Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 24.10.2021 r. imieniny: Arety, Marty, Marcina
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Lokalny Program Rewitalizacji Wejherowa do roku 2022

Lokalny Program Rewitalizacji Wejherowa do roku 2022

W dniu 25.04.2017 r. uchwałą Rady Miasta został przyjęty kolejny już  Lokalny Program Rewitalizacji Wejherowa. Dokument ten określa kierunki działań aż do roku 2022 i jest kontynuacją dotychczasowych działań, ale zawiera również szereg nowych zadań, z których część będzie realizowana z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt podkreśla, że kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa i kolejne inwestycje są dla niego obok węzłów jednym z najważniejszych zadań, gdyż przynoszą korzyści wejherowianom i podnoszą znacząco jakość życia w mieście.

- Wejherowo od wielu lat prowadzi działania rewitalizacyjne – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Od dłuższego czasu trwały przygotowania do kolejnego etapu rewitalizacji, również w kontekście możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

Rewitalizacja jest jednym z głównych celów strategicznych miasta, wynikającym bezpośrednio ze Strategii Rozwoju Miasta Wejherowa na lata 2012-2022.  Integralnym elementem tych działań powinna stać się kompleksowa rewitalizacja obszaru miasta, gdzie – w ramach obszarów zdegradowanych – zlokalizowanych jest większość wartościowych elementów zasobu dziedzictwa.

Konsultacje społeczne

W ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne, podczas których można było zaproponować inwestycje, a także działania, które zintegrują mieszkańców, zgłosić pomysł na aktywizację społeczną oraz zaproponować sposób na spędzenie czasu wolnego. Zorganizowano cykl warsztatów z udziałem przedstawicieli różnych środowisk miasta, w tym radnych, przedstawicieli środowisk społecznych, lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców zainteresowanych problematyką rewitalizacji.

Warsztaty prowadził prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Odbyły się także dwa spacery studyjne. W ramach konsultacji społecznych zorganizowany został w wejherowskim parku Piknik Rewitalizacyjny, podczas którego wejherowianie mieli okazję wyrazić swoją opinię na temat dotychczasowych, jak i planowanych działań Miasta Wejherowa w tym zakresie. Mieszkańcy mieli także możliwość wyrażania swojego zdanie również w formie ankiet.

Obszar rewitalizacji

Granice obszaru rewitalizacji zostały wyznaczone po kompleksowej analizie przestrzeni miasta. Dotyczyły one różnych sfer – zarówno kwestii społecznych m.in. dotyczących tzw. wykluczeń społecznych, poziomu przestępczości czy stanu zamożności mieszkańców; stanu przestrzeni m.in. stanu i wieku zabudowy; jak i zagadnień gospodarczych m.in. ilości firm i przedsiębiorstw działających na obszarze miasta.

Na tej podstawie określono, w jakim obszarze miasta podjęcie działań rewitalizacyjnych w bieżącej perspektywie jest najpilniejsze. W granicach obszaru rewitalizacji znalazły się tereny obejmujące historyczne centrum miasta oraz zespół mieszkaniowy położony bezpośrednio na wschód od tego rejonu tj.: Śródmieście, w tym Plac J. Wejhera, ul. Hallera, ul. Sobieskiego, fragment Kalwarii Wejherowskiej – ostatnie stacje, osiedle wielorodzinne przy ul. Strzeleckiej, stary zabytkowy cmentarz, przedwojenne korty tenisowe i teren po przedwojennym basenie, historyczne budynki użyteczności publicznej oraz osiedle mieszkaniowe Staszica.

 

Projekty zintegrowane

Na podstawie konsultacji wykreowano trzy, szczegółowo opisane projekty zintegrowane: „Wejherowskie ulice i podwórka”, „Centrum Integracji Społecznej Wodne Ogrody” oraz „Kluczowe Przestrzenie Publiczne Miasta”.

Zakłada się, iż w wyniku realizacji Programu osiągnięty zostanie jego cel główny, tj.

„Kompleksowa rewitalizacja historycznego serca Wejherowa”. Aby stało się to możliwe, konieczna jest realizacja poszczególnych działań. Część z nich będzie mogła być realizowana przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej.

 

Koncepcje projektów i przedsięwzięć

Na bazie kierunków realizacji celów określonych w trakcie konsultacji społecznych, dla każdej ze sfer określono szereg koncepcji projektów i przedsięwzięć, których

realizacja przyczynić się może do realizacji zamierzonych celów.

Na liście tej znalazły się:


Sfera społeczna:

• Klub Integracji Społecznej „Śródmieście” – działania miękkie

• Aktywni „+”

• Monitoring w mieście


Sfera przestrzenna:

• Klub Integracji Społecznej – adaptacja lokalu przy ul. Kopernika

• Zagospodarowanie terenu miejskiego: Park nad rzeką Cedron i Park Kaszubski

• Budowa powiązania drogowego łączącego ul. Parkową z ul. Mickiewicza

w Wejherowie (ul. Św. Anny)

• Zielone podwórka realizowane m.in. na posesjach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowej

• Dwa ciągi pieszo – rowerowe: przy ul. Sobieskiego i wzdłuż rzeki Cedron

• Odbudowa starego basenu

 

Sfera gospodarcza:

• Stworzenie potencjalnych miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej

• Stworzenie zaplecza biurowego dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej

• Stworzenie bodźców dla przeznaczania przez wspólnoty i właścicieli lokali położonych w parterach kamienic na cele użytkowe. Zagospodarowywanie na cele użytkowe w uzasadnionych przypadkach innych części budynków (piwnice, lokale na

pierwszym piętrze itd.).

• Stworzenie warunków i bodźców dla ożywiania gospodarczego wnętrz kwartałów:

wspieranie ożywiania parterów w oficynach, innych powierzchni i obiektów.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH