Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 25.02.2024 r. imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Pomoc dla mieszkańców

Pomoc dla mieszkańców

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa w dniu 25 stycznia 2024 roku radni podjęli ważne uchwały dla mieszkańców o charakterze socjalnym. Miasto stara się pomagać dzieciom, rodzinom i seniorom w potrzebie.

W trakcie obrad podjęto 7 uchwał w zakresie polityki społecznej, wynikających ze zmian ustawowych, które w znacznych stopniu poprawią sytuację dzieci, rodzin, osób samotnych, w tym szczególnie seniorów, znajdujących się w trudnym sytuacji życiowej. Poniżej przedstawiamy w skrócie przyjęte uchwały.

Posiłek w szkole i w domu

- Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymywania świadczenia pieniężnego i w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”.

- Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2024-2028”.

Z powyższych dwóch uchwał wynika zwiększone kryterium dochodowe podwyższone ze 100 proc. (600 zł na osobę w rodzinie) do 200 proc. (1200 zł – na osobę w rodzinie). Dzięki temu większa ilość dzieci, niż dotychczas, będzie mogła korzystać z darmowych posiłków. Dotyczy to również posiłków dostarczanych dla osób starszych. Zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz poinformował, że w ubiegłym roku z darmowych posiłków skorzystało 218 uczniów ze 105 rodzin. Poza dożywianiem w szkołach i przedszkolach udzielono też pomocy w formie świadczenia pieniężnego 410 rodzinom. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia oraz zapewnienia posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych.

- Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotów wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem przyjętym w uchwale nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”.

Uchwała powoduje, że środków na wypłacanych na świadczenia pomocy społecznej osobom lub rodzinom na dożywianie w formie posiłków lub świadczenia rzeczowego nie trzeba będzie zwracać.

Odpłatność za opiekuńcze usługi sąsiedzkie

- Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za opiekuńcze usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.

Usługi opiekuńcze organizuje i realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Są one świadczone osobom dorosłym osobom samotnym, które wymagają pomocy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn. Na usługi odpłatne opiekuńcze usługi sąsiedzkie, które są nową formą pomocy, wymagane jest złożenie wniosku do MOPS. Podjęta w tym zakresie uchwała umożliwia wykonywanie tych usług osobom mieszkającym w pobliżu i nie będącym spokrewnionym z osobą wymagającą opieki. Warunkiem jest ukończenie kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zakres usług dotyczy zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej zaleconej przez lekarza, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Inne formy wspierania rodzin

- Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026.

Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2024-2026 jest kontynuacją poprzedniego programu z lat 2021-2023, która scala wszystkie działania pomocowe na rzecz rodziny.

- Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej.

Nowo przyjęty Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej podyktowany jest ochroną ofiar przemocy i wynika z potrzeb dostosowania nazewnictwa wynikającego ze zmian ustawowych. Poprzednio był to Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

- Uchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Program wynika z wyzwań jakie stawiane są przed samorządami w związku ze zmianami społecznymi jaki zachodzą w naszym kraju. Seniorzy są ważnym celem polityki społecznej, bo odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu rodzin i całego społeczeństwa. Program wymaga pozyskiwania środków zewnętrznych na ten cel i takie działania podejmowane są przez miasto na realizację tego programu.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy