Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
10°
wtorek, 4.10.2022 r. imieniny:Edwina, Rosławy, Rozalii
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Bezzasadna skarga

Bezzasadna skarga
Radny Wojciech Wasiakowski w imieniu Stowarzyszenia „Dla Wejherowian” złożył skargę na Przewodniczącego Rady Miasta Jacka Gafkę. Rada Miasta podczas sesji w dniu 13.04 uznała skargę za bezzasadną, gdyż skarżący powołał się na nieistniejące zapisy Statut Miasta Wejherowa.
 
Radny Wojciech Wasiakowski w imieniu Stowarzyszenia „Dla Wejherowian” złożył skargę na Przewodniczącego Rady Miasta Jacka Gafkę do Wojewody Pomorskiego w dniu 02.04.2021 r. Wojewoda przekazał skargę wg właściwości do rozpatrzenia Radzie Miasta Wejherowa w dniu 09.04.2021 r. 
 
Radny Wojciech Wasiakowski w imieniu Stowarzyszenia „Dla Wejherowian” napisał w skardze: 
„Składamy skargę na działanie Przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa p. Jacka Gafki w związku z naruszaniem Statutu Miasta Wejherowa.
Zgodnie z § 37 ust. 2 Statutu Miasta Wejherowa „Rada odbywa sesje zwyczajne w liczbie potrzebnej do wykonywana zadań Rady, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał”.
Ostatnie sesja zwyczajna Rady Miasta Wejherowa odbyła się w dniu 15 grudnia 2020 r. Od tamtej pory nie została zwołana żadna zwyczajna sesja.
W styczniu 2021 odbyła się sesja nadzwyczajna co świadczy o tym, że była możliwość przeprowadzenia sesji zwyczajnej. Działania Pana Jacka Gafki odbieramy jako świadome utrudniania pracy Rady Miasta oraz rażące zaniedbywana obowiązków Przewodniczącego Rady Miasta”
 
Rada Miasta podczas sesji w dniu 13.04 uznała skargę za bezzasadną. W uzasadnieniu do uchwały czytamy m.in.:
„Skarga jest oczywiście bezzasadna i dowodzi nieznajomości obowiązującego Statutu Miasta przez Stowarzyszenie „Dla Wejherowian” a nawet przez radnego, który podpisał tę skargę w imieniu władz Stowarzyszenia.
 
Sprawę częstotliwości zwoływania przez Przewodniczącego Rady Miasta sesji Rady reguluje jasno sformułowany przepis § 37 ust.2 Statutu, który brzmi: „Rada odbywa sesje w liczbie potrzebnej do wykonywania zadań Rady, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał”.”
 
„W dniu 26 stycznia 2021 roku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa co oznacza, że spełniony został  przez Przewodniczącego Rady statutowy wymóg zwołania sesji Rady w I kwartale 2021 roku. 
 
W tym stanie faktycznym i prawnym Rada Miasta pozostawia bez komentarza żenujące ostatnie zdanie skargi sformułowane pod adresem Przewodniczącego Rady Miasta jakoby nie zwołując sesji Rady w I kwartale 2021 roku świadomie utrudniał tym  pracę Rady oraz rażąco zaniedbał wykonywania swoich obowiązków”.
 
Dodajmy, że Statut Miasta w § 37 ust. 2 nie rozróżnia podziału na sesje zwyczajne (jako błędnie przyjął w skardze radny W.Wasiakowski) i nadzwyczajne, a jest mowa po  prostu o „sesji”. Sesje są zwoływane w zależności od tego, kiedy projekty uchwał zostają skierowane przez Prezydenta Miasta pod obrady Rady i taka sesja odbyła się w dniu 26.01.2021 r., zgodnie z wymogami Statutu. Poza sesjami radni pracują w komisjach.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH