt. „Aladyn na ratunek światu” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach kampanii edukacji ekologicznej.

→ w akcję „KLIMATycznie w Wejherowie” doskonale wpisała się przeprowadzona po raz pierwszy w 2022 roku w Wejherowie  Kampania „Rowerowy Maj”, w której wzięło udział ponad 1100 uczestników, co dało ponad 23 000 przejazdów rowerowych. Przez cały maj dzieci z pięciu wejherowskich szkół podstawowych dojeżdżając do szkoły na rowerze zbierały naklejki do rowerowego dzienniczka. Akcja promuje zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród społeczności szkolnej. Poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków nawet po zakończeniu kampanii. 

● Duży nacisk położono w mieście na szeroko pojętą edukację ekologiczną naszych mieszkańców poprzez organizowanie przez Ekofabrykę licznych warsztatów ekologicznych dla uczniów i przedszkolaków. Prowadzono akcję zbierania starych firan, z których zostały uszyte woreczki na warzywa i owoce dla naszych mieszkańców, czy akcję „Zielony Podzielnik”, dzięki niej możemy oddać stare kwiaty, których już nie chcemy lub wymienić na nowe.

Otworzono również  w Ekofabryce „Bibliotekę z odzysku” oraz przeprowadzona została cykliczne Galerię pn.: „Wejherowskie Klamoty”. W 2022 roku Ekofabrykę odwiedziło ponad 4 000 osób, a podczas warsztatów i wykładów o tematyce ekologicznej zgromadzono 1100 osób.

● W 2022 roku na terenie miasta Wejherowa nasadzono 199 szt. drzew.

● Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych w roku 2022 r. wyniosła prawie 18 tys. ton. Warto zaznaczyć, iż dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników urzędu, spółki zbierającej odpady oraz mieszkańców Wejherowo osiągnęło narzucone przez przepisy zewnętrzne poziomy recyklingu.

● Prowadzono również pomiary jakości powietrza za pomocą 6 mierników, które na bieżąco są publikowane na stronie internetowej: www.powietrze.wejherowo.pl. Mierniki znajdują się na ul. Konopnickiej, ul. Partyzantów, ul. Nanickiej, ul. Mostnika, ul. Ofiar Grudnia 1970 oraz przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Paderewskiego.

 

OŚWIATA:

● Łączne wydatki na oświatę w 2022 roku wynosiły 84 480 429 zł, co stanowi 27,2 % całości wydatków budżetowych.

● Na oświatę otrzymano od rządu łącznie 46 145 106  zł  subwencji, co wystarczyło na pokrycie jedynie 55 % wydatków oświatowych. Pozostałą kwotę czyli ponad 38,3 mln zł musieliśmy dołożyć ze środków przeznaczonych na inne zadania.

● Na tworzenie warunków umożliwiających realizację nauczania uczniom – uchodźcom z Ukrainy wydano ponad 800 tys. zł.

● Na remonty w placówkach oświatowych wydatkowano prawie 800 tys. zł.

● Na doposażenie placówek oświatowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne wydano ponad 1 mln 700 tys. zł.

● Koszt prowadzenia świetlic w 2022 roku wynosił prawie 1 mln 400 tys. zł.

● Koszt działania stołówek w 2022 roku to przeszło 3 mln zł - we wszystkich szkołach samorządowych funkcjonowały stołówki).

● Wydatki na edukację przedszkolną wynosiły prawie 22 mln zł.

● Niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym udzielono dotacji w wysokości ponad 16 mln zł.

 

POMOC SPOŁECZNA:

● Budżet MOPS w wykonaniu za rok 2022 wynosił prawie 90 mln zł, z czego na zadania zlecone, powierzone oraz realizację projektów ze środków unijnych wydano ponad 77 mln zł, na zadania własne prawie 12,5 mln zł.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy