Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 20.05.2024 r. imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa

9 kwietnia br. odbyła się LIV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa związana z koniecznością przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi na Uchwałę Nr VIIIk/XLVI/595/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa – w obszarze ograniczonym od północy terenem kolejowym, od wschodu ul. Szczęśliwą do granicy z Gminą Wejherowo od strony południowej i zachodniej.

Mocą podjętej uchwały Rada Miasta Wejherowa upoważniła Prezydenta Miasta Wejherowa do przekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku oraz reprezentowania Rady Miasta Wejherowa w postępowaniu przed WSA w niniejszej sprawie. Jednocześnie upoważniła prezydenta do podpisania odpowiedzi na skargę oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw procesowych, w tym także do podpisania i wniesienia skargi kasacyjnej oraz do reprezentowania Rady Miasta Wejherowa w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2024, co umożliwi m.in. przekazanie środków w wysokości 250 tys. zł na realizację budowy ścieżki rowerowej w ul. Ofiar Piaśnicy wraz z przebudową ul. Niskiej w Wejherowie, a także 45 tys. na zwiększenie dotacji dla Wejherowskiego Centrum Kultury na działalność podmiotową. Radni przyjęli też projekt uchwały o zmianie uchwały Nr VIIIk/LI/660/2023 RM Wejherowa z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa. Przyjęli również pakiet uchwał o nieruchomościach, w tym sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa oraz nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa praw do nieruchomości. Zadecydowali także o przyjęciu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Wejherowa do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia projektu do realizacji pod nawą: „Budowa systemów zbierania wód opadowych z południowych terenów miasta Wejherowa” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Przewodniczący Rady Miasta Jacek Gafka podziękował za merytoryczną współpracę w minionej kadencji wszystkim radnym oraz prezydentom miasta oraz urzędnikom Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Podziękował też mieszkańcom za systematyczne oglądanie obrad w internecie. Prawdopodobnie była to ostatnia sesja Rady Miasta w tej kadencji. Formalnie, mimo wyboru nowego składu rady w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia br., Rada Miasta w obecnym składzie działa prawnie do 30 kwietnia 2024 roku.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy