Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 24.10.2021 r. imieniny: Arety, Marty, Marcina
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Dotacja na rewitalizację Śródmieścia Wejherowa

Dotacja na rewitalizację Śródmieścia Wejherowa

Kolejne miejsca w Śródmieściu Wejherowa zmienią swoje oblicze. Wejherowo zdobyło ok. 12 mln zł dofinansowania unijnego na ten cel. Umowę dotacyjną w Urzędzie Marszałkowskim prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał z marszałkiem województwa pomorskiego Mieczysławem Strukiem oraz wicemarszałkiem Wiesławem Byczkowskim.

- Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Wejherowa oraz ugruntowanie funkcji miasta jako regionalnego ośrodka metropolii – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Celem rewitalizacji jest także poprawa jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców Wejherowa poprzez zwiększenie atrakcyjności centralnego obszaru miasta oraz odnowę historycznej części miasta.

Celem projektu jest ponadto walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W Wejherowie na rewitalizację obszaru Śródmieścia przeznaczonych zostanie ok. 15 mln zł, z czego dofinansowanie w UE wynosi ok. 12 mln zł. Planowane zakończenie projektu to koniec 2022 r.

Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich będzie realizowana w formule tzw. projektów zintegrowanych, które polegają na realizacji w danej dzielnicy pakietu powiązanych ze sobą projektów społecznych i infrastrukturalnych.

- Wszystkie działania podejmowane w ramach rewitalizacji łączy jeden wspólny cel – ożywienie społeczne, gospodarcze, uporządkowanie sfery przestrzenno- technicznej, wsparcie w sferze środowiskowej – podsumowuje Beata Rutkiewicz.

- Program rewitalizacji ma bardzo konkretny wymiar dla mieszkańców - podkreśla Wojciech Kozłowski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta, który brał udział w przygotowaniu programu - Uczestniczyłem w spotkaniach wspólnot mieszkaniowych, które skorzystają z programu rewitalizacji, gdyż za pieniądze unijne wykonane zostaną roboty remontowe w tych budynkach. Ten program jest ludziom potrzebny. Cieszę się, że nasze działania i zabiegi przekładają się na konkretne korzyści dla wejherowian. 

 

W Wejherowie w ramach projektu rewitalizacji do roku 2022 przewidziano wykonanie następujących zadań:

• Adaptacja lokalu przy ul. Kopernika 22 na potrzeby Klub Integracji Społecznej oraz adaptacja lokalu o powierzchni ok 18 m2 na potrzeby stworzenie miejsca służącego wspieraniu osób wchodzących na rynek działalności gospodarczej.

• Zagospodarowanie terenu miejskiego: Park nad rzeką Cedron i Park Kaszubski.

Planowane jest stworzenie w historycznym centrum Wejherowa (pomiędzy rzeką Cedron a parkingiem przy ul. Wałowej) małego nowego parku miejskiego o powierzchni biologicznie czynnej ok. 1 364 m2. Wygospodarowany zostanie teren zielony - miejsce rekreacji i wypoczynku przyjazne mieszkańcom. Teren będzie uporządkowany, wyposażony w małą architekturę, zostaną wytyczone ścieżki piesze umożliwiające dojście do poszczególnych elementów kompozycyjnych parku, powstaną place zabaw dla różnych grup wiekowych wyposażone w atrakcyjne urządzenia zabawowe. Ponadto zostanie uporządkowany i zagospodarowany istniejący w śródmieściu Park Kaszubski pomiędzy ul. Sobieskiego a ul. Strzelecką. Planuje się zagospodarowanie terenu na miejsca wypoczynku dla mieszkańców.

• Budowa powiązania drogowego łączącego ul. Parkową z ul. Mickiewicza w Wejherowie (ul. Św. Anny).

Ulica Św. Anny stanowić będzie ciąg pieszo-jezdny z ograniczonym ruchem pojazdów. Zaplanowano utwardzenie terenu, lokalizację miejsc postojowych, małą architekturę oraz zieleń.

• Zielone podwórka

Modernizacja wybranych elementów części wspólnych w komunalnych budynkach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia (np. renowacja elewacji budynków, uporządkowanie nieruchomości poprzez nowe zagospodarowanie terenu sprzyjające integracji mieszkańców) - projekt realizowany w partnerstwie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi (28 podmiotów) i Wejherowską Spółdzielnią Mieszkaniową wyłonionymi w ramach otwartego naboru.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej między ul. 12 Marca – Reformatów oraz pomiędzy ul. Dworcową i Kopernika, remont ul. Hallera, ul. Kopernika, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Dworcową z Spacerową (170 mb), remont kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza/10 Lutego.

• Dwa ciągi pieszo-rowerowe: przy ul. Sobieskiego i wzdłuż rzeki Cedron.

Zadanie obejmie zagospodarowanie terenu polegające na dokończeniu pasażu pieszego, wykonanie zieleni, małej architektury, oświetlenia pasażu, odwodnienia terenu.

• W ramach instrumentu elastyczności ("Aktywni +") przewiduje się prowadzenie punktu, który będzie skupiał lokalne inicjatywy dotyczące procesu rewitalizacji. W ramach zadania wspierane i finansowane będą przede wszystkim inicjatywy związane z zagospodarowaniem terenów zieleni i przestrzeni publicznych, realizacją wspólnych koncepcji dotyczących małej architektury, wspólnymi inicjatywami artystycznymi i innymi inicjatywami pochodzącymi bezpośrednio od mieszkańców obszaru objętego wsparciem.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH