Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-1°
środa, 1.12.2021 r. imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu...

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu...
Panorama miasta

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z poźn. zm.) Gmina Miasta Wejherowa w 2019 roku osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 3 % (wymagany poziom to < 40% w 2019 r.)

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: makulatury, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 46 % (wymagany poziom to > 40 % w 2019 r.)

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł – 95 % (wymagany poziom to > 60 % w 2019 r.)

Porównanie osiągniętych poziomów w latach 2012-2019 przedstawiono na poniższych wykresach:

 

 

 

 

źródło: Sprawozdanie roczne Prezydenta Miasta Wejherowa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi –
             Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH