Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
10°
czwartek, 17.06.2021 r. imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
Biuletyn Informacji Publicznej
 • Strona główna
 • Oferta pracy: Podinspektor w Zespole Miejskiego Konserwatora Zabytków
Powrót

Oferta pracy: Podinspektor w Zespole Miejskiego Konserwatora Zabytków

Oferta pracy: Podinspektor w Zespole Miejskiego Konserwatora Zabytków

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

Plac Jakuba Wejhera 8

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor w Zespole Miejskiego Konserwatora Zabytków

 

 

ZK.2110.6.2021

 

 1. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe, wymagany profil (specjalność): związany z ochroną dziedzictwa lub konserwacją zabytków lub inne w zakresie architektury lub historii sztuki,

 • w zakresie architektury lub historii sztuki, lub wyższe o profilu związanym z ochroną dziedzictwa lub konserwacją zabytków,

 • doświadczenie zawodowe – minimum rok stażu pracy zawodowego w obszarze ochrony i opieki nad zabytkami przy wykonywaniu czynności określonych w pkt 3 (główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku),

 • umiejętności zawodowe – posiadanie wiedzy w zakresie funkcjonowania administracji publicznej oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,

 • pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

 • osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

ogólna znajomość prawa budowlanego, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o opłacie skarbowej oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; umiejętność czytania, interpretowania i stosowania przepisów prawnych; praktyczna znajomość technik budowlanych stosowanych w konserwacji i restauracji zabytków; asertywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole; umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i zespołowej; umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych; systematyczność w pracy oraz terminowa realizacja zadań; biegła obsługa komputera – pakiet MS OFFICE oraz urządzeń biurowych.

 

 1. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  Udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie na obszarach zabytkowych podlegających ochronie prawnej. Przygotowywanie projektów pozwoleń konserwatorskich na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obszarach zabytkowych podlegających ochronie prawnej oraz przygotowanie projektów pozwoleń na umieszczenie urządzeń technicznych, tablic, reklam na obszarach zabytkowych. Przygotowywanie projektów pozwoleń konserwatorskich na podejmowanie wszelkich innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu obszarów zabytkowych podlegających ochronie prawnej. Przygotowywanie opinii oraz wytycznych konserwatorskich dotyczących ww. inwestycji w obszarach zabytkowych podlegających ochronie prawnej, w tym również zabytkowej zieleni. Przygotowanie opinii dot. dokumentacji projektowych (w zakresie ochrony konserwatorskiej). Przyjmowanie interesantów oraz obsługa biura. Uczestnictwo w komisjach oraz interwencjach konserwatorskich w terenie. Przeprowadzanie bieżących wizji lokalnych i przygotowanie dokumentacji fotograficznej zabytków. Współpraca międzywydziałowa w zakresie konserwatorskim prac remontowo-budowlanych prowadzonych przy obiektach zabytkowych w obszarach wpisanych do rejestru zabytków, uczestnictwo w międzywydziałowych zespołach projektowych. Współpraca z innymi instytucjami państwowymi i samorządowymi.

   

   

 2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat),

 • praca biurowa – obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego,

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

 • kontakt telefoniczny i bezpośredni z interesantami i inwestorami,

 • praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku Urzędu.

   

 1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny własnoręcznie podpisany,

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub CV zawierające: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

 3. kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy (w przypadku pozostawania w stosunku pracy np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia),

 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

 5. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,

 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

 

6. Informacja o metodach naboru:

- Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do etapu drugiego naboru,

- Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna na tym stanowisku.

W uzasadnionych przypadkach Komisja może przeprowadzić selekcję jedynie na podstawie przedstawionych dokumentów przez kandydatów, odstępując od przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej ul. 12 Marca 195 lub pocztą na adres Urzędu: 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195 w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Nabór ZK.2110.6.2021 na stanowisko Podinspektor w Zespole Miejskiego Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miejskim w Wejherowie” do dnia 1 kwietnia 2021 roku do godz. 15.30. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

 

W związku ze stanem epidemii konieczne jest sprawdzenie aktualnych możliwości składania pism osobiście w siedzibie Urzędu – aktualna informacja dostępna na stronie www.wejherowo.pl.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie: ul. 12 Marca 195.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie w lutym 2021 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

 

Wejherowo, dnia 17 marca 2021 roku

Z up. Prezydenta Miasta Wejherowa

 

Z-ca Prezydenta Miasta Wejherowa

mgr Arkadiusz Kraszkiewicz

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH